• Home
  • |
  • EU Bulletin

DTO OCAK AYI AB BÜLTENİ

?

DTO AB Bülteni                                          __                             ___                            ______                                                 OCAK 2015

Avrupa Komisyonu, 2030 Yılına Kadar Trans-Avrupa Taşımacılık Ağı  (Trans-European Transport Networks – TEN-T) İçin Altyapı Önceliklerini ve Yatırım İhtiyaçlarını Belirlemiştir

Avrupa Komisyonu, TEN-T çekirdek ağ koridorlarının mevcut durumu ve gelişim ihtiyaçları hakkında dokuz çalışma yayınlamıştır. Çalışmalar, 2030 yılına kadar yaklaşık 700 milyar Euro'luk finansal yatırımı temsil eden altyapı gelişimi ihtiyaçlarını tanımlamaktadır. Buna göre, özellikle akıllı taşımacılık sistemleri, etkili yönetim ve geleceğe yönelik temiz taşımacılık çözümlerinin geliştirilmesi yoluyla, koridorlar boyunca altyapı kullanımının en iyi hale getirilmesinin önemi vurgulanmaktadır.  Böylece ilk kez; on binlerce kilometre tren yolu, kara yolu, iç su bağlantıları, limanlar, hava limanları ve diğer taşımacılık terminalleri kapsamlı bir şekilde ortak bir metodolojiyle çalışılmaktadır. 

Her biri ayrı Avrupa Koordinatörleri tarafından yönlendirilen Trans-Avrupa Taşımacılık koridorları için, bir dış uzmanlar ekibi etraflı bir çalışma başlatmıştır. Uzmanlar, mevcut altyapı durumunu ve yolcu ve yük trafik akışlarını engelleyen sorunları analiz etmişler ve 2030 yılına kadar yapılması gerekenleri tanımlamışlardır. Söz konusu çalışmaların sonuçları, sınır ötesi ve diğer eksik bağlantıların tamamlanması, darboğazların giderilmesi, birbirine bağlı taşımacılık modelleri ve birlikte çalışabilirliğin artırılmasını hedefleyen projelerin ön hazırlık listelerini sunmaktadır.

Söz konusu çalışmaların sonuçları, 2014 – 2020 yılları arasındaki dönem için Avrupa'yı Birbirine Bağlama Tesisi (Connecting Europe Facility – CEF) gereğince AB fonlarının dağılımına karar verilirken dikkate alınacaktır. 2015 yılı bahar döneminde, her bir Avrupa Koordinatörü sorumlu olduğu koridor için Avrupa Parlamentosu'na, Avrupa Konseyi'ne ve Avrupa Komisyonu'na bir koridor çalışma planı teslim edecek olup, anılan çalışma planları ilerideki koridor gelişmelerine kılavuzluk edecektir.

Kaynak: Avrupa Komisyonu (15.01.2015)

Düşük Petrol Fiyatları AB Enerji Planlarını Tehdit Ediyor

Avrupa Birliği politika saptayıcıları, petrol fiyatlarında en son meydana gelen sert düşüş nedeniyle, yüksek fiyat beklentilerine dayalı iklim ve enerji politikalarını yeniden gözden geçirmek zorunda kalmışlardır.

Avrupa'nın taşımacılık enerjisinin çevreci hale getirilmesinde öncü olarak gördüğü biyoyakıt endüstrisi düşük fiyatlı petrolün negatif etkilerine maruz kalmaktadır. Düşük fiyatlar ayrıca, halen zor durumda bulunan AB'nin Emisyon Ticareti Sistemi (Emissions Trading Scheme – ETS) için de başkaca sorunlar yaratmaktadır.

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ne kadar süreceğine dair belirsizlik, 25 Şubat 2015 tarihinde yayınlanması tasarlanan Avrupa Komisyonu'nun bir enerji birliği oluşturma yönündeki planlarında da sorunlara neden olmaktadır.

Avrupa Komisyonu bir yıl önce, 2030 yılına kadar emisyonların azaltılması ve yenilenebilir kaynaklar tarafından sağlanan toplam enerji payı hedefine yönelik bir etki değerlendirmesi yapmıştır. Bahse konu etki değerlendirmesi yapılırken 2010-2030 yılları arasında petrol varil fiyatının 60-110 ABD doları arasında seyredeceği ve tüm fosil yakıtların ithalat fiyatlarında aynı dönemde % 50'lik bir artış olacağı varsayılmıştır. Ancak Ocak ayında, Brent petrol fiyatları 6 yılın en düşük seviyesi olan 45 ABD doları seviyesine gerilemiştir.

Londra City Üniversitesi'nde profesör olan Alan RILEY,  "yaklaşımımızın eleştirildiği hususlardan biri, tüm Emisyon Ticareti Sistemini ve bu Sistemin etrafındaki tüm yapıları temelinden itibaren yüksek fosil yakıtı ücretlerine göre tasarlamamızdır ve şu anda ücretler yüksek değil" şeklinde konuşmuştur.

Biyoyakıt sektörü, bir taşıma yakıtı olarak geleneksel petrol kullanımı ile doğrudan rekabet etmektedir. Biyoyakıt sektörüne yapılan yatırımlar, özellikle biyoyakıt ürünleri yetiştirmenin yıkıcı çevresel etkilerini azaltmaya yönelik Avrupa Komisyonu girişiminin (birinci nesil biyoyakıt kullanımının sınırlanmasına yönelik teklif) yarattığı belirsizlik nedeniyle azalmıştır.

Avrupa Parlamentosu Çevre Komitesi Ocak ayında, biyoyakıt sübvansiyonlarının sınırlanmasına ilişkin bir öneriyi yeniden gündeme getirmiştir. Düşük petrol fiyatları ile birlikte sübvansiyonların da sınırlanması bazı biyoyakıt şirketlerini yok olmaya mahkum edebilir. Biyoyakıt üreticileri söz konusu sınırlamaların onları iş hayatından çekilmeye mecbur bırakabileceğini belirtmektedirler.

Petrol fiyatlarındaki düşüş biyoyakıt endüstrisinin durumunu zaten kötüleştirmiştir; Çin büyük bir biyoyakıt alımını iptal etmiş ve diğer gelişmekte olan ülkeler de aynı şeyi yapmışlardır. ABD ve AB'deki sübvansiyonlar ve direktifler ise biyoyakıt sektörünü korumaktadır.

Kaynak: European Voice (22.01.2015)

Norveç, Daha Çevreci Bir Kabotaj Filosu Hedefliyor

Norveçli bakanlar, Norveç kabotaj gemi filosunun dünyanın en çevre dostu filosu olmasını temin etmek amacıyla, Yeşil Kabotaj Taşımacılığı (Green Coastal Shipping) programında denizcilik endüstrisi ortaklarıyla işbirliği yapmaktadır.

Çeşitli endüstrilerin, bakanların ve devlet idarelerinin ortak çabası olacak olan söz konusu program, hükümetin yeni denizcilik stratejisinin uygulanmasına yardımcı olacaktır.

Yeşil Kabotaj Taşımacılığı programı direktörü Narve MJOS, "Norveç'i yeşil kabotaj taşımacılığında bir lider ve bu taşımacılığın vitrini haline getirmek istiyoruz. Tümüyle ya da kısmen akü, LNG ya da diğer yeşil yakıt ile çalışan açık deniz gemileri, tankerler, yük, konteyner, dökme yük ve yolcu gemileri, feribotlar, balıkçı ve su kültürü gemileri, römorkörler ve diğer kabotaj gemilerinden oluşan bir filo hayal ediyoruz" şeklinde konuşmuştur.

Programın hem ulusal hem de küresel iklim hedeflerinin gerçekleştirilmesine önemli bir katkı sunacağı, aynı zamanda hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olacağı ve yenilik ve daha çevreci çalışma alanları için yol gösterici olacağı belirtilmektedir. Programın ayrıca denizcilik, enerji ve tedarikçi endüstriler için de ileride büyük ihracat fırsatları yaratması beklenmektedir.

Söz konusu plan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın, yeni kuralların ve iklim tedbirlerinin yürürlüğe girmesini gerektirecek yeni bir iklim anlaşmasını bu sene müzakere edecek olması sebebiyle gündeme gelmiştir. Norveç İklim ve Çevre Bakanı Tine SUNDTOFT, "Bu nedenle, daha çok gemi gaz ve akümülatör gücü gibi çevre dostu yakıtlar kullanmak zorundadır ve daha çok sayıda gemi enerji verimli şekilde tasarlanmalıdır. Denizcilik endüstrisindeki çevreci dönüşüm hem çevresel sorunları çözecek hem de değer yaratacaktır" şeklinde konuşmuştur.

Kaynak: Maritime Journal (19.01.2015)

Bulgaristan'da ve Diğer Güney Doğu Avrupa Ülkelerinde Enerji Güvenliği ve Karşılıklı Bağlılık: Avrupa Komisyonu İçin Bir Öncelik

Avrupa Komisyonu'nun Enerji Birliği'nden (Energy Union) sorumlu Başkan Yardımcısı Maros SEFCOVİC ve İklim Planı ve Ernerji'den (Climate Action and Energy) sorumlu Bakanı Miguel Arias CANETE, Ocak ayında Bulgaristan Başbakanı Boyko BORİSSOV ve Başbakan Yardımcısı Tomislav DONTCHEV ile bir araya gelmiştir. Görüşmede temel olarak; Bulgaristan'daki güncel enerji sorunları, Orta ve Güney Doğu Avrupa'da gaz altyapısının gelişim öncelikleri ve bunların Avrupa Birliği enerji tedarikçilerinin güvenliğine olabilecek potansiyel etkileri konuları ele alınmıştır. Bu bağlamda Bulgaristan; herkes için ekonomik, güvenli, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji sağlamayı amaçlayan bir Enerji Birliği inşa etmeye olan bağlılığını teyit etmiştir. Avrupa'nın enerji politikasını iyileştirecek ve yeniden organize edecek bir Enerji Birliği, Jean-Claude JUNCKER Başkanlığındaki Avrupa Komisyonu'nun siyasi önceliklerinden biridir.

Bölge'nin entegrasyonunun arttırılması ve özellikle Bulgaristan başta olmak üzere bölgeye sunulan gaz kaynaklarının çeşitlendirilmesi konusunda fikir birliği sağlanmıştır. Bunun başarılması için ivedilikle somut girişimlerde bulunulması ve bölgesel işbirliği yapılarak ekonomik çözümlerin sağlanması  gerekmektedir. Bu çerçevede, sınır ötesi çeşitlendirme projeleri üzerinde çalışacak olan Üst Düzey Çalışma Gurubu'nun (High Level Working Group) çalışmalarına zaman kaybetmeden başlamasına karar verilmiştir. Başkan Yardımcısı, yaptığı açıklamada, komisyonun, mevcut finansal destek mekanizmasının tekrar gözden geçirilmesi konusunda istekli olduğunu ve bu doğrultuda projelerin finanse edilerek ivedilikle uygulamaya geçirilmesinin sağlanabileceğini belirtmiştir.  

Bulgaristan Başbakanı BORİSSOV, Bulgaristan'ı bölgede AB Üye Devletleri için bir gaz dağıtım merkezi haline getirme düşüncelerini tanıtmıştır. Bu tür bir gaz dağıtım merkezi, Orta ve Batı Avrupa'ya ve aynı şekilde Avrupa Enerji Topluluğu'ndan ülkelere de gaz tedarik edebilir. Avrupa Komisyonu'nun Enerjiden sorumlu Başkan Yardımcısı Maros SEFCOVİC de gelişmekte olan bölgesel gaz pazarlarında önemli bir rol oynayabilecek olan gaz merkezlerinin oluşturulmasına olan güçlü desteğini ifade etmiştir.

Üst Düzey Çalışma Gurubunun ilk toplantısının Sofya'da yapılmasına ve toplantıda bölgedeki enerji durumunun ve Bulgaristan'da bir gaz merkezinin oluşturulmasının olası sonuçlarının değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Kaynak: Avrupa Komisyonu (12.01.2015)

AB Balıkçılık Filosu Giderek Artan Şekilde Kazançlı ve Yakıt Verimli Hale Geliyor

Avrupa Komisyonu Balıkçılık Bilimsel, Teknik ve Ekonomik Komitesi (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries – STECF), AB balıkçılık filosu hakkındaki 2014 Yıllık Ekonomi Raporu'nu yayınlamıştır.

Rapor, ekonomik performansta ilerleme olduğunu göstermektedir. AB balıkçılık filosu, 2012 yılında 6,9 milyar Euro gelir yaratarak genel olarak kazançlı bir seyir izlemiştir. Toplam gelirin kabaca yarısı balıkçı topluluğu için maaşlara ve kara dönüştürülmüştür. Ulusal filoların çoğu 2002-2012 yıllarını kapsayan dönemde pozitif bir eğilim göstermiştir. Bununla birlikte, iyileşmeye ilişkin işaretlere karşın, 2003 ve 2008 yıllarında zirveye ulaşan yakıt krizi AB filosunun dış şoklar karşısındaki kırılganlığını sergilemektedir.

Diğer sonuç, yakıt verimliliğindeki önemli ilerleme ile ilgilidir. Yakıt tüketimi ve yakıt kullanım yoğunluğu 2008-2012 yılları arasında % 10 kadar azalmıştır. Söz konusu gelişme, AB tarafından desteklenen yakıt-verimli balıkçılık düzeni, filo azaltılması, avlanma davranışlarındaki ve filo dinamiklerindeki değişikliklerin sonucudur. AB balıkçı teknelerindeki istihdam ise, 2008 yılından 2012 yılına kadar her yıl ortalama % 2 azalarak 2012 yılında 151.383'e gerilemiştir. Buna karşılık aynı dönemde çalışanların ortalama maaşları artış göstermiştir.

Kaynak: Avrupa Komisyonu (19.01.2015)

01.01.2015 – 02.02.2015 Tarihleri Arası Gemi Tutulmaları

01.01.2015 - 02.02.2015 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MoU) üye limanlarında Türk Bayraklı gemi tutulmamıştır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                       Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                             TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Meclis Başkanlık Divanı

-Piri Reis Üniversitesi                                                 -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Çevre Komisyonu                               TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-İMEAK DTO Şubeleri

-Türk Loydu Vakfı

-GİSBİR

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar

selin.yeleser_doc01309020150203160111.pdf