• Home
  • |
  • IMO Bulletin

Mayıs 2019

IMO, denizcilik sektöründe ataerkil sterotipleri yıkmaya çalışıyor

Denizcilik sektöründe cinsiyet sterotipini yıkmak, sadece denizcilik sektörüne değil tüm sektörlere fayda sağlamaktadır. 1 Mayıs Uluslararası Emek ve Dayanışma Gününde, IMO Londra Genel Merkezinde gerçekleştirilen bir etkinlik kapsamında, bahse konu fayda, verilen ana mesajlardan bir tanesi olmuştur.

IMO’nun denizcilik topluluğunda kadınları güçlendirme çabalarını vurguladığı bir yılda, IMO ve diğer denizcilik sektörü temsilcilerinin dinleyici olarak davet edildiği ve beş üst düzey kadın denizci arasında gerçekleşen bir açık oturumda; geleneksel olarak ataerkil bir sektörde kadın temsiliyeti hususunda sorunlar incelenmiştir.

Söz konusu etkinlik kapsamında; birçok kadın denizci, sektöre katılmalarında onlara neyin ilham verdiğini belirtmiş olup, aşılması gereken mevcut engelleri incelemiştir.

IMO Genel Sekreteri Kitack LIM, cinsiyet eşitliği hususundaki 5 Numaralı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin (Sustainable Development Goals –SDG) sürdürülebilir geleceği inşa edebilecek ana platformlardan biri olduğunu vurgulayarak, IMO’nun Üye Devletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmasına yardım etme hususundaki bağlılığını teyit etmiştir.

Bahse konu etkinlik, dört denizci Sivil Toplum Kuruluşu olan ICS, BIMCO, INTERTANKO ve WISTA tarafından gerçekleştirilmiştir.

Tam Zamanında Gemi Operasyonlarına ilişkin çalışmalar devam ediyor

Veri paylaşımı, yakıt masraflarında tasarruf etmenin yanı sıra emisyonların azaltımına yardım edebilen ve gemilerin limanların dışında bekleme sürelerini kısaltabilen “Tam Zamanında” (Just-In-Time) gemi operasyonları için önkoşul olarak nitelendirilmektedir. 1-2 Mayıs 2019 tarihlerinde, IMO’nun Londra Genel Merkezinde gerçekleştirilen Düşük Karbonlu Deniz Taşımacılığını Desteklemek için IMO Küresel Endüstri İttifakı (Global Industry Alliance –GIA) yuvarlak masa toplantısı katılımcıları, veri paylaşımı yoluyla artan bilgi şeffaflığının zorunlu olduğunu ve bunun da standart hale gelmiş işlevsel ve verisel tanımlamalar aracılığıyla başarılabileceği konusunda mutabık kalmıştır. Daha sık bilgi alışverişi, iskelenin müsaitlik durumunun daha iyi öngörülebilmesine olanak sağlamaktadır. Söz konusu yuvarlak masa toplantısı kapsamında; terminallerden ve gemi servis sağlayıcılarından tamamlanma sürelerinde sık sık güncelleme alınmasını sağlamak için küresel, tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir veri paylaşım platformuna olan gereksinim belirlenmiştir.

Ayrıca, bahse konu yuvarlak masa toplantısında, veri kalitesinin arttırılması teşvik edilirken, veri paylaşımını düzenlemenin muhtemel faydaları da ele alınmıştır.

GIA tarafından gerçekleştirilen bir dizi yuvarlak masa toplantısının en sonuncusu olan söz konusu toplantı; Tam Zamanında operasyonlara yönelik işlem, sözleşme ve düzenleme süreçlerinde karşılaşılan engellerin ve muhtemel çözümlerin belirlenmesi ve ele alınması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Operasyonel tedbirler, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ciddi ölçüde azaltmaya yardım etmektedir. IMO, 2018 yılında, uluslararası denizcilikten kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması ve mümkün olan en kısa sürede söz konusu emisyonların aşamalı olarak ortadan kaldırılmasına yönelik yükümlülüklerini teyit eden bir vizyon ortaya koyarak gemilerden kaynaklanan Sera Gazı emisyonlarının azaltımına yönelik başlangıç stratejisini kabul etmiştir.

GIA; enerji verimliliği ve düşük karbonlu deniz taşımacılığı sistemine katkı sağlamak için sektör liderlerini bir araya getirmeyi hedefleyen GEF-UNDP-IMO Küresel Denizcilik Enerji Verimliliği Ortaklığı (Global Maritime Energy Efficiency Partnership –GloMEEP) Projesi çerçevesinde oluşturulan yenilikçi bir IMO kamu-özel sektör ortaklık girişimidir. Söz konusu yuvarlak masa toplantısına; denizcilik şirketleri, acentalar, brokerler, limanlar, terminaller, bunker tedarikçileri, denizciliğe yönelik hizmet sağlayıcıları, denizcilik örgütleri ve deniz hukuku firmaları olmak üzere GIA üyesi olan ve olmayan 30’un üzerinde katılımcı ağırlanmıştır.

IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin 74. Oturumu gerçekleştirildi

IMO’nun en önemli çevre koruma toplantısının 74. Oturumu, 13-17 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  IMO Başlangıç stratejisini takiben gemilerden kaynaklanan Sera Gazı emisyonlarının azaltımı, bahse konu toplantının ana gündem maddeleri olmuştur. Başlatılması öngörülen 4. IMO Sera Gazı çalışması kapsamında, yeni tedbirlerin devletler üzerindeki etkilerini inceleyen prosedür dikkate alınacak olup, muhtemel kısa vadeli tedbirler ele alınacaktır. 

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan %0.50 kükürt limitinin uygulanmasına katkı sağlamak için bir dizi taslak ilke ve kılavuz doküman onaylanmıştır. Söz konusu yeni üst sınır, çevreye ve sağlığa oldukça yararlı olacaktır.

Diğer önemli gündem maddeleri arasında; bazı bitkisel yağlar ve parafine benzeyen yükler gibi yüksek vizkoziteli maddelerin tahliye edilmesine ilişkin gereklilikleri sağlamlaştırmak için yapılan MARPOL yasa değişikliklerinin benimsenmesi, gemilerden kaynaklanan deniz plastik çöplerini ele alan IMO Eylem Planı araştırmaları, Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesinin uygulanması, biyosit sibutrin kontrolü ve Gemilerde Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerinin Kontrolü Sözleşmesi’ne (Anti-Fouling Systems Convention -AFS) ilişkin gelecekte benimsenecek taslak değişikliklerin onaylanması hususları yer almıştır.

Deniz Çevresi Koruma Komitesi’nin (Marine Environment Protection Committee –MEPC) 74. Oturumuna ilişkin detaylı bilgilere ve gündem maddelerine https://bit.ly/2PzGWIk internet adresinden ulaşılmaktadır. IMO Genel Sekreteri Kitack LIM tarafından açılmış olan söz konusu toplantıya, Japonya’dan Hideaki SAITO başkanlık etmiştir.

Malta, gemilerin geri dönüşümü hakkındaki IMO Hong Kong Sözleşmesi’ni onayladı

En son olarak Malta’nın da imzalaması ile, gemilerin emniyetli ve çevreye duyarlı geri dönüşümüne ilişkin IMO Hong Kong Sözleşmesi’ni imzalayan ülke sayısı 12’ye yükselmiştir.

Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi; gemilerin tasarımını, inşasını, işletilmesini ve bakımını, gemilerin emniyet ve operasyonel verimliliğinden taviz verilmeksizin, emniyetli ve çevreye duyarlı geri dönüşümüne olanak sağlamak üzere hazırlanmasını kapsamaktadır.

Hong Kong Sözleşmesi kapsamında; geri dönüşüme gönderilecek olan gemilerin, her gemi için özellikle belirtilmiş olan tehlikeli madde envanterini taşıması gerekmektedir. Gemi geri dönüşüm tesislerinin, geminin özelliklerine ve envanterlerine bağlı olarak, her bir geminin nasıl geri dönüştürüleceğini belirten bir “Gemi Geri Dönüşüm Planı” sunması gerekmektedir.  

IMO’nun Malta Daimi Temsilcisi Victor CAMILLERI, 14 Mayıs 2019 tarihinde, Londra Genel Merkezde, bahse konu belgeyi teslim etmek üzere IMO Genel Sekreteri Kitack LIM ile bir araya gelmiştir.

Bahse konu sözleşmeye taraf olan 12 ülke, dünya deniz ticareti tonajının %28.8’inden fazlasını temsil etmektedir.