• Home
  • |
  • IMO Bulletin

Mayıs 2023

Gelecekte Ortaya Çıkabilecek Küresel Sağlık Tehditlerine Yönelik Hazırlıklar Değerlendirildi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından (International Maritime Organization-IMO) 24-26 Nisan 2023 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Dünya Sağlık Örgütü-DSÖ (World Health Organization-WHO) Genel Merkezinde düzenlenen “Gelişmekte Olan Tehditlere Karşı Hazırlık ve Dayanıklılık” konulu ilk DSÖ toplantısına katılım sağlanmıştır.

Söz konusu girişimin başlangıçta kolayca bulaşan ve önemli bir halk sağlığı tehdidi oluşturan solunum yolu patojenlerine odaklanacağı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, toplantının amacının bütün paydaşları gelecek pandemi hazırlığına yönelik bir yaklaşım üzerinde çalışmak üzere bir araya getirmek olduğu, bu açıdan IMO’nun ulaştırma personeline ve özellikle denizcilere özgü endişelerin diğer paydaşlar tarafından dikkate alınmasını talep ettiği, dünya çapında COVID-19 ile ilgili seyahat kısıtlamalarının deniz taşımacılığı üzerinde yarattığı önemli etki nedeniyle üye devletlerin denizcileri kilit çalışanlar olarak belirlemeye ve uyruklarına bakılmaksızın seyahat etmelerine olanak sağlamaya çağırdığı vurgulanmıştır.

Söz konusu toplantıya IMO'nun yanı sıra ulusal, bölgesel ve küresel DSÖ personel temsilcilerinin yanı sıra diğer Birleşmiş Milletler-BM (United Nations-UN) uzman kuruluşları, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (International Civil Aviation Organization-ICAO), Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organization-FAO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization-ILO) temsilcilerinin katıldığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda DSÖ’nün Aralık 2025 tarihine kadar aşağıda yer alan konularda ilerleme kaydetmeyi amaçladığı ifade edilmiştir.

  • Öncelikli eylemleri onaylayan güncellenmiş hazırlık planlarının geliştirilmesi
  • Sektörler arası bir yaklaşım, BM kurumları arası işbirliği ve koordinasyon yoluyla pandemi hazırlık planlamasında paydaşlar arasında bağlantının artırılması
  • Deniz taşımacılığı sorunları da dahil olmak üzere geçmişteki salgınlar ve salgınlar sırasında tespit edilen eksikliklerin (pandemi finansmanı ve özel yatırımlar vb.) ele alınması

Denizci Kadınlar Konferansı’nda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Girişimleri Vurgulandı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization-IMO) Londra'daki Genel Merkezinde 18-19 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenen IMO Denizcilikte Kadın Dernekleri Küresel Konferansı'nın odak noktasının denizcilik sektöründe toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında işbirliği ve ağ oluşturmanın önemi olduğu belirtildi.

Söz konusu konferansta denizcilik endüstrisinde kadınların görünürlüğünün artırılmasına yönelik ihtiyaç, bireysel olarak kadınların ve onları temsil eden kuruluşların daha fazlasını başarabilmek için ortak çalışma ihtiyacı, okul yıllarında kız öğrencilerin denizciliğe yönlendirilmesine yönelik ihtiyaç gibi önemli konular değerlendirilmiştir.

Konferansa dünyanın her yerinden katılımcılar dahil olmuş olup, uluslararası kuruluşların temsilcileri aracılığıyla Uluslararası Denizci Kadınlar Günü'nün bu yılki teması olan “Toplumsal Cinsiyet eşitliği için ağları harekete geçirme” konusunu değerlendirmek üzere bir araya gelindiği ifade edilmiştir.

Konferansın açılışını yapan IMO Genel Sekreteri Kitack Lim tarafından yapılan açıklamada, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişen ve güçlü bir denizcilik endüstrisi için bir ön koşul olduğu ve bunun beraberinde yenilik, yaratıcılık ve sürdürülebilir büyümeyi getireceği, bu kapsamda sektör içinde ayrım olmaksızın en iyi yeteneklere ihtiyaç duyulduğu, çeşitliliği kucaklama ve katılımın önündeki engellerin kaldırılması için çalışmalara devam edildiği, kadınların denizcilikteki yerine yatırım yapılmasının sektörü ileri taşıyacak bir yetenek havuzunun oluşmasına imkan sağlayacağı vurgulanmıştır.

Sera Gazı (Green House Gas-GHG) Önlemlerinin Gelecek Projeksiyonlu Karşılaştırmalı Analizi Yapıldı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization-IMO) Londra'daki Genel Merkezinde 25-26 Mayıs 2023 tarihlerinde "orta vadeli sera gazı azaltma önlemlerinin karşılaştırmalı analizi" konulu bir çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu çalıştayda orta vadeli sera gazı önlemlerinin teknik ve ekonomik unsurları ve özellikle bunların fizibilitesi, 2023 IMO Sera Gazı Stratejisinin uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirme etkinlikleri ve bunların Üye Devletler üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirilmiştir.

Çalıştayda söz alan uzmanlar tarafından; alternatif yakıtlara ve teknolojilere geçişin denizcilik sektöründeki en büyük zorluklardan birisi olduğu, kısa, orta ve uzun vadeli sera gazı azaltma önlemleri ile sera gazı emisyonlarını azaltmak için küresel bir düzenleyici çerçevenin benimsenmesinin sektörün yeşil enerjiye geçişine katkıda bulunacağı vurgulanmıştır.

Buna ilaveten, IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi'nin (Marine Environment Protection Committee – MEPC) Temmuz 2023’te gerçekleştirilecek 80. oturumunda revize edilmiş bir Sera Gazı Stratejisini kabul edeceği, bu açıdan söz konusu çalıştay sırasında yapılan yorum ve gözlemlerin bir özetinin MEPC 80'e sunulacağı ifade edilmiştir.

Çalıştayda gerçekleştirilen karşılaştırmalı analizin, Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına ilişkin Oturumlar Arası Çalışma Grubunun (ISWG-GHG 15) ve MEPC 80'in kapsamlı bir etki değerlendirmesi yapmasını kolaylaştıracağı da belirtilmiştir.

Ayrıca çalıştayın uzmanlar arasında olası teknik ve ekonomik unsurların yanı sıra önerilen önlemlerdeki ortak noktaların belirlenmesi açısından bilgi alışverişinde bulunma fırsatı sağladığı belirtilmiştir.