• Home
  • |
  • IMO Bulletin

Nisan-Mayıs-Haziran 2022

NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2022

 

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) E-Öğrenme Platformu

IMO hizmetleri kapsamında e-öğrenmeye ilişkin ilk ücretsiz kurs, Kirlilik Önleme ve Müdahale (PPR) Alt Komitesi toplantısı kapsamında çevrimiçi bir etkinlikle başlamıştır.

IMO, Üye Devletlerin IMO araçlarını etkin bir şekilde uygulayabilme kapasitelerini artırmak amacıyla günümüze kadar birçok e-öğrenim kursu geliştirmiştir. Bunlar arasında yer alan bazı kursların profesyoneller haricinde denizcilik bilgilerini geliştirmek isteyen ve denizcilik konularına ilgi duyanlar için de faydalı olduğu vurgulanmıştır.

Bu kapsamda değerlendirilebilecek olan ilk kurs, petrol kirliliğine hazırlık ve müdahale ile ilgili konulara yönelik temel bilgileri olanlara bir giriş sağlamak üzere tasarlanmış "Petrol Kirliliğine Hazırlık, Müdahale ve İşbirliğine Giriş” adını taşımaktadır.

Söz konusu e-öğrenme kurs serisinin, Dünya Denizcilik Üniversitesi iş birliğinde geliştirildiği, günümüzde uzaktan eğitimin denizcilik endüstrisindeki değişen eğitim ihtiyaçlarını karşılamak açısından kilit nokta haline geldiği ve IMO’nun dünya çapındaki öğrencilere ve denizcilik profesyonellerine temel denizcilik konularını anlama ve öğrenme kolaylığı sunduğu ifade edilmektedir.

 

Batı ve Orta Afrika Bölgesi için Liman Devleti Kontrolüne İlişkin Mutabakat Muhtırası (Abuja MoU)

Liman devleti kontrolünü ve bayrak devleti uygulamasını uyumlu hale getirmek için Batı ve Orta Afrika Bölgesi için liman devleti kontrolüne ilişkin bölge ülkelerinin katılımıyla bir Mutabakat Muhtırası (Abuja Mou) imzalanmıştır.

Batı ve Orta Afrika Bölgesi denizcilik idaresi yetkilileri, Nijerya'nın Lagos kentinde üç günlük bir bölgesel çalıştayda liman devleti kontrolü ve bayrak devleti uygulamaları konusunda görüşmelerde bulundular.

IMO, Abuja MoU Sekreterliği, Nijerya Denizcilik İdaresi ve Güvenlik Ajansı ve Nijerya Federal Ulaştırma Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen çalıştayın temel amacının, liman devleti kontrolu konularında denizcilik idareleri başkanlarının görev ve sorumlulukları hakkında farkındalık yaratmak ve liman devleti kontrol (PSC) faaliyetlerinin uyumlaştırılmasını geliştirmek için görüş alışverişinde bulunmak ve deneyimleri tartışmak için bir platform sağlamak olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu çalıştayda bölge devletlerinin denizcilik idareleri yetkililerinden, bölgedeki devletlerin IMO Üye Devlet Denetimini (IMSAS) takiben düzeltici eylem planlarını yürürlüğe koymak için harekete geçmelerinin beklendiği ifade edilmiştir.

Anılan çalıştayda, etkin bir liman devleti kontrol rejimine duyulan ihtiyaç ve var olan riskler hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca liman devleti kontrol denetimler için geliştirilmiş prosedürler, liman devleti kontrol memurları (PSCO'lar) için ihtiyaçlar ve bölgesel PSC rejimleri arasındaki işleyiş ve uyumlaştırma çalışmaları hususları da ifade edilmiştir.

Muhtıra kapsamında, Abuja MoU Komitesi tarafından nihai değerlendirme için bir taslak değerlendirme formatı geliştirilmiş olup, toplantıda katılımcılara performans öz değerlendirme formunu nasıl dolduracakları ve sunacakları konusunda teşvik edildiği ve gereken rehberliğin verildiği belirtilmiştir.

 

Denizcilikte Kadınların Önündeki Engelleri Kaldırmayı Hedefleyen IMO Sempozyumu

Dünyanın farklı yerlerinden denizciler, 18 Mayıs 2022 tarihinde “1. Uluslararası Denizcilikte Kadınlar Günü'nü” kutlamak için bir araya gelmiştir.

"Eğitim-Görünürlük-Tanınma: Denizcilikte Kadınlar İçin Engelsiz Bir Çalışma Ortamının Desteklenmesi" konu başlığında çevrimiçi olarak düzenlenen IMO Sempozyumu’nda, denizcilikte kadınlar için engelsiz bir çalışma ortamını destekleyebilecek eğitim imkanları, kadınların görünürlüğünün artırılmasının yolları ve kadınların denizciliğe katkılarının çalışma ortamında tanınma imkanları değerlendirilmiştir.

Sempozyum kapsamında IMO Genel Sekreteri Kitack Lim tarafından yapılan açılış konuşmasında, IMO tarafından denizcilik endüstrisindeki cinsiyet farkı konusunun ciddiyetle ele alındığı ve var olan şartların daha iyisine ulaşılabileceğinin farkında olunduğu hususu vurgulanmıştır.

CMA-CGM Operasyonlar ve Varlıklar Genel Müdür Yardımcısı Bayan Christine Cabau-Woehrel tarafından yapılan açıklamada da daha fazla kadının denizcilik sektörüne dahil edilebilmesi için kadınlara yönelik isabetli eğitim imkanlarının sağlanması gerektiği belirtilmiştir.

Papua Yeni Gine Denizcilik İdaresi Uyum ve Güvenlik Müdürü Dinah Inape-Omenefa tarafından da kadınların denizciliğe teşvik edilmesi ve desteklenmesi için mentorluk programlarının önemi vurgulanmıştır.

 

 Deniz Taşımacılığı Politikası Hakkında Eğitim İmkanı

Gelişmekte olan ülkelerin ulusal deniz taşımacılığı politikalarının formüle edilmesi ve benimsenmesi konusunda yardımcı olmak amacıyla ihtiyaçlara göre güncellenen bir IMO eğitim programı hazırlanmıştır. Deniz taşımacılığı politikası kapasite geliştirme faaliyetleri adına geliştirilen eğitim programının, hedef kitleye yönelik bir çalıştay veya seminer formatında verilmekte olduğu ve eğitim politikasının uluslararası denizcilik araçları ve deniz taşımacılığı politikası formülasyonunu ekonomi, emniyet, güvenlik, insan unsuru ve çevresel boyutuyla kapsandığı ve IMO'nun kapasite geliştirme ve teknik yardım gereksinimlerini karşılamak için evrensel bir yaklaşımın benimsendiği belirtilmiştir.

Bu bağlamda söz konusu eğitimin amacının, katılımcılara deniz taşımacılığı alanında bir bilgi ve beceri standardı kazandırmanın yanı sıra, uluslararası denizcilik sözleşmeleri ve kodlarına dayalı olarak deniz taşımacılığı politikalarını ve mevzuatlarını formüle ederken ilgili devletlerin yükümlülüklerinin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlamak olduğu ifade edilmiştir.

Bahse konu eğitim programının içeriği zaman içerisinde çeşitli ülkelerde bu tür faaliyetlerin sunulmasından elde edilen deneyimleri birleştirmiş olup, IMO ve Dünya Denizcilik Üniversitesi (WMU) işbirliğiyle geliştirilmiştir.

Söz konusu programla ilgilenen üye devletlerin programdan yararlanmadan önce sektörler arası katılımın teşvik edilmesi ve ulusal deniz taşımacılığı politikasının formüle edilmesi amacıyla bir deniz taşımacılığı görev gücü oluşturmaları gerektiği hususları vurgulanmıştır.

 

IMO-Norveç GreenVoyage2050 Projesinin Uzatılması

Gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için gelişmekte olan ülkelere destek sağlayan IMO-Norveç GreenVoyage2050 projesinin, COVID-19 salgınının yarattığı zorluklar nedeniyle Norveç Hükümetince Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.

Norveç İklim ve Çevre Bakanlığı Uzman Direktörü ve IMO Oturumlar Arası Çalışma Grubu Başkanı Sveinung Oftedal tarafından yapılan açıklamada; gelişmekte olan ülkelerin özellikle salgın koşulları, iklim değişikliği ve artan gıda fiyatları gibi bir dizi gelişmeden etkilendiği, söz konusu krizleri çözmek için gelişmekte olan ülkelerin iklime dayanıklı denizcilik geliştirme konusunda ısrarcı olmalarının önemli olduğu, bu bağlamda IMO-Norveç GreenVoyage2050 projesinin 2023 yılının sonuna kadar uzatılmasının bu ülkelerin emisyon azaltma hedeflerine ulaşma yolunda ilerleme kaydetmeleri için gerekli desteği ve kaynakları almasını sağlayabileceği ifade edilmiştir.

Konuyla ilgili olarak IMO Ortaklıklar ve Projeler Departmanı Başkanı Jose Matheickal ise Norveç'in ilgili projenin uzatma talebini onaylaması ve gelişmekte olan ülkelerin yeşil denizciliğe geçişinin desteklenmesi için ek süre verilmesinin önemli bir gelişme olduğu, Norveç Hükümetinden alınan desteğin GreenVoyage2050'yi daha da ileriye taşıyarak, halihazırda yapılmış olan ilerlemeyi geliştirmeye olanak sağlayacağı vurgulanmıştır.

Mayıs 2019 tarihinde başlatılan GreenVoyage2050 projesinin birkaç küçük ada devleti dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelere uluslararası denizcilik için ilgili iklim değişikliği ve enerji verimliliği hedeflerine yönelik taahhütlerini yerine getirmelerinde yardımcı olduğu, yıllık sera gazı emisyonlarının 2008 yılına kıyasla 2050 yılına kadar en az %50 azaltmayı hedefleyen IMO hedeflerine olan uyumluluğu kapsadığı ifade edilmiştir.

İlgili projede yüksek öncelikli bölgelerden (Asya, Afrika, Karadeniz/Hazar Denizi, Latin Amerika ve Pasifik) 12 pilot ülke yer almakta olup, mevcut odak gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ele alan politika çerçevelerinin ve ulusal eylem planlarının oluşturulması için destek sağlanması amaçlanmaktadır. Buna ek olarak, projenin pilot uygulamanın belirlenmesi, geliştirilmesi ve uygulanması yoluyla yeşil teknolojilerin benimsenmesi konularında ortak ülkelerle birlikte çalışılmaktadır.

GreenVoyage2050 projesi önde gelen armatörleri, operatörleri, klas kuruluşlarını, motor ve teknoloji üreticilerini ve tedarikçilerini, büyük veri sağlayıcılarını, petrol şirketlerini ve limanları bir araya getiren düşük karbonlu taşımacılığı desteklemek için Küresel Endüstri İttifakı'na da ev sahipliği yapmaktadır. Buna ilaveten proje, paydaşların enerji verimliliği teknolojilerinin operasyonel olarak en iyi uygulamaları ve alternatif düşük ve sıfır karbonlu yakıtların benimsenmesi ve uygulanmasının önündeki ortak engelleri ele almak için yenilikçi çözümler belirlemeleri ve geliştirmeleri için bir platform sunmaktadır.

GreenVoyage2050 projesinin 1. aşamasına katılan ülkeler şunlardır: Azerbaycan, Belize, Çin, Cook Adaları, Ekvador, Gürcistan, Hindistan, Kenya, Malezya, Solomon Adaları, Güney Afrika ve Sri Lanka.

Güney Afrika'da Liman Güvenliğinin Güçlendirilmesi

Liman güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodunun (ISPS Kodu) uygulanması hakkında Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde önceden belirlenen otorite yetkilileri ve liman tesislerinin güvenlik görevlilerine yönelik olarak 6-17 Haziran 2022 tarihleri arasında bir çalıştay düzenlenmiştir.

IMO ve Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı ile ortaklaşa düzenlenen çalıştayda, deniz güvenliği profesyonelleri ve ISPS eğitmeni olmak için bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen eğitim sağlayıcıları bir araya gelerek bölge genelinde ISPS eğitimi verebilecek bir deniz güvenliği uzmanları havuzunun geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur.