• Home
  • |
  • IMO Bulletin

Ocak 2023

OCAK 2023

Denizcilikte Tek Pencere Sistemi’nin (MSW) Zorunlu Olmasına Bir Yıl Kaldı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), 2024 yılı başında üye ülkelerde uygulanması zorunlu olacak “Denizcilikte Tek Pencere Sistemi’ne (Maritime Single Window-MSW)” ilişkin süreçleri değerlendirmek amacıyla “Denizcilikte Tek Pencere Sistemi: Fırsatlar Penceresi 2024” başlıklı bir seminere ev sahipliği yaptı.

IMO, Uluslararası Limanlar ve İskeleler Birliği (IAPH) ile Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) işbirliğinde düzenlenen sempozyumda, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren dünya çapındaki limanlarda gemilerin varışı, kalışı ve ayrılışıyla ilgili gerekli bilgilerin elektronik şekilde iletilebilmesi amacıyla MSW uygulamasının işletilmesinin zorunlu olacağına ilişkin gelişmeler değerlendirilmiş ve IMO tarafından geliştirilen örnek bir uygulama özeti incelenmiştir.

Sempozyumda söz alan denizcilik sektörü uzmanları tarafından, üye ülkelerin deniz ticaretini kolaylaştırma amaçlarına uygun şekilde MSW uygulamasının tasarlanması ve sürdürülmesine yönelik yaklaşımlar incelenerek değerlendirildi. Ayrıca, konu üzerinde uluslararası paydaşların birlikte çalışabilirliği, elektronik veri alışverişinin uyumlu hale getirilmesi için endüstri standartlarının nasıl uygulanacağı ve buna yönelik liman gereksinimleri ile yapılması gerekenler görüşüldü.

IMO’nun Londra’da bulunan merkezinde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında söz alan IMO Genel Sekreteri Kitack Lim, 1 Ocak 2024'ten itibaren üye ülkelerde MSW uygulamasının zorunlu hale getirilmesinin yalnızca deniz ticaretinde dijitalleşmeyi hızlandırmak için önemli bir adım olmadığını, aynı zamanda tüm paydaşlar için de bir fırsat olduğunu ifade etti. Kitack Lim ayrıca, bu uygulama adımına geçmenin uluslararası denizciliğin dijitalleşmesi ve karbondan arındırma hedeflerini hızlandıracağını vurguladı.  

Sempozyumda söz alan IAPH Başkanı Subramaniam Karuppiah ise COVID-19 salgınının denizcilik endüstrisinin dijitalleşme sürecini etkilediğini vurgulayarak, MSW uygulamasının yaygın kullanım kazanmasının bu alanda sektöre ivme kazandıracağını belirtti. BIMCO Başkan Vekili Nikolaus Schües de, MSW'yi kaçırılması göze alınamayacak bir fırsat olarak tanımlayarak süreç içinde uygulama hakkında iyimser olduğunu ifade etti.

Panelde söz alan Dünya Bankası temsilcisi Periklis Saragiotis ve danışman Kate Munn, MSW uygulamasına yönelik projelerde Dünya Bankası ve IMO’nun işbirliği içinde çalıştığını, uygulamaların basitleştirilmesi sürecinde ilerlemeler kaydedildiğini, MSW uygulamasında ilerleme sağlayan üye ülkelerin özellikle gelişmekte olan ada devletlerine destek olabildiğini, bu konuda örnek olarak Antigua ve Barbuda’nın Norveç'ten MSW uygulamaları için ayni teknik uzmanlık desteği aldığını ifade etti.

Gemilerden Kaynaklanan Sualtı Ortam Gürültüsünün Ele Alınmasına Yönelik Taslak Kılavuz Üzerinde Anlaşmaya Varıldı.

23-27 Ocak 2023 tarihlerinde toplanan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Gemi Tasarım ve İnşa Alt Komitesi (SDC 9) tarafından, deniz yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri ele almak üzere deniz ticaretinden kaynaklanan sualtı gürültüsünün azaltılmasına yönelik revize edilmiş taslak bir kılavuz üzerinde anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Bu kapsamda, ilgili taslak yönergelerde deniz yaşamına olumsuz etkileri olan sualtı ortam gürültüsüne en fazla yol açan etmenlerden birinin ticari denizcilik faaliyeti olduğunun kabul edildiği ifade edildi. Bu yönde revize edilmiş taslak yönergelerin herhangi bir geminin su altından yayılan gürültüsünü azaltmak için tasarımcılara, gemi inşacılara ve gemi operatörlerine uygulanabilir yaklaşımlara genel bir bakış sağladığı ve gürültü azaltma çabalarına ilişkin mekanizmalar ve programların oluşturulmasında paydaşlara yardımcı olmayı amaçladığı belirtildi.

Sualtı ortam gürültüsünün ele alınmasına yönelik 2014 yılında yayınlanan bir önceki yönergenin böylelikle revize edilmiş olduğu, yeni kılavuzun uluslararası ölçüm standartlarına, tavsiyelere ve klas kuruluşu kurallarına uyumlu olarak güncel teknik bilgileri içerdiği, ayrıca gemi sahiplerine su altından yayılan bir gürültü yönetim planı geliştirmelerinde yardımcı olacak şekilde örnek şablonların sağlandığı ifade edildi. Buna ilaveten, söz konusu taslak yönergenin 3-7 Temmuz 2023 tarihlerinde Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin (MEPC 80) onayına sunulacağı ifade edilerek taslak kılavuzun IMO bünyesinde bir çalışma grubu tarafından geliştirildiği vurgulandı.

GloNoise Projesi

IMO Ortaklıklar ve Projeler Departmanı tarafından 2023 yılının sonuna doğru mevcut kılavuz çalışmasıyla uyumlu olacak şekilde Denizcilikten Kaynaklanan Sualtı Gürültüsünün Azaltılması İçin Küresel Ortaklık (GloNoise Ortaklığı) başlıklı iki yıllık bir döneme yayılan bir IMO projesinin başlatıldığı belirtildi.

Bu doğrultuda, GloNoise Projesiyle birlikte deniz taşımacılığından kaynaklanan sualtı gürültüsü gibi önemli bir çevresel sorunun ele alınması için küresel bir ortaklığın kurulduğu, bu ortaklığın kamu-özel sektör katılımını içerecek şekilde tasarlandığı ve ana amacının gelişmekte olan ülkelerin deniz taşımacılığından kaynaklanan antropojenik sualtı gürültüsüne ilişkin politika süreçlerine yardımcı olmak, konu hakkında farkındalık yaratmak, kapasite geliştirilmesi ve bilgi toplanmasına yol açmak olduğu belirtilerek sürecin desteklenmesi için veri analiz araçları ile kapasite geliştirme materyallerinin geliştirileceği ve küresel olarak katılımcı ülkelerde uygulanacağı ifade edildi.