DTO Şubat Ayı AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni                                                                                                           _____                            ______                  ŞUBAT 2015

Avrupa'nın Güçlü Yönlerine Dayanan Bir Enerji Birliği İnşa Ediliyor

Avrupa Birliği, Avrupa'nın güçlü yönlerine dayanan bir enerji birliği kurmaya hazırlanmakta ve bu enerji birliğinin Avrupa'ya güvenli, düşük karbonlu ve rekabetçi bir enerji sistemi sağlamak konusunda güven ve ilham vermesi beklenmektedir.

Koordine edilmiş bir Avrupa enerji politikasının oluşturulması, Avrupa Komisyonu'nun yeni başkanı Jean-Claude JUNCKER'in politik önceliklerinin başında gelmektedir. Enerji politikasına verilen önem bağlamında, yeni Avrupa Komisyonu'nun yaklaşımı açıkça geçmişten bir kopuş girişimidir. 

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu zor koşulları şu şekilde sıralamıştır: dış kaynaklara aşırı bağımlılık, modası geçmiş enerji altyapısı, tamamlanmamış ve işlevsiz bir iç piyasa ve diğer bölgelerle ve rakip küresel pazarlarla karşılaştırıldığında yüksek enerji fiyatları.

Bununla birlikte Avrupa Birliği'nin enerji geleceği hakkında iyimser olmak için bazı nedenler bulunmaktadır. Bunların bir kısmı aşağıdaki gibidir:

  • Avrupa Birliği, 790 milyon ton petrol ile kendi tüketiminin neredeyse yarısını Avrupa Birliği içerisinde üretmektedir. Ayrıca, bu enerjinin % 53'ü Avrupa'nın enerji güvenliğinin temelini oluşturan düşük karbonlu yenilenebilir ve nükleer kaynaklardan meydana gelmektedir.
  • Avrupa, enerji taşımacılığı için halihazırda kapsamlı bir ağa sahiptir.
  • Avrupa, bölgesel ve küresel piyasalarda rekabet etme yeteneğine sahip, AB'de yüksek değer ve sürdürülebilir istihdam yaratan ve AB Üyesi olmayan ülkelere kendi enerji güvenliklerini geliştirmeleri için yardımcı olan çok sayıda lider enerji aktörüne sahiptir. 
  • Avrupa Birliği, 500 milyondan fazla nüfusuyla, enerji üreticileri ve enerji hizmetleri için geniş bir piyasadır. AB'nin iç pazarının gücünü en iyi hale getirerek ve güçlü bir sanayi ile Avrupa Birliği'ni etkin, düşük karbonlu ve giderek artan şekilde elektrik kullanan bir toplum haline getirecektir. Bu amaca ulaşmak için, Avrupa'nın insan zekasına, teknolojik inovasyona ve hedeflenmiş yatırımlara ihtiyacı vardır.

Avrupa Komisyonu'nun bahse konu enerji birliği stratejisine karşı tutumu geniş ölçüde pozitif olmakla birlikte, enerji birliğinin gerçek sonuçları hakkında bir ölçüde şüphe barındırmaktadır. Buna rağmen, tüm paydaşlar özellikle enerji etkinliğine yapılan vurgudan dolayı memnuniyet duymuşlardır. Analistler, enerji birliğinin sonuçlarının daha sonraki adımlara bağlı olduğunu belirtmektedirler. Profesör Frederik DAHLMANN: Üye devletlerin enerji meselelerinde yetki devretmeye ilişkin geleneksel isteksizliklerine rağmen, Enerji Birliği planının ulusal kural koyucular arasındaki koordinasyonu geliştireceğini, teknik ve piyasa entegrasyonunu ve rekabeti artıracağını, güvenliği ve esnekliği sağlamlaştıracağını belirtmiştir. DAHLMANN ayrıca, daha fazla piyasa entegrasyonunun mevcut şirketlere ve stratejilerine kaçınılmaz şekilde meydan okuyacağını ancak aynı zamanda yenilik ve yeni aktörler için fırsatlar sunacağını ifade etmiştir.  (Kaynak: European Voice)

Norveç Kömür Kullanımını Sona Erdirdi

Birleşmiş Milletler (BM) geçen sene, Norveç'ten Svalbard Arktik takımadalar bölgesindeki kömür madenciliği faaliyetlerini sona erdirmesini istemiş ve Norveç de BM'nin bu isteğini yerine getirmiştir.

En geniş devlet fonuna (860 milyar dolar) sahip olan Norveç hükümeti buna ilaveten kömürden vazgeçme planını da açıklamıştır. Bu durum; 14 kömür madeni şirketinin, bir kömür yakıtlı jeneratörün, beş katranlı kumlu petrol üreticisinin ve iki adet çimento yapıcısının (çimento yanan kömürle üretildiği için) hükümet fonundan yararlanamayacağı anlamına gelmektedir.

Norveç Hükümetinin bahse konu girişimi, fosil yakıta son verilmesi açısından devasa bir adım olarak tanımlanmaktadır.

Böylece ilk defa bir ülke, iklim değişikliği ve çevresel nedenlerle bir haktan feragat edilmesine karar vermiştir. Norveç, elektriğini de hidro elektrik santrallerinden elde etmektedir.

Norveç Şubat ayında, COP 21 olarak bilinen 2015 Paris BM iklim sözleşmesine bağlılığını açıklamıştır. Buna göre Norveç, 2030 yılında sera gazı emisyonlarını 1990 yılı seviyelerine göre en azından % 40 oranında azaltacaktır. Dolayısıyla, Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen Norveç'in bahse konu yeni hedefi Birliğin hedefiyle örtüşmektedir. (Kaynak: New Europe)

Petrol Döküntüsü Acil Müdahale Gemileri Ağı, Tatbikatlar ve Egzersizler – 2014 Yıllık Raporu

Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (European Maritime Safety Agency – EMSA), Üye Devletlerin kirlilikle mücadele mekanizmalarına daha az maliyetli bir yolla destek sağlamak amacıyla, Avrupa sularında sözleşmeli bir Petrol Döküntüsü Acil Müdahale Gemileri (Stand-by Oil Spill Response Vessels) Ağı oluşturmuştur. Gemiler, bir kıyı devletinin[1], bir "Sorumlu Tarafın"[2] ve/veya Avrupa Komisyonu'nun talebi olması halinde, gemilerden ya da açık denizdeki tesislerden kaynaklanan denizdeki petrol döküntülerine müdahale etmeye hazır durumdadırlar. 2014 yılının sonu itibariyle, bahse konu Ağ acil müdahale için tamamen donatılmış 17 adet gemiyi ve hazırlanmakta olan bir gemiyi kapsamaktadır.

EMSA'nın istediği kirliliğe müdahale performansı seviyesine ulaşılabilmesi için, gemiler ve mürettebatı düzenli olarak eğitim ve tatbikatlara katılmaktadır. (Kaynak: EMSA)

Avrupa Denizcilik Haftası, 2 – 6 Mart 2015

Avrupa Denizcilik Haftası, 2-6 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleşmekte olup, pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacaktır. Avrupa Denizcilik Haftasının, başlıca AB kurumlarından karar vericilerin, Avrupalı armatörler ve denizcilik sektöründen diğer paydaşlarla bir araya geleceği ve irtibatlandırılacağı bir platform olması amaçlanmaktadır. Denizcilik Haftasında denizcilik tüm açılardan ele alınacaktır.

Avrupa Denizcilik Haftası, Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği'nin (European Community Shipowners' Associations – ECSA) fikri olup, Avrupa'nın başlıca denizcilik kuruluşları ve aynı şekilde Avrupa Komisyonu ve Denizcilik İnovasyonu'ndan (Shipping Innovation) oluşan bir Yürütme Kurulu tarafından yürütülmektedir. Yürütme Kuruluna dahil olan denizcilik örgütleri şöyledir: ECSA; CLIA (Cruise Lines International Association - Kruvazyer Şirketleri Uluslararası Birliği), ECASBA (European Community Association of Ship Brokers and Agents – Avrupa Topluluğu Brokerler ve Acenteler Birliği), Interferry, Avrupa Taraklama Birliği (European Dredging Association), Dünya Denizcilik Konseyi ve Avrupa Römorkör Sahipleri Birliği'dir (European Tugowners' Association). (Kaynak: www.europeanshippingweek.com)

Baltık Denizi Bölgesinde Mavi Büyüme (Blue Growth): Denizcilik Paydaşları Platformu Başlangıç Konferansı, Almanya – Kiel, 26 – 27 Mart 2015

Avrupa Komisyonu, Mayıs 2014'te 'Baltık Denizi Bölgesi İçin Sürdürülebilir Mavi Büyüme Gündemi'ni kabul etmiştir. Söz konusu girişim; tüm Baltık'ta inovasyona, sürdürülebilirliğe, becerilere ve niteliklere yönelik paydaşlara dayalı bir yaklaşım çağrısında bulunmaktadır.

Söz konusu gündemin ilk adımı olarak, Avrupa Komisyonu 26-27 Mart 2015 tarihleri arasında Kiel-Almanya'da bir Denizcilik Paydaşları Platformu'nu (Maritime Stakeholder Platform) oluşturacaktır. Söz konusu Platform, Baltık Denizi bölgesindeki iş çevresi, akademi ve kamu sektöründen tüm önemli denizcilik paydaşlarını akıllı uzmanlaşma, denizcilik teknolojileri, becerileri ve istihdamı konularını ele almak için bir araya getirecektir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                              Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                        -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                                                TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                         -Meclis Başkanlık Divanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                          -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-İMEAK DTO Çevre Komisyonu                                                -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-İMEAK DTO Şubeleri                                                                   -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Türk Loydu Vakfı                                                                          -Piri Reis Üniversitesi                                   

-GİSBİR

-GESAD

-TÜRKLİM

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar 

[1] AB Üyesi Devletler, AB'ye Aday Ülkeler, Norveç ve İzlanda ve aynı şekilde AB ile bölgesel bir deniz havzasını paylaşan üçüncü dünya ülkeleri (Kural (AB) 100/2013).

[2] Sorumlu Taraf, deniz kirliliğine ya da muhtemel bir kirlilik tehlikesine neden olacak faaliyetleri kontrol eden armatör ya da petrol ve gaz tesisi operatörünü ifade etmektedir. Sorumlu taraf petrol döküntüsü temizliği faaliyetlerinden sorumludur.

selin.yeleser_doc01352320150304141628.pdf