• Anasayfa
  • |
  • 2021/2 Sayılı Tebliğ Hk.

2021/2 Sayılı Tebliğ Hk.

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğin (2021/1)” Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip Odamızın 24.12.2020 tarih ve 4634 sayılı yazısıyla,

“Türkiye Çevre Ajansı’nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (7261)” ise Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip Odamızın 30.12.2020 tarih ve 4686 sayılı yazısıyla sektörümüze duyurusu yapılmıştır.

Bahse konu Tebliğ ve Kanunu müteakip “Türkiye Çevre Ajansı’nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” yürürlüğe girmesiyle, 2872 sayılı Çevre Kanununda yapılan değişiklik ve ilaveler neticesinde, 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/2)” 13.01.2020 tarih ve 31363 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bahse konu 2021/2 sayılı Tebliğ ile 2872 sayılı Kanunun 20’nci maddesinde yer alan para cezaları 01.01.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmış olup bahse konu Tebliğ yazımız Ekinde sunulmaktadır.

Bu kapsamda, 2872 sayılı Çevre Kanununa ilişkin değişiklik ve ilaveler aşağıda sunulmaktadır.

a. Madde 20 (c) bendi “(Ek paragraf:24/12/2020-7261/17 md.) Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin terminaller, dolum adaları veya akaryakıt istasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tesis ile tankerlerden salınan uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere uymayan; terminaller veya dolum adaları için 60.000 Türk lirası (60.000 TL) , akaryakıt istasyonları için 30.000 Türk lirası (30.000 TL), tankerler için 3.000 Türk lirası (3.000 TL) idari para cezası verilir.”

b. Madde 20 (ı) bendinin 7. Paragrafı “(Ek paragraf:24/12/2020-7261/17 md.) Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri ile ilgili olarak bu Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine aykırı davrananlara 100.000 Türk lirası (100.000 TL) idari para cezası verilir.”

c. Madde 20 (l) bendi “(Değişik paragraf:24/12/2020-7261/17 md.) Ek 1 inci maddenin (d) bendi uyarınca çıkarılan yönetmelik esaslarına aykırı olarak faaliyet gösterenlere 100.000 Türk lirasından 300.000 Türk lirasına kadar, bu faaliyetlerin sanat yapılarına zarar vermesi veya akarsuyun akış rejimini bozması halinde 300.000 Türk lirası, kum, çakıl ve benzeri maddeleri alanlara ise metreküp başına 450 Türk lirası idari para cezası verilir.”

d. Madde 20 (r) bendi “ Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan, tekrar kullanan veya bertaraf edenlere 90.000 Türk lirasından (90.000 TL) 360.000 Türk lirasına kadar (360.000 TL), ithal edenlere 300.000 Türk lirası (300.000TL) idarî para cezası verilir.”

e. Madde 20 (s) bendi “Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 1.000 Türk lirası (1.000 TL) idarî para cezası verilir.”

f. Madde 20 (bb) bendi “(Ek:29/11/2018-7153/5 md.) (Değişik:24/12/2020-7261/17 md.) Bu Kanunda geri kazanım katılım payına tabi olan ek (1) sayılı listede yer alan ürünlere yönelik olarak;

 

     1. Plastik poşetleri ek 13 üncü maddeye aykırı olarak ücretsiz verdiği veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15,16 Türk lirası (16,54 TL), elektronik ortamda satış yapanlara ise 3.000 Türk lirasından (3.000 TL) 30.000 Türk lirasına (30.000 TL) kadar,

     2.Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşetleri üretene, tedarik edene; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciye ve/veya ithalatçıya 15.000 Türk lirası (15.000 TL),

     3.Geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara 1.500 Türk lirası (1.500 TL), idari para cezası verilir.”

g. Madde 20 (cc) bendi “(Ek:24/12/2020-7261/17 md.) 11 inci maddede belirlenen sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara ve/veya kurduğunu belgeleyemeyenlere 20.000 Türk lirası (20.000 TL) idari para cezası verilir.”

h. Madde 20 (çç) bendi “(Ek:24/12/2020-7261/17 md.) Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak;

     1. Sera gazı emisyonu izleme planını sunmayanlara veya süresi içerisinde güncellemeyenlere 24.000 Türk lirası (24.000 TL),

     2. Doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlara 36.000 Türk lirası (36.000 TL) ,idari para cezası verilir.”

i. Madde 20 (dd) bendi “(Ek:24/12/2020-7261/17 md.) Ek 15 inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi yapan işletmelere 10.000 Türk lirası (10.000 TL) idari para cezası verilir.”

j. Madde 20 (ee) bendi “(Ek:24/12/2020-7261/17 md.) Ek 11 inci ve ek 12 nci maddelerde tanımlı depozito uygulama-larına yönelik Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak;

    1. Depozitoya tabi ürünleri piyasaya sürenlere 20.000 Türk lirası (20.000 TL), satış noktaları dâhil depozitolu ürünleri kullanıcılara/tüketicilere sunanlara ise faaliyet alanının her metrekaresi için 15,16 Türk lirası (15,16 TL),

    2. Depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlama yükümlülüğünü ve şartlarını yerine getirmeyen satış noktalarına satış alanının her metrekaresi için 100 Türk lirası (100 TL), idari para cezası verilir.”

k. Madde 20 (ff) bendi “(Ek:24/12/2020-7261/17 md.) 11 inci madde uyarınca yükümlülük getirilen üreticiler, ithalatçılar ve piyasaya sürenlerden bu yükümlülüklere uymayanlara 10.000 Türk lirası (10.000 TL), bu yükümlülüğe konu ürünlerin satışına ve dağıtımına ilişkin düzenlemelere aykırı hareket edenlere ise 5.000 Türk lirası (5.000 TL) idari para cezası verilir.”

l. Madde 20 (gg) bendi “(Ek:24/12/2020-7261/17 md.) Ek 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı faaliyette bulunanlara 300.000 Türk lirası (300.000 TL) idari para cezası verilir.”

Bilgilerinize arz/rica ederim.  

49_221_221_49.pdf