• Anasayfa
  • |
  • 2022 Yılı Giriş Kartları Başvuruları

2022 Yılı Giriş Kartları Başvuruları

İstanbul Valiliği Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği'nin 28.10.2021 tarih ve E-­29196050­-153­-666 sayılı yazısında; İstanbul Deniz Limanlarına giriş işlemlerinin 28 Şubat 2020 tarihli İstanbul Deniz Limanları Giriş Kartları Yönergesi'ne göre yürütüldüğü,

Yönerge hükümleri doğrultusunda 2021 Yılı için düzenlenmiş olan Giriş Kartlarının geçerliliğinin 31 Aralık 2021 tarihinde sona ereceği, 2022 Yılı Giriş Kartlarının zamanında hazırlanabilmesi için kurum/kuruluşlardan  müracaatların alımına Kasım ayının ilk iş gününden itibaren başlanılacağı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, giriş kartı müracaatları yapılırken dikkat edilecek hususlar;

a­ - Giriş Kartı müracaatları ilgili limanın kart bürolarına yapılacaktır.

b­ - Görevli Giriş Kartları için:

1 -­ Kurum Onaylı Talep Formu (İlgi Yönerge Ek­1),

2 -­ Bir adet biyometrik fotoğraf  (Kamu görevlileri kılık kıyafet yönetmeliğine uygun son 6 ay içerisinde cepheden çekilmiş olacaktır).

c­ - Daimi ve Geçici Giriş Kartları için :

1­ - İlgili kurum /kuruluş onaylı Talep Formu (Ek:1),

2­ - Bir Adet biyometrik fotoğraf (son 6 ay içerisinde cepheden çekilmiş olacak),

3 - Kimlik fotokopisi (E ­ devlet çıktısı olabilir),     

4 - ­Adli Sicil Kaydı,

5­ - Sermaye Şirketleri, Vakıflar, Kooperatif ve Derneklerin Görevlileri için imza sirküsü, yetki belgesi veya vekaletname,

6­ - Yasa gereği Meslek Odalarına, Birliklere ve Derneklere üye olmak zorunda olan kişilerden üyelik belgesi,

7­ - Kart talep eden özel/tüzel kuruluşlarda, Meslek Odaları, Vakıflar ve Derneklerde ve bu kuruluşlara bağlı kurumlarda istihdam edilen personele ait aktif sigortalı olduğunu gösteren (son 2 aya ait SGK Belgesi, yeni işe başlayanlardan işe giriş bildirgesi, emeklilerden emekli kayıt belgesi, İşverenlerden Bağkur (4/B) Tescil Kaydı) istenir,

8­ - Yabancı uyruklu şahıslar için pasaport fotokopisi ve çalışma izin belgesi istenir. (Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği  gereğince; Türkiye'ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı  kullanımına   ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye'de arızalanan araçların tamiri amacıyla; Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenler çalışma belgesi istenmesinden muaftır.),

9­ - Ek' te yer alan Excel listesinin doldurulup USB veya CD ile müracaat edilmesi (Başvuru evrakları sıralamaya uygun olarak teslim edilmelidir. USB'ler geri iade edilecektir.).

      şeklinde olup, daha önce giriş kartı almış olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personele (görevden uzaklaştırılmış olanlar ve haklarında yönergenin 9. maddesinde belirtilen suçlardan dava açılmış olanlar hariç) bağlı bulunduğu kamu kurumunun talebi  üzerine herhangi bir arşiv araştırması ve GBT sorgulaması yapılmadan kart düzenlenmesi ya da  vize edilebilmesi gerektiği ifade edilmektedir. 

Bu itibarla, 2022 yılı İstanbul deniz limanlarına giriş kartı başvurularının yukarda belirtilen açıklamalar göz önünde bulundurularak yapılması hususunda bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

 

1142_2927_2022_y_l_giri_kartlar_ba_vurular_.pdf