• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 189) Hk.

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 189) Hk.

Sayın Üyemiz,


17.12.2022 tarih ve 32046 sayılı Resmi Gazete'de Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 189) yayımlanmıştır.

Ek'te yer alan söz konusu Tebliğ ile ; 2022 yılı için yeniden değerleme oranı % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş olduğundan 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarları yeniden belirlenmiştir.


Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

919_3896_g_mr_k_genel_tebli_i_g_mr_k_i_lemleri_seri_no_189_hk.pdf