• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:181)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:181)

17 Aralık 2021 tarih ve 31692 sayılı Resmi Gazete'de "Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:181)" yayınlanmıştır.

01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecek Ek'te yer alan Tebliğ ile ; 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533) ile 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

 

1280_3327_g_mr_k_genel_tebli_i_g_mr_k_i_lemleri_seri_no_181_.pdf