• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Değişikliği

Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Değişikliği

Sayın Üyemiz,

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve Ek'te sunulan 30.09.2022 tarih ve 667364 sayılı yazıda; tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolayacak kıyı tesislerine Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen "Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge"nin 31/05/2022 tarihli ve 330837 sayılı Bakan Oluru ile yürürlüğe girdiği, Yönerge kapsamında yapılan denetimlerde, serbest bırakma kancalarının, römorkör yardımı ile çeki testine tabi tutulması hususunda yüksek güçte römorkör teminindeki sıkıntılar ve yerine getirilemeyen emniyet tedbirleri sebebiyle bazı zorlukların yaşandığı ve geçici depolama için kullanılan kapalı alanlar ile ilgili düzenlemede iyileştirme ihtiyacı olduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir.  

Bu itibarla, bahse konu Yönerge'de;

-Ek-1 Genel Gereklilikler kısmındaki 14 üncü maddesinde, geçici depolama için kullanılan kapalı alanlarda acil çıkış, yeterli havalandırma ve su tahliye sistemi tesis edileceği, kıyı tesislerinin söz konusu gerekler için Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilmiş klas kuruluşlarından veya kıyı tesisinde istihdam edilen TMMOB'ye kayıtlı makine mühendisinden; geçerlilik süresi azami üç yıl olacak şekilde, kapalı alanın havalandırılmasının, acil çıkış yerlerinin ve su tahliye sisteminin uygunluğuna dair bir uygunluk raporu alacağı, bu gereklerin yerleşim planında gösterileceği ve kapalı alanda tesis edilmesinin  zorunlu olacağı ile bu şartları sağlamayan kapalı alanlarda tehlikeli yük depolanamayacağı,

-Ek-4 Tehlikeli Sıvı Dökme Yüklerin Emniyetli Elleçlenmesi İçin Gereklilikler kısmındaki 5 inci maddesinde ise şamandıra tesisleri hariç kıyı tesislerinde uygun boyutta, standartta ve sayıda serbest bırakma kancaları tesis edileceği ve yanaşacak geminin tüm halatlarının serbest bırakma kancasına bağlanacağı, serbest bırakma kancalarını üreten firmanın bağımsız uluslararası tanınmış bir kuruluştan test raporunun bulunması durumunda; serbest bırakma kancalarının tesisin projesine uygun şekilde yerleştirildiğine ve manyetik çatlak testi sağlamlık raporu olduğuna dair Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen bir beş yıl süreli belgeye kıyı tesisinin sahip olması gerektiği,

hususlarının 29/09/2022 tarihli ve 666572 sayılı Bakan Olur'u ile değiştirildiği, güncel Yönergenin Denizcilik Genel Müdürlüğünün "https://denizcilik.uab.gov.tr/yonerge-talimat" internet sayfasında yer aldığı,  Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi düzenlenmesine ilişkin uygulamaların bu çerçevede yapılması ve ilgililere duyurulması istendiği belirtilmektedir.

 Bu çerçevede, güncel "Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge" ekte yer almakta olup, bilgilerinizi arz/rica ederim.

705_2917_k_y_tesisi_tehlikeli_y_k_uygunluk_belgesi_d_zenlenmesi_hakk_nda_y_nerge_de_i_ikli_i.pdf