• Anasayfa
  • |
  • Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 4880)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 4880)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca 3 Aralık 2021 tarihli ve 31678 sayılı Resmî Gazete’de;

- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ye ait; Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Mahallesi’nde bulunan Taşucu Limanı’nın “işletme hakkının verilmesi” yöntemi ve Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Mahallesi’nde, Taşucu Limanı geri sahasında yer alan, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. mülkiyetindeki 8796 parsel numaralı, 714.200,23 m2 yüzölçümlü “Sanayi Tesis Alanı” imarlı taşınmaz ile üzerinde bulunan tüm yapı ve tesislerin “satış” yöntemi ile bir bütün halinde; 684.000.000,-(Altıyüzseksendörtmilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren CEY Grubu Ortak Girişimi (Ceynak Lojistik ve Ticaret A.Ş. – Ceyport Terminal Lojistik ve Ticaret A.Ş.)’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının verilmesine ve satışına,

- CEY Grubu Ortak Girişimi (Ceynak Lojistik ve Ticaret A.Ş. – Ceyport Terminal Lojistik ve Ticaret A.Ş.)’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline dair 22/9/2021 tarihli ve 03 sayılı Kararın onaylanmasına ve bu karar çerçevesinde Taşucu Limanı’nın İşletme Hakkı Devir ve Satış Sözleşmesinin imzalanması ile iş bu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 4046 sayılı Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince 4880 Sayılı Karar yayımlanmıştır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

0_0_3170_1247_zelle_tirme_idaresi_ba_kanl_ile_ilgili_karar_karar_say_s_4880.pdf