• Anasayfa
  • |
  • Time Charter Sözleşmelerinde Uygulanacak KDV Oranları Hk.

Time Charter Sözleşmelerinde Uygulanacak KDV Oranları Hk.

Sayın Üyemiz,

Odamızca, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan; Türk Ticaret Kanunu’nun 1119 uncu maddesinde çıplak gemi kiralama sözleşmesi (bareboat charter), 1131 inci maddesinde ise zaman çarteri sözleşmesinin (time charter) düzenlendiği ve ilgili Kanuna göre her iki sözleşmenin de geminin belirli bir sure için kiralanmasını içerdiği ve herhangi bir taşıma taahhüdünü kapsamadığı, taşıma işlemlerinin navlun sözleşmeleri ile sağlandığı belirtilerek, zaman çarteri sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen hizmetlerde de katma  değer vergisi (KDV) oranının %1 olarak uygulanması talep edilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 05.04.2022 tarih ve 46363 sayılı yazıda; 2007/ 13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin B/15 inci sırasına göre, KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimleri KDV’den istisna olan araçların, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmetlerinde KDV oranı %1 olarak belirlendiği ve söz konusu sıra uyarınca bir kiralama hizmetinin %1 oranında KDV’ye  tabi  olabilmesi için;

Kiralama sözleşmesinin konusunun, KDV Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca teslimi KDV’den istisna olan bir araç olması,

Kiralamanın, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere yapılması,

Yapılan işlemin bir kiralama hizmeti olması

şartlarının topluca sağlanmasının gerektiği,

Buna göre, KDV Kanununun 13/a maddesi uyarınca teslimleri KDV’den istisna olan bir deniz aracının gemi kiralama sözleşmesi yapılmak suretiyle, faaliyetleri kısmen veya tamamen bu araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan mükelleflere kiralanması hizmetleri 1/8/2008 tarihinden itibaren %1 oranında KDV’ye tabi bulunduğu,

Ancak, geminin asıl taşıyıcıya kiralanmadığı, geminin bir bölümü ya da tamamının yükün belirli bir süre içinde taşınması için tahsis edilerek bedelin belirli bir yükün belirli bir süre içinde taşınması karşılığı olarak belirlendiği; dolayısıyla geminin kiralanmasını değil, taşımanın taahhüdünü içeren navlun sözleşmelerine dayanılarak yapılan işlemlerin indirimli oran uygulaması kapsamındaki bir kiralama olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından bu işlemler genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulduğu ve bu bağlamda kiracının;

* Faaliyetinin kısmen veya tamamen deniz taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olması ve sözleşmede bir ayrıştırma yapılması halinde, kiralama işlemi nedeniyle ödenecek bedelin gemi kirasına isabet eden kısmı için %1 oranında; bunun dışındaki kaptan ve diğer gemi personeli tarafından ifa edilecek olan ve 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listeler kapsamında yer almayan gemi işletimine ilişkin işgücü hizmetine isabet eden kısmi izin %18 oranında;

Faaliyetinin kısmen veya tamamen deniz taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olmaması durumunda, gemi-personel ayrımı yapılmaksızın kiralama hizmetinin tamamı için %18 oranında KDV hesaplanması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

293_1691_time_charter_s_zle_melerinde_uygulanacak_kdv_oranlar_hk_1691_293.pdf