• Home
  • |
  • EU Bulletin

DTO Ağustos 2015 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni                              _____                                                                                                        ______              __  ___AĞUSTOS 2015

AB ve Vietnam Arasında Serbest Ticaret Antlaşması İmzalandı

Avrupa Birliği ve Vietnam, iki buçuk yıl süren yoğun müzakerelerin ardından, bir serbest ticaret antlaşmasını prensipte imzaladılar.  Bahse konu antlaşma ile iki ülke arasında ticareti yapılan tüm ürünler üzerindeki neredeyse bütün gümrük vergilerinin kaldırılması öngörülmektedir.

AB Komisyonu'nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia MALMSTRÖM: "Çok iyi bir biçimde dengelenmiş bu antlaşma, Asya'nın en dinamik ekonomilerinden biri [olan Vietnam] ile ticareti canlandıracaktır. Antlaşma, AB ve gelişmekte olan ülkeler arasında yapılan Serbest Ticaret Antlaşmaları için yeni, daha iyi ve modern bir model oluşturmakta ve AB ile Güneydoğu Asya arasındaki ticari ilişkiler için sağlam bir standart tesis etmektedir. Vietnam büyüyen bir ekonomidir ve bu antlaşma bir kere işlerlik kazandığında, mal ve hizmetler için piyasa erişimini artırarak her iki taraftaki şirketler için de önemli fırsatlar sağlayacaktır. Avrupa'daki 31 milyondan fazla işletmenin ihracata dayanması nedeniyle, Vietnam gibi 90 milyon tüketiciye sahip gelişen ve hızla büyüyen bir pazara daha kolay erişimin olması müthiş bir haberdir. Aynı şekilde Vietnamlı ihracatçılar da kendi ürünleri için Avrupa'ya artık daha kolay şekilde giriş yapabilecekler ve bu durum da Vietnam ekonomisine önemli bir destek sağlayacaktır" şeklinde konuşmuştur.

Bahse konu antlaşma, AB'nin gelişmekte olan bir ülke ile imzaladığı bu türden ilk antlaşmadır. Üzerinde uzlaşılan iddialı ve muntazam liberalleşme ve uyum sağlaması için Vietnam'a tanınan geçiş süreci, AB'nin diğer gelişmekte olan ülkelerle yaptığı antlaşmalarla karşılaştırıldığında yeni bir çığır açmaktadır. Antlaşma, AB'nin ve Vietnam'ın büyüme, istihdamın yaratılması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında ticaretin çok önemli olduğuna dair ortak inancını ortaya koymaktadır.

Vietnam, gümrük vergilerini kaldırmanın yanı sıra, neredeyse tüm ihracat vergilerini de kaldıracaktır. Antlaşma ayrıca, hizmet ve yatırımlarda yeni pazara giriş fırsatları da yaratacaktır. Vietnam antlaşma ile birlikte, finansal hizmetlerde, telekomünikasyonda, ulaşımda ve posta ve kargo hizmetlerinde ticaretin serbestleştirilmesini kabul etmiştir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

İngiltere Denizcilikte Büyümeye Yatkın

Daha fazla geminin İngiliz bandırasına geçmesini isteyen İngiltere, denizci bir ulus olarak İngiltere'nin potansiyelini nasıl azami seviyeye çıkarabileceğini değerlendiren bir raporda, bu isteğin gerçekleşmesi için alınması gereken tedbirleri incelemiştir. Anılan Rapor, 7 – 11 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen 2015 Londra Uluslararası Denizcilik Haftasında yayınlanmıştır.

Rapor, İngiltere'nin ekonomiye yıllık en az 11 milyar İngiliz Sterlini katkı sunabilen, 113,000'den fazla istihdamı ve 6,600'den fazla işletmeyi destekleyebilen bir denizcilik endüstrinin başarısını nasıl geliştirebileceğini değerlendirmektedir.

Rapor, 2014 yılı Kasım ayında İngiliz Hükümeti tarafından talep edilmiştir ve İngiliz bandıralı gemi sayısındaki düşüşün nasıl tersine çevrilebileceğini ve İngiltere'nin dünyanın önde gelen denizci ulusu konumunun İngiltere ekonomisinin yararına nasıl geliştirilebileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Söz konusu inceleme, İngiltere bayraklı gemi sayısının geçtiğimiz 5 yıl içerisinde üçte bir oranında azaldığını gösteren verileri takip etmektedir. Rapordaki öneriler aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

  • Denizcilik meselelerine ilişkin ileriye dönük çalışmaları yönlendirmesi, açık hedefler oluşturması ve ilerlemeyi denetlemesi için hükümet içinde bakanlığa bağlı bir çalışma grubunun oluşturulması;
  • Daha fazla gemiyi İngiltere siciline kaydolmaya ve Büyük Britanya Bayrağını (Red Ensign) taşımaya teşvik etmeye yoğunlaşması için, Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı içerisinde yeni uygun bir birim oluşturulması;
  • Hükümet ve denizcilik endüstrisinin, yetenek açığını tanımlamak ve İngiltere denizcilik sektöründe stajyerliği artırmak amacıyla ortak bir strateji geliştirmesi;
  • İngiltere denizcilik sektörünü uluslararası piyasalara taşıyacak tek bir denizcilik endüstrisi kuruluşunun oluşturulması.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Patrick MCLOUGHLIN, 2015 Londra Uluslararası Denizcilik Haftası'nın gerek dünyanın önde gelen limanları, gerek denizcilik hizmetleri ve gerekse kalifiye iş gücü alanında İngiltere'nin sunduğu birçok avantajı hatırlatmak açısından iyi bir fırsat olduğunu belirtmiştir.  MCLOUGHLIN ayrıca, İngiltere'nin küresel denizcilik sektöründeki payını artırmaya, yetenekli insanların denizcilik endüstrilerinde iş bulmalarına yardımcı olmaya ve şirketleri İngiltere'de faaliyet göstermek için teşvik etmeye kararlı olduğunu da vurgulamıştır.

İngiltere Deniz Ticaret Odası da, denizcilik endüstrisiyle hükümetin yukarıda belirtilen öneriler doğrultusunda ortaklaşa çalışmasına dair yapılan vurgudan özellikle memnuniyet duymuştur. Oda Başkanı Guy PLATTEN, Dünya çapında çok sayıda armatörün, reformların yapılması durumunda İngiltere gemi siciline geçeceklerini ve İngiltere'de yatırım yapacaklarını belirttiklerini, dolayısıyla istek ve iyi niyetin bulunduğunu ve doğru siyasi irade ile bu durumdan faydalanabileceklerini ifade etmiştir. (Kaynak: http://worldmaritimenews.com )

Avrupa Komisyonu Danimarka, Estonya, Almanya ve İsveç İçin Balıkçılık ve Su Kültürü Yatırım Paketlerini Kabul Etti

Avrupa Komisyonu, denizcilik, balıkçılık ve su kültürü sektörlerine yönelik olarak Danimarka'ya (267.6 milyon Euro), Estonya'ya (129.6 milyon Euro), Almanya'ya (284.6 milyon Euro) ve İsveç'e (172.9 milyon Euro) yatırım paketlerini kabul etmiştir. Söz konusu yatırımlar 2014 – 2020 yılları arasındaki dönemi kapsamaktadır.

Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu AB Bakanı Karmenu VELLA, Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu (EMFF) kapsamında kabul edilen programları memnuniyetle karşılamış ve programların sürdürülebilir büyümeye olan katkılarına vurgu yapmıştır. VELLA: "Bugün, Avrupa'daki balıkçı topluluklar ve su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri için parlak bir geleceğin güvence altına alınmasına yönelik başka bir adım daha atmış bulunmaktayız. Bu programlar dahilinde yapılacak yatırımlar balıkçılığı ve su ürünleri yetiştiriciliğini ekonomik, sosyal ve çevresel olarak daha sürdürülebilir hale getirecektir. Bu da, daha fazla kaynak verimliliği, daha fazla yenilik, istihdam ve büyüme için daha fazla fırsat anlamına gelmektedir" demiştir.

Kabul edilen dört operasyonel program da enerji verimli, yenilikçi, rekabetçi ve bilgiye dayanan balıkçılık ve su kültürünü geliştirmekte olup, bu bağlamda Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu'nun öncelikleriyle ve AB'nin ortak balıkçılık politikasıyla (Common Fisheries Policy – CFP) tam anlamıyla uyumludurlar. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Daha Güvenli Bir Avrupa İçin AB Üyesi Ülkeler Finansal Olarak Destekleniyor

Avrupa Komisyonu; İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu (AMIF) ve İç Güvenlik Fonu (ISF) gereğince 23 çok yıllı ulusal programı Ağustos ayında onaylamıştır.  2014 - 2020 yılları arasındaki dönem için kabul edilen programlara yönelik toplam finansman yaklaşık olarak 2,4 milyar Euro'dur. Bahse konu finansman, Yunanistan ve İtalya gibi yüksek göçmen akınına maruz kalan AB Üyesi Devletlere verilebilecek durumdadır.

AMIF fonu, göçmen kabul kapasitesinin artırılmasına yönelik ulusal çabaları destekliyor, iltica prosedürlerinin Birlik standartlarıyla aynı çizgide olmasını temin ediyor, göçmenlerin yerel ve bölgesel düzeylerde entegrasyonlarını sağlıyor ve geri dönüş programlarının etkinliğini artırıyor. ISF'den alınan finansman da Üye Devletlerin özellikle modern teknolojileri kullanarak sınır yönetiminin ve kontrolünün geliştirilmesine yönelik ulusal çabalarını tamamlamaktadır. ISF finansmanı ayrıca, sınır ötesi hukuki yaptırım ortaklığı için de kullanılmakta ve Üye Devletlerin terörizm ve aşırı radikalleşme, uyuşturucu kaçakçılığı, siber suçlar, insan kaçakçılığı ve diğer organize suçlar gibi güvenlikle ilgili riskleri etkin şekilde yönetebilme kapasitelerini güçlendirmektedir.

Avrupa Komisyonu diğer ulusal programların da hızlıca onaylanması için çalışmalarını sürdürmektedir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Equasis Yıllık Raporu Yayınlandı

Equasis veritabanından elde edilen verilere dayanarak Dünya deniz ticaret filosunun 2014 yılındaki durumunu ortaya koyan "2014 Yılında Dünya Deniz Ticaret Filosu. Equasis İstatistikleri" adlı rapor yayınlanmıştır. Rapor, dünya deniz ticaret filosunun yapısını, özelliklerini ve performansını incelemekte olup, Rapordaki istatistiki bilgiler denizcilik endüstrisinin ve düzenleyicilerin ilgisini çekebilecek beş tema etrafında gruplandırılmıştır: Deniz Ticaret Filosu Popülasyonu, Klas Kuruluşları, P&I, Liman Devleti Kontrolü, Güvenlik İncelemesi Programları ve Ticaret Birlikleri. Rapora http://www.emsa.europa.eu/news-a-press-centre/external-news/item/1554-equasis-annual-report-published.html internet adresinden erişilebilmektedir. (Kaynak: EMSA)

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                             Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                                             Murat TUNCER

                                                                                                                                             Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                              Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                        -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                                                TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                         -Meclis Başkanlık Divanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                          -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-İMEAK DTO Çevre Komisyonu                                                -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-İMEAK DTO Şubeleri                                                                   -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Türk Loydu Vakfı                                                                          -Piri Reis Üniversitesi                                   

-GİSBİR

-GESAD

-TÜRKLİM

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar

 

selin.yeleser_20150915163009.pdf