• Home
 • |
 • EU Bulletin

DTO Aralık 2017 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni _    _______         ______ ____   __  __  ___________________  ___   _______________________________________________________________ARALIK 2017

 Taşımacılık sektöründe kadınlar ve erkekler için fırsat eşitliği bildirisi

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (European Economic and Social Committee – EESC), taşımacılık sektöründe kadınların istihdamını artırmak ve erkekler ve kadınlar için eşit olanaklar yaratmak amacıyla 27 Kasım 2017 tarihinde yeni bir Platform oluşturdu: Taşımacılıkta Kadınlar – Değişim için AB Platformu (Women in Transport – EU Platform for change). ECSA, ESPO, ETA, ETF gibi Avrupalı taşımacılık örgütlerinin yer aldığı Platform'un temel hedefi; yönetim ve karar alma süreçlerinde kadınlar için fırsatların geliştirilmesi, taşımacılık sektöründe kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve eşitsizliği besleyen kültürün değiştirilmesidir. Platform iyi uygulamaların paylaşıldığı bir forum görevi de görecektir. Platformun yayımladığı bildiri aşağıdaki gibidir:

  • "Kadınlar ve erkekler arasında ayrımcılığın yapılmaması ve eşitliğin sağlanması Avrupa Birliği'nin kurucu değerlerinden biridir;
  • Avrupa'da taşımacılık cinsiyet-eşit bir sektör değildir;
  • Kadınlar, Avrupa taşımacılık iş gücünün yalnızca % 22'sini temsil etmekte olup, bu oran kadınların toplam ekonomi içerisindeki payının çok altındadır;
  • Cinsiyet dengesinin iyileştirilmesi iş yerlerine pozitif katkı sağlar, taşımacılık sektöründeki işlerin cazibesini ve sektörün rekabet edebilirliğini olumlu etkiler.
  • Tüm bunlar göz önüne alındığında, bu deklarasyonun imzacıları olan bizler, tüm ilgili aktörleri kadınların taşımacılıktaki istihdamını ve temsilini etkin bir şekilde desteklemek üzere çabalarını artırmaya davet ediyoruz.
  • İmzacılar olarak aşağıdaki hususlarda mutabıkız:
  • Politikaların ve tedbirlerin planlanması, ilerlemenin kontrol edilmesi ve amaçlanan eylemlerin etkilerinin değerlendirilmesine yönelik sağlam bir temel oluşturmak için cinsiyete göre ayrıştırılmış veriler toplanmalı ve analiz edilmelidir.
  • Kadın istihdamını artırmak için gerekli kültürel değişimleri yönlendirecek şirket bazlı tedbirler, daha geniş kurumsal ve toplumsal çabalarla desteklenmelidir. Örneğin eğitim yoluyla erken yaşlardan itibaren cinsiyetçi yaklaşımlarla mücadele edilmesi gibi. 
  • Kadınlar; temsil, yönetim ve karar alma dâhil olmak üzere tüm seviyelerde yer almalı ve kariyer gelişimi ile ilgili eşit fırsatlara sahip olmalıdır.
  • Pozitif bir örgütsel kültür, yeterli istihdam ve uygun çalışma koşulları, taşımacılık mesleklerinin cazip olmasında kilit önemdedir. Örneğin; adil ve şeffaf işe alım süreçleri, eşit ücret ve kariyer fırsatları, uygun çalışma ortamı ve tesisleri, iş-yaşam dengesini destekleyecek önlemler ve bilgi ve yetenek gelişimi.
  • İşyerinde ayrımcılığın, tacizin, zorbalığın, tehdidin ve şiddetin her türlüsü ortadan kaldırılmalıdır.

Tüm aktörleri yukarıdaki meseleleri uygun tedbirlerle ele almaya çağırıyoruz.

Paydaşları, kendi bireysel çabalarını daha geniş ölçekte bilinir kılmak ve iyi uygulamalarını paylaşmak amacıyla Değişim için AB Platformu'nu kullanmaya teşvik ediyoruz."

Taşımacılık sektöründe kadın ve erkekler için eşit fırsatların sağlanması amacıyla Bildiriyi imzalamak, Platform hakkında bilgi edinmek ve iyi uygulamaları paylaşmak için https://ec.europa.eu/transport/themes/social/women-transport-eu-platform-change_en internet adresi ziyaret edilebilir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu, kadın taşımacılık işçilerinin yaşadığı şiddet olaylarına karşı çağrıda bulunuyor

Son zamanlarda, kadın taşımacılık işçilerinin % 63'ünün iş yerinde şiddete maruz kaldığı bildirilmektedir. Şiddete maruz kalan kadınların dörtte birinden fazlası tacizin işlerinin önlenemez bir parçası olduğuna inanıyor. İş yerinde şiddetin kaçınılmaz olmadığını belirten Avrupa Taşımacılık İşçileri Federasyonu (ETF), 25 Kasım'ın BM Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü ilan edildiğini hatırlatıyor ve eyleme geçme zamanının geldiğini savunuyor.

ETF Yürütme Kurulu, konuyla ilgili kesin bir beyanda bulunarak, ETF'ye üye olan birlikleri, Avrupa hükümetlerini ve AB kurumlarını taşımacılık sektöründeki kadınların karşılaştıkları şiddet ve taciz olaylarıyla mücadele etmeye davet ediyor.

Kadına yönelik şiddetin derecesi ETF'nin Taşımacılık İşkolunda Kadına Yönelik Şiddet (Violence against Women at Work in Transport) adlı çalışması sonrasındaki yeni bir tamamlayıcı rapor ile açığa çıktı. Söz konusu rapor, Avrupa'da müşterilerden, çalışma arkadaşlarından ve yöneticilerinden şiddet gören ve tacize uğrayan taşımacılık işçisi kadınların kapsamlı kişisel ifadelerini kapsıyor.  Anlatılan hikâyeler, kadınların çoğunun bahse konu tacizleri haftalık ve hatta günlük yaşanan olaylar olarak tanımladıkları düşünüldüğünde daha da üzücü bir hal almaktadır.

ETF'ye göre, sendikalar kadın taşımacılık işçilerini desteklemek için daha çok şey yapmalı ve bu meseleyi kendi mücadelelerinin merkezine koymalıdır. AB'nin de gelecekteki yasal önerilere temel teşkil edebilecek kapsamlı bir inceleme yapması gerektiği fikrinde olan ETF, yukarıda bahsedilen Değişim için AB Platformu adlı yeni oluşumu da cinsiyet temelli mesleki şiddetle mücadeleyi öncelik haline getirmeye davet ediyor. (Kaynak: ETF)

Gemiadamları üzerindeki idari yükler azaltılmalı

AB'nin en bilinen başarılarından biri olan tek pazar, aynı zamanda büyüme gündeminin de merkezi bir unsurudur. Bununla birlikte, başta denizcilik olmak üzere, tek pazarın bazı sektörlerde hala tamamlanmamış ve işlevsiz olduğu açıktır.

Deniz taşımacılığı diğer taşımacılık modlarına kıyasla bu anlamda dezavantajlı olmaya devam ediyor. Birçok durumda, AB limanları arasında taşınan ürünler Birlik statüsünü kaybetmektedir. Bu da, çeşitli idareleri ve aracıları kapsayan ağır bir idari yüke yol açmaktadır.

Yükle ilgili sayısız raporlama prosedürü ve zorunluluğunun yanı sıra, gemiyle alakalı yerine getirilmesi gereken çok sayıda raporlama prosedürü ve gerekliliği de bulunmaktadır. Bunlar, sadece karmaşık ve mükerrer olmakla kalmıyor, AB genelinde birbirleriyle çelişir durumdadır. AB Raporlama Formaliteleri Direktifi (Reporting Formalities Directive) raporlamayı basitleştirmeyi ve uyumlu hale getirmeyi amaçlarken, ne yazık ki tam tersi bir sonuç yaratmıştır. Bugün, gemiadamları ve şirket çalışanları daha fazla idari iş yükü ile karşı karşıyadır ve bu durum da gemiadamlarında daha fazla strese, azalan iş memnuniyetine ve verimlilik kaybına yol açmaktadır.

Avrupalı armatörler, Avrupa Komisyonu'nun Raporlama Formaliteleri Direktifi'nin revizyonu ve "Avrupa Denizcilik Tek Pencere ortamı" konusunda gerçekten ilerleme sağlıyor olmasından memnuniyet duymaktadırlar. Etki değerlendirmesi yapan Avrupa Komisyonu, gemiyle ilgili raporlama zorunluluklarının basitleştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesine ilaveten, gümrük raporlamalarının da düzenlenmesinin gerekli olup olmadığını analiz ediyor.

ECSA Genel Sekreteri Martin DORSMAN konu ile ilgili olarak: "ECSA söz konusu revizyonu tümüyle destekliyor ve kararlı bir proje çağrısında bulunuyor. Söylemeye gerek yok ki, gümrük raporlamalarının da bu revizyonun bir parçası olmasını istiyoruz. Deniz taşımacılığı ancak bu şekilde tek pazardan yararlanabilir. Kararlı bir Avrupa Denizcilik Tek Pencere ortamı, hâlihazırda gemiadamları ve şirket çalışanları üzerine ağır ve gereksiz bir külfet olan tüm faydasız idari iş yüklerini ortadan kaldırmalıdır" dedi. (Kaynak: ECSA)

Avrupa Konseyi, gemiadamları için insana yakışır çalışma koşullarının sağlanmasına ilişkin anlaşmayı uygulamaya karar verdi

Avrupalı armatörler ve taşımacılık işçileri, gemiadamlarının çalışma koşullarını geliştiren bir Avrupa Konseyi Direktifinin 7 Aralık 2017 tarihinde kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı. Anılan değişiklik, ECSA ile ETF arasında yapılan ve Avrupa kurallarını uluslararası en iyi uygulamalarla güncelleyecek olan bir anlaşmayı yürürlüğe koyacaktır.

Yeni kurallar, denizaşırı bir limanda terk edilme sonuçlarına karşı gemiadamlarını koruyan finansal güvencenin sağlanmasını armatörler için zorunlu hale getiriyor. Bu anlaşma ayrıca, gemiadamının mesleki yaralanma, hastalık ya da afet sonucunda ölümü ya da uzun süreli sakatlığı halinde sözleşmeden doğan tazminatın ödenmesini de garanti ediyor.

Söz konusu değişiklikler, 2006 Uluslararası Denizcilik Örgütü Denizcilik Çalışma Konvansiyonu'na (ILO – MLC) yapılan 2014 değişikliklerine dayanmaktadır. ECSA ve ETF'nin varmış olduğu anlaşma, Avrupa Komisyonu'nun 2009/13/EC sayılı Direktifinin ekinde yer alan önceki anlaşmayı güncellemektedir.

ECSA'nın Deniz Taşımacılığı için Sektörel Sosyal Diyalog Komitesi sözcüsü Tim SPRINGETT: "2009 yılında AB yasası haline gelen ilk anlaşmamız, MLC'nin dünya çapında kabul edilmesi için ihtiyaç duyulan gücü verdi ve küresel olarak yürürlüğe girmesine yardım etti. MLC, gemi bayrağının milliyetine bakılmaksızın gemiadamları için insana yaraşır çalışmayı garanti etmenin yanı sıra, standartları gemilerinde uygulamakta başarısız olan armatörlere MLC standartlarını uygulamak üzere bayrak ve liman devletlerinin etkili araçlarını vererek yardımcı olmaktadır" dedi.  

ETF sözcüsü Mark DICKINSON da konu ile ilgili olarak "Avrupa Konseyi'nin, anlaşmamızı uluslararası yasal çerçeve ile uyumlu tutmaya yönelik ortak amacımızda sosyal ortakları desteklemesinden çok memnunuz. Bu anlaşmanın, gemiadamlarının yaşama ve çalışma koşullarının sürekli iyileşmesi için kullanılan bir araç olduğunu unutmamamız gerekiyor" dedi. (Kaynak: ETF)

Avrupa Parlamentosu Taşımacılık Komitesi daha güçlü CEF bütçesi lehinde oy verdi

Avrupa Parlamentosu Taşımacılık Komitesi, 2020 sonrası Çok Yıllı Mali Çerçeve hakkındaki görüşünü 23 Kasım 2017 tarihinde oyladı. Parlamento'nun taşımacılık üyeleri, güncellenmiş ve daha etkili bir Avrupa'yı Birleştirme Aracı (Connecting Europe Facility-CEF) lehinde oy kullandılar ve finansmanın tüm taşımacılık modlarını kapsayacak şekilde artırılmasını talep ettiler. Taşımacılık Komitesi ayrıca, ulaşım altyapısına yapılan yatırımın uzun vadeli büyüme ve istihdama yatırım yapmak anlamına geldiğini vurguladı.

Taşımacılık Komitesi, limanların ticaret, enerji ağı ve endüstri grupları için bir geçit olma fonksiyonunu hatırlatarak, Avrupa taşımacılık ağında limanların sahip olduğu konumun altını çizmektedir. Komite ayrıca; limanların akıllı, etkili ve sürdürülebilir taşımacılığın sağlanabilmesine yönelik mevcut ve ileriki zorluklara göğüs gerebilmek için duyduğu finansman ihtiyacını vurgulamakta ve alternatif enerji çözümleri sunarak ekonominin karbondan arındırılmasında limanların oynayabileceği rolü kabul etmektedir.

ESPO Genel Sekreteri Isabelle RYCKBOST: "CEF sadece bir taşımacılık bütçesi değil, beraberinde çok somut bir yatırım planı ve çok açık öncelikler de getirmektedir. Yürürlüğe girmesiyle ilerleme kaydedildi fakat hala yapılacak çok şey var. Daha iyi, daha akıllı ve daha çevreci taşımacılık altyapısına yatırım yapmaya yönelik sürekli bir ihtiyaç var. […] Avrupa Parlamentosu'nun, limanların Trans Avrupa Taşımacılık Ağı'nda oynadığı rolü kavramasını özellikle takdir ediyoruz. CEF, limanları yatırımlar konusunda destekleyen yeterli bir araç olduğunu kanıtladı. CEF "açık çek" değildir ve net öncelikleri ve koşulları vardır. Limanlar bunların başarılmasında pay sahibi olabilirler. Fakat daha iyi, daha akıllı ve daha çevreci taşımacılığı hedefleyen pek çok liman, yüksek ekonomik ve sosyal getiriye sahip olmalarına rağmen kısa vadeli finansal sonuçlar alınamamaktadır. Söz konusu yatırımlar için hibelere ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

ESPO, Avrupa limanlarının ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarını ortaya koyan bir çalışma başlatmış olup, söz konusu çalışma 2018 yılı baharında tamamlanacaktır. Yine ESPO'nun 31 Mayıs – 1 Haziran 2018 tarihleri arasında Rotterdam'da gerçekleştirilecek olan yıllık konferansının konusu da "yarının limanlarına yatırım yapmak" olacaktır. (Kaynak: ESPO)

01.01.2017 – 03.01.2018 tarihleri arasındaki Paris MOU kapsamında Türk bayraklı gemi tutulmaları

01.01.2017 – 03.01.2018 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında 328 denetleme gerçekleştirilmiş olup, bu denetimler sonucunda 14 Türk Bayraklı gemi (Hırvatistan-Split; İtalya-Cenova; İtalya-Taranto; İtalya – Monfalcone; İtalya – Oristano; İspanya-Castellon de la Plana; Romanya-Köstence (2); Yunanistan-Rodos (3); Yunanistan – Kos; Yunanistan – Kalamaki; Almanya-Hamburg) tutulmuştur. Tutulmalara sebep olan başlıca eksikliklerin yangın güvenliği, seyir güvenliği, sertifika ve dokümantasyon ile ISM alanlarında olduğu görülmektedir. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/gemitutulmalari.aspx ) yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

                                                                                                                      Murat TUNCER

                                                                                                                      Genel Sekreter

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Türk Armatörler Birliği                                            Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-İMEAK DTO Şubeleri                                              Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

-Türk Loydu Vakfı                                                     -Sn. Sefer KALKAVAN                    

-GİSBİR                                                                     TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-GESAD                                                                     -Meclis Başkanlık Divanı       

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.        -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri            

-TÜRKLİM                                                                -Sn. Erol YÜCEL

-GEMİSANDER                                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.         

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                   -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu       

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                       -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Gemi Mühendisleri Odası                                         -Denizcilik Eğitimi Veren Üniversiteler         

-Gemi Sahibi Firmalar                                                -WISTA Türkiye Derneği

                                                                                   -TAIS

 

 

 Ayrıntılı bilgi: Selin YELESER, Dış İlişkiler Birimi Yetkilisi Telefon:  252 0130-462   E-mail: selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr

AB_Aralik.pdf