• Home
  • |
  • EU Bulletin

DTO Eylül 2015 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni                              _____                 ___                                                                                            ___              __  ___     EYLÜL 2015

Armatörler, Emisyonların Azaltılması Konusunda AB'nin ve IMO'nun Çabalarını Destekliyor

Avrupa Konseyi'nin uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının düzenlenmesi hususunda IMO'yu görevlendirme kararı, IMO'nun bunu sağlama yeteneğine ilişkin bir güven oylaması olmuştur. Konu hakkında yorum yapan Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA) Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN, IMO'nun halihazırda teşvik edilmesi gereken büyük çabalar sarf ettiğini ve önemli sonuçlar elde ettiğini, çalışmalarının dünya çapında fırsat eşitliğini garanti altına aldığını, bunlar olmaksızın gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltma çabalarının ters etki yaratacağını vurgulamıştır.  MARPOL Ek VI'da yapılan değişiklikler ve Enerji Verimliliği Dizayn Endeksi'nin (EEDI) kabul edilmesi ile uluslararası deniz taşımacılığı zorunlu ve bağlayıcı küresel tedbirlerle düzenlenen tek endüstriyel sektör haline gelmiştir.

Avrupa Birliği, deniz taşımacılığından kaynaklanan karbon emisyonlarının izlenmesi, bildirilmesi ve doğrulanmasına ilişkin MRV Kuralı'nın (Kural (AB) 2015 / 757) kabul edilmesini takiben, IMO düzeyindeki uluslararası süreçlere gerçek anlamda katkı sağlamıştır. 2018 yılında yürürlüğe girecek olan Kural'ın, denizciliğin dünya çapındaki karbon emisyonu miktarındaki gerçek payının tespit edilmesini sağlayarak küresel bir IMO çözümüne yönelen bir stratejinin ilk adımını oluşturması hedeflenmektedir. IMO ayrıca, AB'nin MRV Kuralı'na benzer şekilde her bir gemi için küresel karbon bildirimi sisteminin geliştirilmesine yönelik önemli ilerleme kaydetmiştir.

Bununla birlikte, yukarıda bahsedilen uluslararası düzenleyici gelişmelerin, denizcilik endüstrisinin kendi çabalarını gölgelememesi gerekmektedir. Denizcilik endüstrisi, yakıt maliyeti nedeniyle, karbon emisyonlarını azaltmak için bir dizi teknik ve operasyonel tedbiri uygulamaya koymaktadır. 2014 yılında yayınlanan IMO Sera Gazı incelemesine göre, dünya ticaret taşımacılığının yaklaşık % 90'ını gerçekleştiren uluslararası deniz taşımacılığı, dünya çapındaki toplam karbon emisyonlarının yaklaşık % 2.2'ini üretmektedir. Bu oran 2007 yılında % 2.8 iken,  2007 ve 2012 yılları arasında denizcilikten kaynaklanan karbon emisyonları % 10'un üzerinde azalmıştır. Bahse konu düşüşün deniz ticaretindeki artışa rağmen başarılmış olması, denizciliğin karbon nötr bir büyümeyi gerçekleştirmekte olduğunu göstermektedir.

Denizcilik endüstrisinin gösterdiği bu çabalar, IMO'nun zorunlu EEDI gereklilikleri ile birleştiğinde, armatörlerin dünya deniz ticareti filosunun gelecek yıllarda çok daha randımanlı olacağını düşünmesini sağlamaktadır. ECSA bu sebeple, Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın (ICS) 2050 yılına kadar karbon emisyonlarının % 50 oranında azaltılacağına dair kararlığını sonuna kadar desteklemektedir. (Kaynak: ECSA)

Avrupalı Armatörler AB ve Çin Arasındaki Diyaloğu İşbirliği Modeli Olarak Görüyor

Çin – AB Deniz Taşımacılığı Anlaşması'nın 12. Uygulama Toplantısı, Polonya Hükümeti'nin ev sahipliğinde 21 – 23 Eylül 2015 tarihleri arasında Polonya'nın Szczecin kentinde gerçekleştirilmiştir. Çin Ulaştırma Bakanı, Avrupa Komisyonu Hareketlilik ve Taşımacılık Genel Müdürlüğü (DG Move) ve AB Üye Devletlerinden temsilciler toplantıya katılan resmi delegasyonu oluşturmuştur. Çin ve Avrupa denizcilik endüstrileri ise Çin Armatörler Birliği ve Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA) tarafından temsil edilmiştir. 

ECSA Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN, "dünyanın en büyük denizci güçleri arasında her yıl yapılan bu toplantılar, sadece AB ve Çin denizcilik idareleri için değil; fakat aynı zamanda onların düzenledikleri denizcilik endüstrileri için de son derece faydalıdır. Bu toplantılar, denizcilik politikalarındaki en güncel gelişmelerin iyi bir değerlendirmesini sunmakta ve denizcilik endüstrisi tarafından ortaya konulan meselelere ilişkin görüş alışverişi yapılmasını teşvik eden istikrarlı ve düzenli bir platform oluşturmaktadır" şeklinde konuşmuştur.

AB ve Çin arasında denizcilikle ilgili kurulan söz konusu diyaloğa ilişkin değerlendirmede bulunan ECSA Dış İlişkiler Müdürü Lieselot MARINUS, anılan denizcilik anlaşmasının uygulama toplantılarının bir işbirliği modeli olarak AB'nin diğer önemli paydaşlarıyla da yapılmasını istediklerini belirtmiştir.

Toplantı boyunca ECSA'nın öncelikli olarak ele aldığı meselelerden biri, gemilerin uluslararası nakliyatı ve daha somut olarak ise Şangay Serbest Ticaret Bölgesi'nin beş limanı daha kapsayacak şekilde genişletilmesidir. Bahse konu serbest ticaret bölgelerinde, Çin denetimindeki gemiler sadece Çin bayraklı olduklarında değil yabancı bayraklı oldukları zaman da Çin limanları arasında yük taşıyabilmektedirler. AB'li armatörler, Çin limanları arasında yük taşıyan gemilerin hem Çin sahipli hem de Çin bayraklı olmasını gerektiren bir önceki duruma kıyasla, AB şirketlerini Çin şirketlerine göre daha dezavantajlı bir konuma düşüren bu yeni gelişmeden endişe duymaktadırlar. Bu kural aynı zamanda, pazara girişte armatörün milliyetinden çok bayrağın belirleyici olduğu uluslararası uygulamaya da ters düşmektedir.

Çin ve Avrupa Birliği arasındaki Deniz Taşımacılığı Anlaşması, deniz ticareti faaliyetlerinin yürütüldüğü koşulları geliştirmek amacıyla 2002 yılında imzalanmış olup, 2008 yılında yürürlüğe girmiştir. 13. uygulama toplantısı 2016 yılı sonbaharında Çin'de yapılacaktır. (Kaynak: ECSA)

Avrupa Komisyonu Finlandiya'nın İlk LNG Terminaline Finansal Destek Sunuyor

Avrupa Komisyonu, Finlandiya'nın batı kıyısında Satakunta bölgesinde bulunan Pori'de küçük ölçekli bir LNG terminalinin inşa edilmesi için 23 milyon Euro hibe edilmesinin AB devlet yardımları kurallarıyla uyumlu olduğuna karar vermiştir. Söz konusu proje, gemilerde LNG'nin akaryakıt ve sıvılaştırılmış petrol gazları yerine kullanılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu, projenin Ortak Pazarda rekabeti sürdüreceği ve çevrenin korunmasına ve Finlandiya'nın gaz arzı güvenliğine katkıda bulunacağı görüşündedir. Baltık Denizi Bölgesi'nin enerji tecritini sona erdirmek ve bu bölgeyi AB enerji piyasalarıyla bütünleştirmek AB Enerji Birliği stratejisinin temel yapı taşıdır ve JUNCKER başkanlığındaki Avrupa Komisyonu'nun temel önceliklerinden biridir.

Avrupa Birliği'nin rekabet politikasından sorumlu bakanı Margrethe VESTAGER konu ile ilgili olarak: "Pori'deki LNG terminali Finlandiya'daki bu türden ilk terminaldir. Terminal, denizcilik endüstrisine yönelik daha temiz yakıt için yeni bir kaynak sağlayacak ve Finlandiya'nın gaz arzını çeşitlendirecektir. Proje, AB devlet yardımı kurallarının, AB'nin enerji güvenliği ve çevrenin korumasına ilişkin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak anlamlı kamu yatırımlarını nasıl teşvik edebileceğinin güzel bir örneğidir" şeklinde konuşmuştur.

Pori projesi, Finlandiya'nın denizcilik endüstrisi için, örneğin gemilere yönelik LNG yakıt doldurma istasyonları gibi, alternatif yakıt altyapıları sunmak amacıyla küçük ölçekli LNG terminalleri ağı oluşturma planlarının bir parçasıdır. Proje, deniz taşımacılığı için daha temiz yakıt sağlayarak karbon emisyonlarında önemli bir azalma sağlayacaktır. LNG altyapısı aynı zamanda, gaza erişimi olan yerel endüstriler oluşturacaktır.

Avrupa Komisyonu bahse konu projeyi Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkındaki Antlaşma ve 2014 Çevrenin Korunması ve Enerji Hususundaki Devlet Yardımı Kuralları gereğince değerlendirmiştir. Komisyon'un değerlendirmesi, projenin kamu kaynakları olmaksızın yürütülemeyeceğini göstermektedir. Gerçekten de, Finlandiya halihazırda LNG altyapısına sahip değildir ve potansiyel müşteriler LNG'ye geçişe yönelik uzun vadeli ve yüksek maliyetli bir yatırım konusunda isteksizdirler. Talep olmadığı için özel yatırımcıları LNG altyapısı inşa etmeye yönlendirecek herhangi bir teşvik de bulunmamaktadır. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Avrupa Komisyonu Almanya'yı Limanlarının Güvenliği Konusunda Adalet Divanına Gönderiyor

Avrupa Komisyonu, liman güvenliğinin artırılmasına ilişkin 2005/65 sayılı direktifini Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde tam olarak uygulamadığı gerekçesiyle Almanya'yı Avrupa Birliği Adalet Divanına göndermeye karar vermiştir.

Alman yetkililer, söz konusu Direktifteki yükümlülüklerin tamamını yerine getirebilmek amacıyla bir eylem planı oluşturmuşlardır. Bununla birlikte, liman güvenliği hakkındaki kanunda yapılan taslak değişiklikler Kuzey Ren-Vestfalya Parlamentosu tarafından halen kabul edilmemiştir.

Direktifin uygulanması için son tarih 15 Haziran 2007'ydi. Komisyon, 2014 yılı Eylül ayında Almanya'ya bir gerekçeli karar göndererek, Kuzey Ren-Vestfalya'da liman güvenliği değerlendirmeleri ve planlarıyla ilgili yükümlülüklerini layıkıyla yerine getirmesi için baskı yapmıştır. Fakat herhangi bir sonuç elde edilemediği için, konu şimdi AB Adalet Divanı'na taşınmaktadır.

Avrupa liman güvenliği politikasının temel amacı, saldırı ve terörizm risklerine karşı gemilerin ve liman tesislerinin korunmasını sağlamaktır. Liman güvenliğini artırmaya ilişkin Direktif, özellikle liman güvenliğini sağlayan koşulları ortaya koyan bir liman güvenliği planının uygulanması yoluyla tüm Avrupa limanlarında yüksek seviyede güvenliği temin etmeyi amaçlamaktadır.  (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Okyanusların Korunması İçin AB Tedbirleri

Avrupa Birliği'nin Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Bakanı Karmenu VELLA, Ekim ayının başında Şili'de katıldığı "Bizim Okyanusumuz" adlı bir konferansta, uluslararası okyanus yönetimine dair önümüzdeki yıl temel bir siyasi girişimi de içerecek olan bir dizi faaliyetin duyurusunu yapmıştır. Geniş çaplı olarak kamu ile istişare edilmesine ve görüşlerinin dinlenmesine dayanan bu girişim, Avrupa Komisyonu'nun daha iyi bir uluslararası okyanus yönetimine olan bağlılığını doğrulamış ve AB'nin bu bağlamdaki dışarıya yönelik eylemlerini güçlendirmiştir.

VELLA, okyanus yönetiminin yanı sıra, okyanus bölgelerinin korunması ve daha iyi yönetilmesi, deniz kirliliğinin azaltılması, okyanusların daha iyi anlaşılmasının sağlanması ve AB içinde ve dışında sürdürülebilir balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla AB'nin atmakta olduğu adımları da vurgulamıştır. Buna göre:

  • Tüm AB deniz sularının % 10'u 2020 yılına kadar deniz koruma alanları ile kapsanacak. AB Üyesi Devletler, bu hedefe ulaşabilmek için, ilave deniz koruma alanları belirleyecekler ve gerekli balıkçılık tedbirleriyle bu alanların etkin şekilde yönetilmesini teşvik edecekler. Üye Devletler ayrıca, AB deniz sularının muhafazası ve sürdürülebilir kullanımını garanti altına almak için 2021 yılına kadar tüm AB deniz suları için yenilikçi Deniz Alanı Planlarını kabul edeceklerdir.
  • AB, deniz çöpleri için büyük bir nicel azaltma hedefi belirleyecek ve AB'de kullanılan tek kullanımlık plastik torbaların sayısını 2019 yılına kadar yarıya kadar azaltacak, böylece okyanuslarda biriken plastik torba çöplerinin azalmasına yardımcı olacaktır.
  • AB, 2020 yılına kadar yenilenebilir enerji, ulaşım, deniz güvenliği, iklim değişikliği, çevre, balıkçılık ve su kültürü dahil olmak üzere her yıl 100 milyon Euro'yu deniz araştırmalarına ayıracaktır.
  • AB, 2016 – 2020 yılları arasındaki dönem için 675 milyon Euro'yu AB üyesi olmayan ülkelerdeki sürdürülebilir balıkçılığın geliştirilmesine katkı sunacak olan Sürdürülebilir Balıkçılık Ortaklık Anlaşmalarına adamaya hazır bulunmaktadır. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                             Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                                             Murat TUNCER

                                                                                                                                             Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                              Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                        -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                                                TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                         -Meclis Başkanlık Divanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                          -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-İMEAK DTO Çevre Komisyonu                                                -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-İMEAK DTO Şubeleri                                                                   -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Türk Loydu Vakfı                                                                          -Piri Reis Üniversitesi                                   

-GİSBİR

-GESAD

-TÜRKLİM

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar

 

 

 

selin.yeleser_20151008163343.pdf