• Home
 • |
 • EU Bulletin

DTO Mayıs 2015 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni                                                                                                                                       _____                 ______              __    ____MAYIS 2015

Yeni Direktif ile Gemiadamlarının Çalışma Yaşamlarına İlişkin Hakları Güvence Altına Alınıyor

AB Bakanlar Konseyi, Avrupa Parlamentosu İstihdam Komitesi ve Avrupa Komisyonu, 6 Mayıs 2015 tarihinde üçlü bir görüşme yaparak, gemiadamlarının muafiyetleri hakkındaki bir Direktife ilişkin Avrupa Komisyonu önerisi üzerinde uzlaşmaya varmışlardır. Gemiadamlarının çalışma yaşamına ilişkin haklarının daha güçlü şekilde korunması amacıyla, yeni bir direktif için uzlaşma metni Avrupa Konseyi Daimi Temsilciler Komitesi tarafından onaylanmıştır.

Avrupa Parlamentosu Raportörü Elisabeth MORIN-CHARTIER; yeni direktifin denizcilik sektörünün kendine has özellikleriyle gemiadamlarına eşit muamele etme gerekliliği arasında net bir denge kuracağını belirtmiştir. Letonya Refah Bakanı Uldis AUGULIS de, yeni direktifin denizcilik sektöründeki çalışma koşullarını geliştireceğini ifade etmiştir.

Üç taraflı anlaşmanın, Avrupa Parlamentosu İstihdam Komitesi'nde ve ondan sonra Genel Kurulunda ve daha sonra da Bakanlar Konseyi tarafından resmi olarak onaylanması gerekmektedir.

Deniz taşımacılığında AB tarafından tanınan sosyal paydaşlar olan ECSA (Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği) ve ETF (Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu), anılan anlaşma ile ilgili Avrupa Parlamentosu'na ve Bakanlar Konseyi'ne memnuniyetlerini ve takdirlerini bildirmişlerdir. Danimarka Armatörler Birliği Başkanı ve ECSA sözcüsü Pia E. VOSS da, ulaşılan dengeli anlaşmanın hem gemiadamlarının hem de Avrupa'daki denizcilik şirketlerinin yararına olacağına inandıklarını belirtmiştir.

Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi tarafından değiştirilen bahse konu Avrupa Komisyonu direktifi, çalışanların AB'de bilgi edinmesi ve danışması,  Avrupa İşleri Konseyi'nin kurulması, toplu işten çıkarmalar ve işletmelerin el değiştirmesi durumlarında çalışanların haklarının korunması konularındaki bazı önemli AB Direktiflerini AB Üyesi tüm ülkelerde denizcilik sektörü için geçerli hale getirmektedir. (Kaynak: ECSA)

Armatörler Daha Kapsamlı Bir Liman Reformu Paketi İstiyor

Avrupalı armatörler, Avrupa Komisyonu'nun liman hizmetlerinin serbestleştirilmesi ve limanların mali şeffaflığının artırılması hakkındaki Kural önerisinin Avrupa Parlamentosu Taşımacılık ve Turizm Komitesi'nde (Transport and Tourism- TRAN) görüşülmesinden önce, Avrupa Parlamentosu'na görüş bildirmişlerdir. Armatörler, mevcut haliyle AB limanlarında liman kullanıcılarının karşılaştıkları gerçek sorunların yalnızca bir kısmına çözüm sunan reform paketinin daha kapsamlı ve kapsayıcı hale getirilmesi çağrısında bulunmuşlardır.

Daha spesifik olarak, bazı AB limanlarında hizmetlere erişimi engelleyen kısıtlayıcı uygulama ve yasal engellerin devam etmesi sebebiyle, Avrupalı armatörler Kural'a dengeli piyasa erişimi bölümünün eklenmesini talep etmektedirler. Armatörler, liman hizmetleri piyasasının dizginlenmeksizin serbestleştirilmesini değil, açıklık prensibine dayanarak daha makul ve ölçülü bir yaklaşımın benimsenmesini savunmaktadırlar. Bahse konu serbestleştirme, güvenlik ve diğer hususlarda kısıtlamaları ortadan kaldırmayacak, sadece kısıtlamaların hukuka uygun, orantılı ve şeffaf bir tarzda uygulanmasını garantileyecektir.

Armatörler ayrıca, hiçbir liman hizmetinin bahse konu metnin dışında bırakılmamasını talep etmektedirler. Bu bağlamda, başlangıçtaki öneride yer almayan yük elleçleme ve yolcu hizmetlerinin, liman ulaştırma masraflarının en önemli kısmını oluşturduğu, dolayısıyla AB Limanlar Kuralı'na dahil edilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. Halihazırda metinde yer alan kılavuzluk, römorkaj, demirleme gibi hizmetlerin de Kural kapsamında kalmayı sürdürmesi ve güvenlik ya da kamu hizmeti nedenleriyle kapsam dışı bırakılmaması istenmektedir.

Bahse konu öneride limanların fonlanması konusunda mali şeffaflığın sağlanması bir diğer temel meseledir ve armatörler şeffaflığa ilişkin bu kuralların limanların büyüklüklerine bakılmaksızın uygulanması gerektiğini ifade etmektedirler.

Armatörler ayrıca, liman hizmetlerinin koordinasyonu, içbölge bağlantıları ve idari sadeleştirme gibi armatörler için çok önemli gelişmeler hakkında görüş bildirme haklarının olmasını talep etmektedirler. Dolayısıyla AB denizcilik endüstrisi, hem limanları kullananların taleplerinin limanların yönetici organları ve liman hizmetleri tarafından dikkate alındığı bir modeli desteklemekte ve hem de liman yönetim organlarının bağımsız şekilde denetlenmelerini istemektedirler. (Kaynak: ECSA)

2015 Avrupa Göçmenlik Gündemi

Avrupa Komisyonu, Akdeniz'deki kriz durumuna cevap verebilmek ve önümüzdeki yıllarda göç konusunu daha iyi kontrol edebilmek üzere atılacak adımlara yönelik acil tedbirleri ortaya koyan bir Avrupa Göçmenlik Gündemini Mayıs ayında sunmuştur.

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nde, Akdeniz'de son zamanlarda meydana gelen trajediler sonrasında, daha fazla insanın denizde ölmesinin engellenmesi için acilen eyleme geçilmesi amacıyla tüm çaba ve araçların harekete geçirilmesine ilişkin bir siyasi konsensüs oluşmuştur.  Bu doğrultuda Komisyonun sunduğu acil eylemler aşağıdaki hususları içermektedir:

 • Frontex ortak operasyonları Triton ve Poseidon için kapasite ve varlıkların 2015 ve 2016 yıllarında üç katına çıkarılması.
 • Ani bir göçmen akını ile karşı karşıya kalan Üye Devletlere, Avrupa Birliği'nin İşleyişi Hakkındaki Anlaşmanın (TFEU) 78 (3) Maddesi gereğince yardım etmek için acil durum mekanizmasının etkinleştirilmesi.
 • Avrupa'da uluslararası korumaya ihtiyacı olan yerinden edilmiş insanlara 2015 ve 2016 yılları için 50 milyon Euro ekstra fonlama ve tüm Üye Devletlerde toplam 20.000 mekan sağlayacak olan AB çapında bir yerleştirme planı.
 • Kaçakçıların iletişim ağlarını bozmak ve insan kaçakçılığı ile mücadele etmek için Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun olarak bir Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP) faaliyeti üzerinde çalışmak.

Göç krizi yukarıda bahsi geçen acil eylemlere dikkat çekmenin yanı sıra, AB'nin göçmenlik politikasının yetersiz olduğunu da açığa çıkarmıştır. Avrupa Göçmenlik Gündemi, göç sorununu daha iyi yönetebilmek amacıyla, Avrupa Komisyonu Başkanı JUNCKER'in politika esaslarını, uyumlu ve birbirini güçlendiren girişimler haline getirerek dört temel üzerinde geliştirmektedir. Buna göre yeni Göçmenlik Gündeminin bahse konu dört dayanağı "Yasadışı göçe yönelik teşviki azaltmak", "Sınır yönetimi-hayatları kurtarmak ve dış sınırları güvence altına almak", "Avrupa'nın koruma görevi: güçlü bir ortak iltica politikası", "Yasal göç üzerine yeni bir politika" şeklindedir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

 Avrupa Komisyonu 2016 Yılı İçin Taslak AB Bütçesini Önerdi

Avrupa Komisyonu, Mayıs ayında 143.5 milyar Euro'luk taslak AB bütçesi teklifini yapmıştır. Bahse konu bütçe; inovasyonu desteklemek, iş yaratmak, Üye Devletler ve bölgeler arasındaki yakınlaşmaya yardımcı olmak, göçmenlik meselesini daha etkin şekilde ele almak ve AB'nin küresel bir aktör olarak rolünü güçlendirmek için kullanılacaktır.  Teklif ayrıca, Avrupa Yatırım Planı'nın merkezinde bulunan Avrupa Stratejik Yatırım Fonu (European Fund for Strategic Investment – EFSI) için de katkıları kapsamaktadır. Söz konusu bütçe taslağı, bütçenin nihai haline ortaklaşa karar verecek olan Avrupa Parlamentosu ve AB Üyesi Devletlere gönderilecektir.

2016 Taslak AB Bütçesi temel olarak aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

 • Bütçenin neredeyse yarısı (66.58 milyar Euro), büyüme, istihdam ve rekabet gücünü artırmak için kullanılıyor.
 • Avrupa Komisyonu'nun, örneğin Enerji Birliği ve Dijital Tek Pazar gibi siyasi önceliklerinin Avrupa'yı Birbirine Bağlama Tesisi (Connecting Europe Facility – CEF) gibi programlarla desteklenmesi (2016 yılında 1.67 milyar Euro).
 • 2014-2020 yılları arasında 4 milyondan fazla insan için çalışma ve eğitim görme olanağı sağlayacak olan Avrupa Programı 'Erasmus +' için 1.8 milyar Euro (2015 yılında olduğundan % 30 daha fazla).
 • Horizon 2020 gibi programlar ile araştırma ve inovasyon yoluyla rekabet gücünün artırılması için 2016 yılında 10 milyar Euro. (2015 yılındakinden % 11.6 daha fazla)
 • Avrupa'ya yapılacak yatırımlarda 315 milyar Euro'yu serbest bırakmak için, taahhütlerde 2 milyar Euro ve EFSI garanti fonu için ödemelerde 500 milyon Euro. EFSI Tüzüğü, yeni yatırım yapısının bütçedeki veçheleri de dahil olmak üzere, Avrupa Parlamentosu ve Üye Devletler arasında devam etmekte olan görüşmelere tabidir.
 • Çiftçiler için toplam 42.86 milyar Euro.

Bütçe ayrıca, Triton ve Poseidon Operasyonlarına ilave fon sağlanması, sınırdaki Üye Devletlere güçlendirilmiş acil durum desteği, AB çapında yeniden yerleştirme planı için fon sağlayarak ve FRONTEX ve Avrupa İltica Destek Ofisi (EASO) gibi ajansları güçlendirerek, Avrupa Göçmenlik Gündemi'ni desteklemektedir. Göç ve güvenliğe ilişkin Avrupa politikası kapsamındaki iki ana finansman kaynağı olan İltica, Göç ve Entegrasyon Fonu (AMIF) ve İç Güvenlik Fonu (ISF) için de 2016 yılı taslak Bütçesinde 833 milyon Euro yer almaktadır.

Bütçeden ayrıca 9.5 milyar Euro, Ukrayna ve Suriye gibi dış krizlerde ihtiyaç duyulan insani yardımı sağlamak üzere AB'nin kapasitesini desteklemek amacıyla kullanılacaktır. Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Sözleşmesi (ENI) ile Kalkınma İşbirliği Sözleşmesi (DCI) de sırasıyla 2.1 milyar Euro ve 2.7 milyar Euro ile yeniden güçlendirilecektir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Mavi Büyüme AB Ekonomisi İçin Bir Değişim Kaynağı Olabilir

Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Karmenu VELLA, denizcilik ekonomisinin sürdürülebilir büyüme için inanılmaz bir potansiyele sahip olduğunu ve bu nedenle Avrupa'nın ekonomik Rönesansına katkıda bulunabileceğini ifade ettiği bir makalesinde aşağıdaki görüşleri dile getirmiştir:

"Bir limanı düşündüğümüzde aklımıza gelen ilk görüntü, endüstriyel çelik konstrüksiyonlar, heybetli vinçler ve iyot kokusudur. Fakat büyük resme bakıldığında, potansiyellerle dolu dinamik merkezlerin karmaşık bir ağı açığa çıkar. Bu senenin Avrupa Denizcilik Günü'nün konusu, limanlar ve limanların sürdürülebilir yatırım merkezleri olarak potansiyeli olmuştur.

Avrupa Denizcilik Günü senelerdir; yeni fikirlerin, fırsatların ve zorlukların tartışıldığı bir forum olagelmiştir. Tüm sektörlerden uzmanlar, kendi sahip oldukları uzmanlık alanlarıyla foruma katkıda bulunmakta ve denizcilik sektörünün geleceği hakkındaki görüşlerini sunmaktadırlar.

Yeni teknolojiler, yeni tartışmaları ve beklentileri teşvik etmektedir. Deniz kaynakları hiç olmadığı kadar erişilebilir hale gelmiş olup, su altı robotları sayesinde artık bu kaynaklar ve deniz tabanı saptanabilmektedir. Robotlar aynı zamanda denizden sağlanan büyümeyi geleneksel araçların ötesinde düşünmemize ve küreselleşen bir dünyanın ihtiyaçlarını karşılamak için yeni yollar keşfetmemize yardımcı olmaktadır.

Enerji cephesinde, hali hazırda bir devrim gerçekleşmektedir. Küresel petrol üretiminin üçte biri artık açık denizde yapılmakta ve bunun yüzde 30'undan fazlası derin su altından pompalanmaktadır. 15 yıl önce bu oran sıfırdı.

Yenilenebilir enerji de açık denize taşınıyor. Geçen sene, yeni rüzgar tribünü kapasitesinin yüzde 13'ü açık denize kurulmuştur; fakat mevcut kaynak sadece rüzgar değildir. Swansea, Galler'de, med-cezir hareketleri arasındaki farktan azami şekilde yararlanmak için, şehrin yerel enerji tüketiminin % 90'ını karşılayacak olan bir lagün oluşturulması için çalışmalar sürmektedir.

Avrupa'nın Atlantik kıyısı boyunca neredeyse tüm ülkelerdeki mühendisler, dalgalardan güç sağlamak için araçları test etmektedirler. Kıyıya elektrik ulaştırmak için kablolar deniz yüzeyine döşenmiştir.

Deniz ekonomisine yönelik bu yeni bakış açısı sıfırdan başlayarak işler yaratmaktadır. Örneğin, 2008 yılından bu yana, açık deniz rüzgarı alanında istihdam yıllık % 30 gibi şaşırtıcı bir oranla büyümüştür.

Bahse konu yeni işler, denizcilik sektöründe önceden beri var olan 5.4 milyon işin üzerine eklenmektedir. Örneğin üç milyondan fazla kişinin istihdam edildiği kıyı turizmi sektöründe rakamlar etkileyicidir. Deniz turizmi 183 milyar Euro'luk bir brüt katma değer yaratmakta ve bu değer denizcilik ekonomisinin üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır.

Turizm endüstrisi kriz süresince iyi şekilde direnmekte olup, genç insanlar için önemli ilk iş fırsatları sunmaktadır. İş gücünün neredeyse yüzde 20'si 25 yaşın altındadır ve bunun da yarısından fazlası kadındır. Bununla birlikte yeni alanlar inceleyip keşfetmeye ihtiyacımız vardır.

Turizm değişmekte ve yeni yenilikçi iş modelleri ortaya çıkmaktadır. Deniz kenarına yapılan yıllık geziler yerini daha kısa, daha sık ve daha özel gezilere bırakmaktadır.

Sörf okulları ve yat marinaları gelişmektedir. Limanlar, 15.5 milyar Euro'dan daha fazla değerde olan ve yaklaşık 330,000 insan istihdam eden kruvaziyer endüstrisi için başlangıç ve bitiş noktasıdır. 2008 yılından beri cirosu her yıl yüzde üç kadar büyümekte olup, doğru bir yatırım şekliyle bu büyüme daha da fazla artırılabilir.

Bu sebeplerden dolayı bu yılın denizcilik gününün teması, 'sürdürülebilir yatırım için merkezler olarak gelişme, limanlar ve kıyılar' olmuştur.

Limanlar, kruvaziyer gemilerinin boşaltılması için tesisler yapılmasına ve turistlerin kültürel veya doğal güzellikleri olan yerel merkezlere taşınmalarına yatırım yapabilirler. Yükleme ve boşaltma için 80 metrelik türbin kanatlarına yatırım yapan limanlar, sadece bu unsurların taşınmasından değil, fakat bu merkezler etrafında gelişen imalat ve hizmet endüstrilerinden dolayı da kazançlı çıkacaklardır.

Denizcilik merkezleri ve bunlarla birlikte çalışanlar, Avrupa'yı uluslararası alanda daha rekabet edebilir hale getirebilmek için bu avantajı en iyi şekilde kullanabilirler.

Fırsatlar sonsuzdur ve Avrupa denizcilik günü bunun bir kutlamasıdır." (Kaynak: The Parliament Magazine)

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                             Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                                             Murat TUNCER

                                                                                                                                             Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                              Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                        -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                                                TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                         -Meclis Başkanlık Divanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                          -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-İMEAK DTO Çevre Komisyonu                                                -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-İMEAK DTO Şubeleri                                                                   -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Türk Loydu Vakfı                                                                          -Piri Reis Üniversitesi                                   

-GİSBİR

-GESAD

-TÜRKLİM

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar

  

selin.yeleser_doc01573920150608161351.pdf