• Home
  • |
  • EU Bulletin

DTO Nisan 2018 AB Bülteni

?

İMEAK DTO AB Bülteni _            _______         ______ __  ___________________  ______________________________________________________   ______  NİSAN 2018

 

IMO MEPC (72) deniz taşımacılığı için iklim değişikliği ön stratejisini kabul etti

9-13 Nisan 2018 tarihleri arasında Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) Londra'daki merkezinde toplanan IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC 72), gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik ilk stratejiyi kabul etti. Söz konusu stratejiye göre, yıllık sera gazı emisyonlarının 2050 yılında 2008'e oranla % 50 azaltılması ve daha uzun vadede tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor. Paris İklim Anlaşması'nın hedefleriyle paralel olarak geliştirilen ilk stratejinin 2023 yılına kadar düzenli bir şekilde takip edilip güncellenmesi planlandı.

Komite, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması için kurulan Çalışma Grubu'nun 2018'in ilerleyen aylarında dördüncü kez toplanmasına karar verdi. Çalışma Grubu, ilk stratejinin gelişimini izlemek amacıyla bir eylem planı hazırlayacak ve sera gazlarının azaltılmasıyla ilgili kaydedilen gelişmeleri açıklayan bir raporu 22-26 Ekim 2018 tarihindeki MEPC 73 oturumunda sunacaktır.

İlk strateji kapsamında aşağıdaki üç hedef belirlendi:

1. Yeni inşa gemiler için enerji verimliliği tasarım endeksi (EEDI) gereklilikleri ve gemilerin karbon yoğunluğu: Bu kapsamda, her gemi tipi için endeksin gereklilikleri gözden geçirilecek ve stratejinin her adımı için emisyon azaltımında daha yüksek yüzdeler planlanacaktır.

2. Küresel deniz taşımacılığından kaynaklanan karbon yoğunluğu: Her taşıma işi için CO2 emisyonları 2008 oranlarına göre 2030'a kadar % 40; 2050'ye kadar % 70 azaltılacaktır.

3. Küresel denizcilikten kaynaklanan sera gazı emisyonları: Yıllık toplam sera gazı emisyonları 2008 yılıyla karşılaştırıldığında 2050'ye kadar % 50 oranında azaltılacak ve daha uzun vadede emisyonlar tamamen ortadan kaldırılacaktır. 

Avrupalı armatörler, IMO'nun bahse konu ilk stratejisine tam destek sunuyorlar. Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA) Başkanı Panos LASKARIDIS: "Strateji, deniz taşımacılığı endüstrisi ve denizcilik gruplarının sera gazı emisyonlarının azaltılması için var güçleriyle çalışmalarına yönelik çok önemli bir işarettir" dedi. ECSA Genel Sekreteri Martin DORSMAN da: "Denizcilik endüstrisi, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik somut rakamları olan ilk küresel sektördür. Tümüyle karbondan arındırma nihai hedefi de IMO'nun takdir edilmesi gereken bir başarısıdır" dedi.

AB'nin Taşımacılıktan sorumlu Bakanı Violeta BULC ile Enerji ve İklimden sorumlu Bakanı Miguel Arias CAÑETE: "Söz konusu ön stratejinin başarılı olabilmesi için, etkin azaltım tedbirlerinin süratle kabul edilmesi ve 2023 yılından önce devreye konması çok önemlidir. Uzun vadeli eylemlere ilişkin hazırlıklar da başlatılmalıdır. AB, denizcilikten kaynaklanan emisyonlara yönelik aktif rol oynamaya ve sağlam ve güvenilir aksiyonlar almaya devam edecektir" dediler. (Kaynaklar: IMO, ECSA, Avrupa Komisyonu)

Avrupa kıyıları, şehirleri ve limanları daha sıkı AB kurallarından yararlanıyor

Avrupa Komisyonu 16 Nisan'da yaptığı bir açıklamada, yeni bir uyum raporuna atıfta bulunarak, gemilerden kaynaklanan kükürt oksitlerinin (SOx)  sebep olduğu hava kirliliğinin son yıllarda önemli oranda düştüğünü söyledi.

Komisyona göre bu olumlu gidişat, Üye Devletler ve denizcilik endüstrisinin, temiz yakıtın benimsenmesiyle ilgili AB kurallarının uygulanmasına yönelik gösterdiği ortak çabaların bir sonucudur. Üye Devletlerin emisyonları azaltmaları konusunda teknik ve mali açıdan destekleyici olan AB mekanizmaları da uyumun sağlanmasında önemli bir faktör olmuştur.

2015'ten bu yana, Kuzey ve Baltık Denizi'ndeki belirlenmiş "Kükürt Oksitleri Emisyon Kontrol Bölgeleri" için uygulanan daha katı sınırlamalar, emisyonları yarıdan fazla azaltırken, sektör üzerindeki genel ekonomik etkisi asgari düzeyde kaldı.

Çevre, Balıkçılık ve Denizcilikten Sorumlu AB Bakanı Karmenu VELLA, "Çevreyle ilgili kurallar, tüm taraflar kuralların doğru bir şekilde uygulanması için birlikte çalıştıklarında, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini koruyor. Üye Devletler, endüstriler ve bir bütün olarak denizcilik topluluğunun ortak taahhüdü başarılı olmaktır. Korunan deniz alanlarının içinde ve çevresinde yaşayan insanlar daha temiz ve daha sağlıklı hava soluyabiliyor. Bizler sektör için eşit şartları korumayı başardık" dedi.

Rapor, IMO'nun uluslararası taşımacılıktan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar en az % 50 oranında azaltmaya yönelik ön stratejiyi kabul etmesinden günler sonra yayınlandı.

Avrupa Komisyonu, söz konusu gelişmelerin Komisyonun Paris Anlaşması'nın hedeflerine ve vatandaşları için daha temiz havayı koruyan bir Avrupa'ya bağlılığını sergilediğini söyledi ve gemilerden kaynaklanan egzoz gazlarının da önemli bir emisyon kaynağı olduğunu, vatandaşların sağlığı üzerinde ve çevrede büyük bir etkisi olduğunu belirtti. (Kaynak: New Europe)

Avrupa deniz teknolojisi sektörünün varlığını sürdürebilmesi güçlü bir sanayi ve üretim politikasına bağlı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) sözcüsü Marian KRZAKLEWSKI: "Avrupa Komisyonu, mütekabiliyete dayalı güçlü bir sanayi ve üretim politikası benimsemelidir, aksi takdirde Avrupa deniz teknolojisi sektörü Asya tersanelerinin rekabetine dayanamayacaktır," diyerek uyarıda bulundu ve 19 Nisan'daki genel oturumda kabul edilen LeaderSHIP stratejisi üzerine görüş bildirdi.

500.000'in üzerinde iş sağlayan Avrupa deniz teknolojisi sektörü, istihdam açısından önemli bir sektördür. Tersaneler ve deniz ekipmanları üreten firmalar, bulundukları bölgelerin ekonomik kalkınmalarına ciddi katkı sağlamaktadırlar. Avrupa tersanelerindeki her bir iş, ilgili bölgede ortalama yedi kişi için istihdam yaratılması anlamına geliyor.

Sosyal paydaşlar, gemi inşa endüstrisi ile sürdürdükleri sektörel sosyal diyaloglar neticesinde, Avrupa Komisyonu'nun deniz teknolojileri endüstrisine yönelik LeaderSHIP 2020 girişimi kapsamındaki stratejisinin uygulanmasına dair uzlaşmaya vardı.

EESC, LeaderSHIP 2020 stratejisinin hayata geçirilmesi ve sektörün yeni LeaderSHIP 2030 stratejisi için kilit önerilerde bulunması için Komisyonu teşvik ediyor.

EESC eş sözcülerinden Patrizio PESCI; "Avrupa'nın, gemi inşa ve deniz araçları imalat endüstrisi için özel bir yaklaşıma ihtiyacı var. Avrupalı karar alıcılar -tıpkı Çin, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin yaptığı gibi- gemi inşa ve deniz araçları endüstrisini Avrupa ekonomisinde stratejik bir sektör olarak ele almalılar" diyerek durumun altını çizdi.

Avrupa deniz teknolojisi sektörü, Avrupa için önemli bir sanayi sektörüdür ve özellikle ekonomik kriz sebebiyle sektörün karşılaştığı birçok zorluğa rağmen nispeten iyi durumdadır. Ancak, 2016 yılı sipariş defteri açısından küresel anlamda iyi bir yıl olmadı ve Doğu Asya'daki rakiplerinden gelen korumacı politikalar sebebiyle durumun daha kötü bir hal alma olasılığı halen bulunmakta. (Kaynak: EESC)

Avrupa Komisyonu, Portekiz tonaj vergisini ve denizci planını onayladı

Avrupa Komisyonu, AB'nin devlet yardımları kurallarına göre, Avrupa'daki gemi sicilini teşvik edecek, denizcilik sektöründe istihdamı koruyup yüksek çevre standartlarını geliştirecek ve deniz taşımacılığının rekabet gücüne katkıda bulunacak bir Portekiz tonaj vergisi planını ve denizcilerin desteklenmesine yönelik bir planı onayladı.

Söz konusu Portekiz tonaj vergisi programı kapsamında, deniz taşımacılığı şirketleri vergiye tabi karları temelinde değil, deniz taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan net tonaj bazında (yani deniz ticareti filosunun büyüklüğü) vergi ödeyecek.

Ayrıca, yeni sunulan Portekiz denizci planı, tonaj vergisi programı kapsamında uygun gemilerde çalışan gemiadamlarını kişisel gelir vergisi ödemekten muaf tutuyor. Plan, sosyal sigorta için de düşük oranlarda katkı payı ödemelerine olanak tanıyor.

Komisyon bahse konu tedbirleri, başta deniz taşımacılığına sağlanan Devlet yardımı ile ilgili Kılavuz ilkeleri olmak üzere AB Devlet yardımı kuralları uyarınca değerlendirdi ve Portekiz planının AB kurallarına uygun olduğu sonucuna vardı. Planın, AB Tek Pazarında rekabeti koruyacağı ve AB'de denizcilik endüstrisini ve işlerini sürdürmek için teşvikler sağlayacağı düşünülmektedir.

Hem tonaj vergisi planı hem de denizci planı on yıl boyunca yürürlükte kalacaktır. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Avrupalı armatörler, Japonya ve Singapur ile önerilen AB ticaret anlaşmalarını memnuniyetle karşıladı

Avrupa Komisyonu, Japonya ve Singapur ile yapılacak ticaret anlaşmalarını 18 Nisan 2018 tarihinde Konseyin onayına sundu. Avrupalı armatörler, söz konusu anlaşmaların sonuçlandırılmasına yönelik ilk adımın atılmasından çok memnunlar. ECSA Genel Sekreteri Martin DORSMAN, "Japonya ve Singapur anlaşmalarıyla, Avrupa adil ve regüle edilmiş ticaretin desteklenmesi yönünde dünyaya güçlü bir mesaj gönderiyor" dedi.

Japonya ile olan anlaşma, Avrupa Birliği tarafından müzakere edilen en büyük ikili ticaret ortaklığıdır. Anlaşma, Japonya'ya ihracat yapan AB şirketlerine yıllık 1 milyar Euro'ya mal olan gümrük vergilerinin büyük çoğunluğunu kaldıracak. Bunun sonucunda AB'nin Japonya'ya ihracatı üçte bir oranında artabilir. DORSMAN söz konusu anlaşmanın, limanlara ve liman hizmetlerine erişimin yanı sıra, ulaşım ve yardımcı hizmetler gibi uluslararası denizcilik hizmetlerine açık ve eşit erişimi sürdürme yükümlülüklerini de içerdiğini belirtti.

"Deniz taşımacılığı küresel ticarete ihtiyaç duyuyor ve küresel ticaret de etkin bir denizcilik endüstrisi olmadan var olamaz. Dünya ticaretine konu olan malların yaklaşık % 90'ı uluslararası denizcilik endüstrisi tarafından taşınıyor ve dünya ticaret filosunun % 40'ını kontrol eden Avrupalı armatörler tüm dünyada deniz taşımacılığı hizmeti veriyor," dedi.

Avrupalı Armatörler, Konseyin anlaşmaları onaylamasını sabırsızlıkla bekliyor. (Kaynak: ECSA)

 

Deniz ekipmanlarının elektronik etiketlenmesi için yeni standart

Avrupa Komisyonu, iyileştirilmiş deniz ekipmanı güvenliği için yeni bir elektronik etiketleme standardını Nisan ayında tanıttı. Elektronik etiketler kullanan deniz ekipmanı üreticileri, sahteciliğe karşı daha iyi korunacak ve müşterilere stok kontrolü gibi ek fonksiyonlar sunabilecekler. Yeni standart, RFID (radyo frekansı tanımlama) ve karekod (veri matrisi) formatlamasını kullanıyor.

E-etiket yaygın şekilde uygulanmaya başladığında, yanlış belgelenmiş veya eskimiş ekipmanın yetkililer tarafından ayırt edilmesi daha kolay olacaktır. Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (EMSA), Elektronik etiketlemenin tam potansiyelini gerçekleştirmek için, kamu makamları için kullanımı kolay bir uygulama geliştirecektir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

01.01.2018 – 11.05.2018 tarihleri arasındaki Paris MOU kapsamında Türk bayraklı gemi tutulmaları

01.01.2018 – 11.05.2018 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında 1 Türk Bayraklı gemi (Belçika- Anvers) tutulmuştur. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/gemitutulmalari.aspx ) yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                      Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                      İsmail ASASOĞLU

                                                                                                                      Genel Sekreter V.

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Türk Armatörler Birliği                                            Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-İMEAK DTO Şubeleri                                              Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

-Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hiz. A.Ş.       -Meclis Başkanlık Divanı                  

-GİSBİR                                                                     -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-GESAD                                                                    -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.        -Denizcilik Eğitimi Veren Üniversiteler                     

-TÜRKLİM                                                                -WISTA Türkiye Derneği

--Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                      -TAIS

-GEMİSANDER                                

-Gemi Mühendisleri Odası                                                    

-Gemi Sahibi Firmalar                                               

AB_Nisan_2018.pdf