• Home
 • |
 • EU Bulletin

DTO Şubat 2016 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni                              _____                 ______             _____________________________________________________________ __  ___        ŞUBAT 2016

AB, deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonların azaltılması için küresel bir yaklaşım çağrısında bulunuyor

Avrupa Birliği, uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik küresel bir yaklaşımın benimsenmesi için çağrıda bulundu. Bu doğrultuda ilk adım olarak, 2018 yılından itibaren AB limanlarını kullanan büyük gemilerin, onaylı yıllık emisyon miktarlarını ve ilgili diğer bilgileri rapor etmeleri istenecek.

Deniz taşımacılığından kaynaklanan emisyonların, gelecekteki ekonomi ve enerji gelişmelerine bağlı olarak, 2050 yılına kadar % 50 ile % 250 arasında artması öngörülüyor. Bahse konu öngörü, küresel sıcaklığın 2 derecenin altında tutulmasına ilişkin küresel hedefle uyumlu değildir; çünkü bu hedef, 2050 yılına kadar dünya çapında emisyonların en azından 1990 seviyelerinin yarısına indirilmesini gerektiriyor.

AB ve Üye Devletler, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından yönlendirilen küresel bir yaklaşımı tercih ediyorlar. Son yıllarda bu tür bir yaklaşım üzerinde uzlaşıya varmak amacıyla hem IMO'da hem de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) kapsamında dikkate değer çabalar sarf edildi. 2011 yılında IMO, yeni gemiler için zorunlu enerji verimliliği standartları oluşturan Enerji Verimliliği Dizayn Endeksi'ni (EEDI) ve armatörler için bir yönetim aracı olan Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı'nı (SEEMP) kabul etti. Bununla birlikte, mevcut gemiler de dahil olmak üzere, denizcilik sektöründen kaynaklanan emisyonları tümüyle azaltacak piyasa bazlı küresel tedbirlerde uzlaşma sağlanamadı. Son zamanlarda, küresel veri toplama (ya da izleme, bildirme ve doğrulama) sistemi üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla, teknik ve operasyonel tedbirlere ilişkin yeni fikirler de üretiliyor.

Avrupa Komisyonu, denizcilikten kaynaklanan emisyonları AB'nin Birlik içindeki sera gazı emisyonlarını azaltma politikasıyla aşamalı olarak bütünleştirmek için Haziran 2013'te bir strateji oluşturdu. Anılan strateji birbirini izleyen 3 adımdan oluşuyor:

 1. AB limanlarını kullanan büyük gemilerden kaynaklanan CO2 emisyonlarının izlenmesi, bildirilmesi ve doğrulaması (MRV);
 2. Deniz taşımacılığı sektörü için sera gazı azaltım hedefleri;
 3. Orta ve uzun vadede piyasa bazlı tedbirler de dâhil olmak üzere daha başka önlemler.

MRV Kuralı gereğince, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren AB limanlarına uğrayan büyük gemileri işleten şirketlerin, nereye kayıtlı olduklarına bakılmaksızın aşağıdaki hususları sağlaması gerekecektir:

 1. AB limanlarına, AB limanlarından ve AB limanları arasında seyrederken ve aynı şekilde AB limanlarındayken yaydıkları onaylanmış CO2 miktarlarının izlenmesi ve yıllık olarak rapor edilmesi;
 2. Geminin ortalama enerji verimliliğini belirleyebilmek üzere; mesafe, denizde geçen süre ve taşınan yük gibi ilave parametrelerin izlenmesi ve yıllık olarak rapor edilmesi;
 3. Daha sonra kamuya açık hale gelecek olan ve harici olarak doğrulanmış yıllık toplam verilerin yer aldığı bir emisyon raporunun Avrupa Komisyonu'na sunulması.

(Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Avrupa Komisyonu, konteyner layner denizcilik şirketlerinin gelecekteki fiyat artırma niyetlerini yayınlama uygulamalarının AB anti-tröst yasalarını ihlal etmesinden endişeleniyor

Avrupa Komisyonu, konteyner hat taşımacılığı yapan şirketlerin fiyat artırımına ilişkin niyetlerini yayınlamalarının, Avrupa'ya ve Avrupa'dan yapılan hizmetlerin fiyatlarını artırarak rekabetçiliğe ve müşterilere zarar vermesinden endişeleniyor.

Konteyner hat taşımacılığı yapan on beş denizcilik şirketi, navlun fiyatlarına ileride yapmayı planladıkları fiyat artışlarını düzenli olarak internet sitelerinde yayınlamaktadırlar. Genel Fiyat Artışları (General Rate Increase) veya GRI duyuruları olarak bilinen söz konusu fiyat duyuruları, ilgili hizmet için nihai sabit fiyatı belirtmiyor; fakat sadece taşınan her bir konteyner birimi için ABD dolarındaki artış miktarını, etkilenen ticaret rotasını ve planlanan uygulama tarihini gösteriyor.

Genel Fiyat Artışı duyuruları, çoğunlukla planlanan uygulama tarihinden 3-5 hafta kadar önce yapılıyor ve bu süre zarfında bazı ya da tüm diğer taşıyıcılar aynı ya da benzer rotalar için planlanan benzer fiyat artışlarını aynı ya da benzer uygulama tarihleriyle duyuruyorlar. Açıklanan Genel Fiyat Artışları, muhtemelen diğer taşıyıcılar tarafından duyurulan diğer Genel Fiyat Artışlarıyla uyumlu hale getirilerek, bazı taşıyıcılar tarafından ertelenebiliyor ya da değiştirilebiliyor.

Avrupa Komisyonu, Genel Fiyat Artışı duyurularının müşterilere yeni fiyatlar hakkında tam bilgi sağlayamamasından; fakat yalnızca taşıyıcılara birbirlerinin fiyatlama niyetlerini öğrenme ve ona göre davranışlarını koordine etme fırsatı vermesinden endişe duyuyor.  Bu tür bir davranış,  AB ve Avrupa Ekonomik Alanı'nın (EEA) rekabet kurallarını ihlal edecektir.

Denizcilik şirketleri, Avrupa Komisyonu'nun anılan endişelerini gidermek amacıyla aşağıdaki taahhütleri sunmuştur:

 1. Denizcilik şirketleri, yalnızca miktar ya da değişim yüzdesi olarak ifade edilen fiyat değişimleri gibi Genel Fiyat Artış duyurularını yayımlamayacak ve iletmeyecek;
 2. Müşterilerin fiyat duyurularını anlaması ve onlara güvenebilmesi için, deniz taşımacılık şirketlerinin duyurduğu fiyatların şeffaflığı artırılacak ve en azından toplam fiyatın beş esas unsurunu kapsayacak (temel oran, yakıt ücretleri, güvenlik ücretleri, terminal elleçleme ücretleri ve tatbik edilebilirse yoğun sezon ücretleri);
 3. Gelecekte yapılacak benzeri tüm duyurular, duyurulan geçerlilik süresi boyunca denizcilik şirketleri için azami fiyat hususunda bağlayıcı olacaktır (ancak şirketler bu üst sınırların altında fiyat teklif etme konusunda serbesttir);
 4. Fiyat duyuruları, fiyatların yürürlüğe girmesinden en fazla 31 gün önce yapılabilir;
 5. Taraflarca önerilen taahhütler, rekabet endişesi yaratma ihtimali taşımayan iki durum için istisna barındırmaktadır. Buna göre taahhütler müteakip durumlarda uygulanmayacaktır: (i) ilgili tarihte ilgili rotada hâlihazırda yürürlükte olan bir tarife anlaşması olan alıcılar ile sürdürülen iletişimde (ii) ikili müzakereler süresince olan iletişimlerde ve alıcıların özel olarak tanımlanmış ihtiyaçlarına uyarlanmış iletişimlerde.

Taahhütler üç yıl süresince geçerli olacaktır. Önerilen taahhütlerin bir özeti AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Avrupa Komisyonu, ilgili tarafları konteyner hat taşımacılığı yapan denizcilik firmalarının sunduğu söz konusu taahhütler hakkında yorum yapmaya davet ediyor. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

AB, iç suyolları taşımacılığında çalışan işçilerin yetkinliklerini tanımlıyor

Avrupa Komisyonu, iç suyolu taşımacılığında çalışan mürettebatın hareketliliğini artıran ve onlara yeni kariyer olanakları sağlayan bir Direktif önerisini kabul etti. Önerilen Direktif, daha derin ve adil bir iç piyasa oluşumuna katkı sağlamak üzere, iç sulardaki taşımacılık endüstrisi için erişilebilir bir yetenek havuzunu büyütmeyi amaçlıyor. İşçilerin artan hareketliliği, yeteneklerine ihtiyaç duyulan yerlere özgürce gidebilmelerini sağlayacaktır. AB iç sularında çalışan vasıflı işçilerin profesyonel yeterliliklerinin tanınmasına ilişkin söz konusu Direktif önerisi, Avrupa Komisyonu'nun 91/672 ve 96/50 sayılı Direktiflerinin yerini alacak ve iç suyolu taşımacılığında çalışan vasıflı işçilerin tanımlanmasını kolaylaştıracak, modernize edecek ve yaygınlaştıracak. Bahse konu öneri, yüksek derecede emniyeti sağlayabilmek amacıyla, gemide çalışmak için gerekli olan kabiliyetler baz alınarak profesyonel yetkinliklerin tanımlanmasına dayanıyor. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

AB Derin Deniz Madencilik Projesi

Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen Blue Nodules Projesi, Horizon 2020 programının bir parçası olarak 1 Şubat 2016 tarihinde başladı. Proje, derin deniz polimetalik nodüllerin güvenli ve sürdürülebilir şekilde toplanmasını ve işlenmesini sağlayacak yeniliklerin hızlandırılmasına yardım edecek.

Polimetalik nodüller, dünya çapında okyanusların tabanında bulunuyor ve nikel, bakır, kobalt, manganez gibi önemli hammaddeleri ve aynı şekilde galyum ve nadir elementleri bol miktarda ihtiva ediyor. Bunlar, Avrupa'nın yenilikçi teknolojileri için hayati önemde olan maddelerdir. Bahse konu Proje, AB'nin bu hammaddelerin sürdürülebilir arzının sahip olduğu stratejik önemin farkında olduğunun bir göstergesidir.

Okyanus tabanında bulunan olağanüstü koşullar, karadaki madencilikten tümüyle farklı olan özel teknik ve çevresel zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Proje, bu zorlukların üstesinden gelebilmek için,  nodüllerin sürdürülebilir derin deniz hasadı için deniz tabanı ve yüzeyi süreçlerini ve donanımını geliştirecektir. (Kaynak: The Maritime Executive)

Avrupa Komisyonu ve ICES 2016 yılı için çalışma programını imzaladı

Avrupa Komisyonu ve Uluslararası Deniz Araştırmaları Konseyi (ICES), 2016 çalışma programı için anlaşmaya vardı. Avrupa Komisyonu Balıkçılık Genel Müdürü Joao Aguiar MACHADO anlaşma metnini ICES Başkanı Cornelius HAMMER'la birlikte Kopenhag'da imzaladı. Mutabakat Protokolü olarak adlandırılan metin, ICES'in Avrupa Komisyonu'na bilimsel tavsiye temin edeceği yerleri düzenliyor.

Anlaşma kapsamında, Avrupa Komisyonu, başta balıkçılık faaliyetleri olmak üzere insan faaliyetlerine karşı deniz ekosistemlerini korumak, muhafaza etmek ve yönetmek için tavsiye istemektedir. Çalışma temel olarak, Baltık ve Kuzey Denizi ile Atlantik Okyanusu'nun balık stoklarıyla alakalı olup, deniz ve tatlı su balıkçılığını kapsamaktadır.

ICES, bünyesinde okyanusların sürdürülebilir kullanımı için çalışan 4000'den fazla bilim insanını barındıran küresel bir ağdır. Avrupa Komisyonu, AB balıkçılık bakanlarına balık stokları için av limitleri önerirken ICES'in tavsiyelerinden yararlanıyor. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                              Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                        -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                                                TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                         -Meclis Başkanlık Divanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                          -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-İMEAK DTO Çevre Komisyonu                                                -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-İMEAK DTO Şubeleri                                                                   -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Türk Loydu Vakfı                                                                          -Piri Reis Üniversitesi                                   

-GİSBİR

-GESAD

-TÜRKLİM

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

-WISTA Türkiye Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar

 

 

selin.yeleser_20160314170820.pdf