• Home
  • |
  • EU Bulletin

DTO Temmuz 2015 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni                                                                                                                      _____                                                        __  ___TEMMUZ 2015

Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi Revize Ediliyor

Avrupa Komisyonu, AB Emisyon Ticareti Sistemini (Emissions Trading System – ETS) Ekim 2014 tarihinde AB liderleri tarafından kabul edilen 2030 iklim ve enerji politikası doğrultusunda revize edecek bir yasa önerisi sunmuştur. Söz konusu öneri, ileriye dönük bir iklim politikasına sahip esnek bir Enerji Birliğinin gerçekleştirilmesi konusundaki çalışmaların ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda, 2015 yılı Aralık ayında Paris'te kabul edilecek olan yeni küresel iklim anlaşmasına Avrupa Birliği'nin sunacağı bir katkı olarak sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar Birlik içinde en az % 40 oranında azaltılması hedefinin gerçekleştirilmesine yönelik ilk adımdır.

AB Emisyon Ticareti Sistemi dünyadaki en büyük karbon piyasasıdır. Bahse konu öneri, AB iklim politikasının temeli olan AB Emisyon Ticareti Sisteminin gelecek on yılda emisyonların azaltmasında en etkili yol olarak kalmasını amaçlamaktadır. Sistem bu nedenle, uygulamaya başladığı ilk on yıldan itibaren şirketlerin ve kamu idarelerinin deneyimleri üzerine inşa edilebilecektir. AB Emisyon Ticareti Sistemi, ekonomilerin aşamalı fakat sürdürülebilir şekilde karbondan arındırılması için karbon fiyatlandırmasının uygun maliyetli bir etken olarak kullanılması konusunda Çin gibi diğer uluslararası ortaklara ilham verebilir.

Kararlı iklim planı, iş olanakları yaratmakta olup, düşük-karbon teknolojileri için yeni pazarlar açmaktadır. Yukarıda bahsedilen yeni öneri, iklim planı ile rekabet edebilirliğin bir arada ilerlediğini teyit etmiştir. Revize edilmiş AB Emisyon Ticareti Sistemi, inovasyon için daha güçlü teşvik sağlayacak ve Avrupa endüstrilerinin uluslararası piyasalarda rekabetçi olmaya devam etmelerini temin edecektir. Düşük karbon inovasyonları için ve düşük gelirli AB Üye Devletlerindeki enerji sistemlerinin modernleştirilmesi için ilave finansman da sağlanmaktadır.

Önerilen revizyon çok yönlü çevresel ve ekonomik fayda sağlayacaktır: AB'nin sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik çabalarını artırarak iklim değişikliğine karşı verdiği mücadeleye yardımcı olacak, emisyonların azaltılması yoluyla hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlayacak ve Avrupa'nın ithal fosil yakıta olan bağımlılığını azaltacaktır.

Daha güçlü ve daha iyi işleyen bir AB Emisyon Ticareti Sisteminin, AB'nin düşük karbonlu ekonomi yoluna girmesine yardımcı olacağını savunan revizyon önerisi, işletmelerin ve endüstrilerin gelişmesi için önemli fırsatlar getirmekte, yeni teknolojilerden ve pazarlardan faydalanmakta, inovasyonu destekleyerek istihdam ve büyüme için yeni fırsatlar yaratmaktadır. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Avrupa Komisyonu Ulaşım Altyapısına Rekor Bir Yatırım Yapıyor

Avrupa Komisyonu'nun taşımacılık sektörüne yönelik 13.1 milyar Euroluk rekor yatırım planı, AB Üyesi Devletlerin Avrupa'yı Birleştirme Aracı (Connecting Europe Facility – CEF) gereğince finanse edilecek projelerin listesini onaylamasını takiben hayata geçirilmeyi beklemektedir. 28 Üye Devletin temsilcilerinden oluşan CEF koordinasyon komitesi, Avrupa Komisyonu tarafından 29 Haziran tarihinde ortaya konulan öneri hakkında olumlu görüş bildirmiştir. Bahse konu öneriye göre, CEF idaresinde seçilecek olan 276 taşımacılık projesine 13.1 milyar Euro'luk rekor bir yatırım yapılarak Avrupa'da istihdamın ve büyümenin artırılması sağlanacaktır.

Avrupa Birliği Ulaştırmadan sorumlu Bakanı Violeta BULC: "CEF koordinasyon komitesindeki yapıcı tartışmaların sonrasında Üye Devletlerin AB tarafından taşımacılık alanında yapılmış en büyük yatırımı onaylamalarından memnuniyet duymaktayım. Seçtiğimiz 276 proje, Avrupa'da istihdamın yaratılmasına katkıda bulunacak, büyümeyi ve rekabetçiliği destekleyecektir. Birçoklarının taşımacılığın dijitalizasyonu ya da alternatif yakıtların alımı gibi yatay öncelikleri uyguladıklarını görmekten dolayı da ayrıca memnuniyet duymaktayım" şeklinde konuşmuştur.

Projeler 2015 yılının son çeyreğinden itibaren fonlardan yararlanmaya başlayacak olup, İnovasyon ve Network Yürütme Ajansı (Innovation and Networks Executive Agency – INEA) ve Avrupa Komisyonu projelerin uygulanma süreçlerini denetleyeceklerdir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Avrupa Komisyonu Slovenya Balıkçılık Sektörü İçin 32.6 Milyon Euro'luk Yatırım Paketini Kabul Etti

Avrupa Komisyonu, Sloven denizcilik, balıkçılık ve su kültürü sektörleri için 2014 – 2020 yılları arasındaki dönemi kapsayacak şekilde 32.6 milyon Euroluk bir yatırım paketini kabul etmiştir. Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu (EMFF) gereğince kabul edilen program, EMFF'nin öncelikleriyle ve AB'nin ortak balıkçılık politikasıyla uyumludur.  Program; kaynak verimli, yenilikçi, rekabetçi ve bilgiye dayanan balıkçılığı ve su kültürünü destekleyecektir.

Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu Avrupa Birliği Bakanı Karmenu VELLA, Slovenya denizcilik ve balıkçılık programının, Slovenya balıkçılığı, su kültürü ve balıkçılık topluluklarının gelişmesine yardımcı olacağını ve ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe yapılan vurgu ile denizcilik sektörüne kaynak verimliliği, inovasyon, istihdam ve büyüme için daha fazla fırsat sunacağını belirtmiştir.

Söz konusu paket, şirketlerin ekonomik kapasitelerini ve denizciliğin ekonomik büyüme potansiyellerini güçlendirirken, akıllı ve çevre dostu balıkçılığı ve su kültürünü geliştirmeyi amaçlamaktadır. Özel olarak ise, sürdürülebilir, yenilikçi ve kârlı bir su kültürü sektörünü teşvik edecektir.  Program ayrıca, örneğin katma değerin artırılması ve profesyonel faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yoluyla, balıkçılık topluluklarının sürdürülebilir gelişmesini garantiye almayı hedeflemektedir.

Program kapsamında desteklenen girişimler, balıkçılık ve su kültürü topluluklarının geçim kaynaklarının sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, balıkçılığın deniz çevresine olan etkilerinin sınırlandırılması, avlanma kapasitesi ve mevcut balıkçılık imkanları arasındaki dengenin sağlanması ve su kültürü ve işleme sektörlerinin rekabetinin artırılmasına dair projelerdir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Güncel Balık Stok Verileri, Kuzey Sularında Önemli İlerleme Gösterirken Akdeniz'de Daha Çok Çabaya İhtiyaç Olduğunu Vurguluyor

Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu Avrupa Birliği Bakanı Karmenu VELLA; Atlantik, Kuzey Denizi ve Baltık Denizi'ndeki balık stoklarının büyük çoğunluğunun uzun vadede sürdürülebilir hal alması sebebiyle, AB sularının çoğundaki balık stoklarında geçtiğimiz yıl önemli bir canlanma görüldüğünü belirtmiştir.

Buna göre en güncel biyolojik bilgi, Atlantik, Kuzey Denizi ve Baltık'taki AB balıkçılığının uzun vadede balık stoklarını koruyabilecek seviyelere (Maksimum Sürdürülebilir Ürün Sağlanması-Maximum Sustainable Yield - MSY) ulaşmakta olduğunu göstermektedir. Bu durum, AB'nin en geç 2020 yılına kadar tüm balık stoklarının MSY seviyesine ulaşmasını amaçlayan balıkçılık politikasıyla uyumludur. VELLA, MSY'nin biyolojik, ekonomik ve yiyecek arzı gibi açılardan önem taşıdığını, bu sebeple çok yıllık yeni planlara dayanarak ve bilgi birikimini artırarak, hedeflere 2020 son tarihinden önce ulaşılması gerektiğini vurgulamıştır.

Bilimsel veriler, Kuzey sularının aksine, Akdeniz için umutsuz bir tablo çizmektedir. Orkinoz balığı stoklarında görülen iyileşme türünden başarı hikayelerine rağmen, Akdeniz'de aşırı avlanma sorunu devam etmektedir. Bu bağlamda VELLA, Akdeniz'de çok yıllık planların artık politik bir öncelik olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, Üye Devletlerin ulusal planlarının AB'nin hedefleriyle uyumlu olması istenmektedir. 

Yukarıda bahsedilen bilimsel tavsiye, AB'nin ortak balıkçılık politikasının temelini oluşturmakta olup, 2016 yılı balıkçılık kotaları önerilerinin hazırlanması için Avrupa Komisyonu tarafından incelenmektedir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Denizde Güvenliği Artıracak AB Projesi: EfficienSea2

Avrupa Birliği, gemilerin bilgi alışverişini iyileştirecek bir iletişim aracı olan Denizcilik Bulutunu (Maritime Cloud) geliştirmeyi amaçlayan "EfficienSea2" projesini finanse etmek üzere yaklaşık 11 milyon Amerikan Doları fon tahsis etmiştir. Bahse konu proje bilgi alışverişini geliştirmenin yanı sıra, verimliliği daha çok artırmak amacıyla seyir alanları, otomatik gemi emisyon raporlama ve izleme alanları içinde yeni dijital hizmetler de oluşturacaktır.

VDR (Voyage Data Recorder – Sefer Veri Kaydedicisi) ve ECDIS (Elektronik Harita Gösterim ve Bilgi Sistemi - Electronic Chart Display and Information System) üzerine uzman Danimarka merkezli bir firma, gemi devresi entegrasyonuna ve gemideki iletişim ağlarına yönelik çalışma grubundaki lider ortaktır. Söz konusu çalışma grubu ile; siber güvenlik, gemide iletişim ağı entegrasyonu ve yangın duvarı yapımı ve aynı şekilde gemideki sistemlerin hizmete yönelik iletişim yapısı ve Denizcilik Bulutu konseptinin gemi içindeki bileşeniyle entegre edilmesi meselelerini ele alacaktır. Anılan şirketin CEO'su, denizcilik endüstrisinin gemiden gemiye ve gemiden kıyıya veri bütünleştirmesini hızla artırmaya yöneldiğini ve bu durumun gemi ve kıyı arasında büyük çaplı veri alışverişini kapsayacağını belirtmiştir.

Gemilerdeki mevcut veri altyapılarında pek az standardizasyon bulunmaktadır ve Denizcilik Bulutunun bu durumu temelden değiştirmesi beklenmemektedir. Bu bağlamda yukarıda bahsedilen çalışma grubu, Denizcilik Bulutunun gemideki genel alıcı bileşenleri ile gemideki olağan ve özel çözümlere yönelik mevcut düzen arasında bir geçiş kurmakla görevlendirilmiştir. 

AB yetkilileri bahse konu projenin çığır açan bir proje olarak inovasyon için yüksek bir potansiyele sahip olduğunu ve modern iletişim, seyir ve idari sistemlerin kullanımına zemin hazırlayacağını belirtmektedirler. Danimarka Denizcilik İdaresinin öncülük ettiği Proje, 12 ülkeden 32 ortağın dahil olduğu bir birlik tarafından yürütülmektedir. (Kaynak: Maritime Journal)

Horizon 2020 'Çevre ve Kaynak Verimliliği' Bilgilendirme Günü Eylül Ayında Brüksel'de Yapılacak

Avrupa Komisyonu, Ufuk (Horizon) 2020 Toplumsal Sorunlarından 'İklim, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham Maddeler'in ve aynı şekilde "Mavi Büyüme (Blue Growth) – Fırsatlar Okyanusunun Tanıtılması', 'Dairesel Ekonomide Endüstri 2020' ve 'Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirler' konularına ait 2016 yılı çalışma programını sunmak amacıyla 21 Eylül 2015 tarihinde Brüksel'de bir Bilgilendirme Günü gerçekleştirecektir.

Bilgilendirme Günü'nün sabah oturumda, yeni çalışma programının temelindeki genel stratejiye odaklanılacak, öğleden sonraki oturumlarda ise katılımcılar network kurmak ve proje partnerleri bulmak için pek çok fırsat bulacaklardır. Araştırma topluluklarından, KOBİ'lerden, iş, endüstri ve AB kurumlarından temsilciler bahse konu Bilgilendirme Günü'ne davet edilmekte olup, etkinlikle ilgili detaylı bilgi aşağıdaki internet adresinde yer almaktadır:  http://ec.europa.eu/easme/en/horizon-2020-information-day-21-september-2015 (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                             Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                                                             Murat TUNCER

                                                                                                                                             Genel Sekreter

 

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                              Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                        -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                                                TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                         -Meclis Başkanlık Divanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                          -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-İMEAK DTO Çevre Komisyonu                                                -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-İMEAK DTO Şubeleri                                                                   -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Türk Loydu Vakfı                                                                          -Piri Reis Üniversitesi                                   

-GİSBİR

-GESAD

-TÜRKLİM

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar

selin.yeleser_20150807155929.pdf