• Home
  • |
  • EU Bulletin

DTO Temmuz 2017 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni _    _______     __________________________________________________    ______ ____   __  __  ___________________  ___   TEMMUZ 2017

Avrupa Komisyonu, denizcilerin çalışma koşullarını geliştirecek yeni tedbirler öneriyor

Avrupa Komisyonu, AB bayraklı gemilerdeki denizcilerin çalışma koşullarını geliştirecek bir anlaşmanın AB hukukunda yer almasını öneriyor. Tasarı, yabancı limanlarda terk edilme durumlarına karşı, gemi adamlarının daha iyi korunmasını sağlayacak ve ölüm ya da mesleki yaralanma, hastalık ya da kaza nedeniyle oluşabilecek uzun dönemli sakatlık hallerinde gemiadamlarının tazminat haklarını güçlendirecektir.

Avrupa Komisyonu'nun İstihdam, Sosyal İşler, Beceriler ve İşgücü Hareketliliğinden sorumlu Komisyoneri Marianne THYSSEN: "Deniz taşımacılığı, Avrupa'nın ekonomik kalkınması için çok önemli olmaya devam ediyor. Bugünkü [27Temmuz 2017] tasarı, gemiadamlarının daha çok korunmasını sağlayacak ve denizcilik sektöründe adil rekabeti destekleyecektir. İyileştirilen çalışma koşulları, aynı zamanda genç Avrupalılar için denizcilik sektörünü daha cazip hale getirecektir" dedi.

Denizcilik endüstrisinin sahip olduğu küresel yapıya karşın; armatörün ülkesi, geminin bayrak devleti ya da mürettebatın milliyetine bağlı olarak uygulanan değişik ulusal yasalar; gemiadamlarının terk edilme, yaralanma veya ölüm durumlarında hızlı ve tatmin edici şekilde tazminat almalarını zorlaştırıyor. Komisyonun önerileri, mevcut sistemde iyileştirmeler yapacaktır.

Tasarı, armatörün sözleşmeye dayanan ücretleri en az 2 aylık dönem için ödeyememesi ya da armatörün gemi faaliyetlerini yerine getirmeleri için gereken bakım ve desteği gemiadamlarına sunmaması gibi durumlar da dahil olmak üzere, terk edilme hallerinde gemiadamlarının daha fazla korunmasını sağlayacaktır. Bu durum sadece gemiadamlarını korumakla kalmayacak, aynı zamanda sorunlu terk edilme vakalarını da azaltacağı için tüm AB liman idarelerinin yararına olacaktır.

Tasarı, tazminatın temin edileceği mekanizmaları da geliştirecektir. Bu da, tazminat taleplerinin daha hızlı ve kolay şekilde ödemesini mümkün kılacak, böylece çalışırken meydana gelen kaza ve hastalıklardan kaynaklanan ölüm ya da uzun süreli sakatlık ya da gemide terk edilme durumlarında gemiadamları ve ailelerinin sıklıkla karşılaştığı ödemelerdeki uzun gecikmeleri ve bürokratik işlemleri engelleyecektir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Avrupalı armatörler, IMO MEPC toplantısında kaydedilen gelişmeleri memnuniyetle karşılıyor

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA), Temmuz ayının başında gerçekleştirilen Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) toplantısında önemli ilerlemeler sağlandığı fikrinde.

Anılan toplantıda, Paris İklim Anlaşması'yla uyumlu bir CO2 azaltma stratejisinin geliştirilmesi için bir plan kabul edildi. Plana göre, uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik ön strateji, Ekim 2017'de gerçekleştirilecek olan bir sonraki toplantıda geliştirilmeli ve 2018 yılında yapılacak olan MEPC72 toplantısında kabul edilmelidir. Denizcilik endüstrisi, bahse konu ön strateji ile denizcilik sektörü için net bir vizyonun, kısa ve orta vadeli tedbirlerin ve sayısal CO2 azaltım hedeflerinin ortaya koyulması gerektiğine inanıyor. 

ECSA Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN konu ile ilgili olarak: "IMO'nun Ekim ayında gerçekleştirilecek olan bir sonraki IMO çalışma grubu toplantısında iddialı bir strateji geliştirebileceğinden şimdi eminiz. Avrupalı armatörler, denizcilik sektörünü karbondan arındırmak için kesinlikle güçlü bir isteğe sahiptir. Sera gazı emisyonlarını sınırlandırmak konusunda biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız ve hükümetlerin de strateji geliştirme konusunda taahhütte bulunmaya istekli olduğunu görmekten memnunuz" dedi.

Pek çok denizcilik şirketi, daha çevreci ve sürdürülebilir bir deniz taşımacılığı yolunda adımlar atmıştır. Bu doğrultuda erken harekete geçenler, filolarının enerji verimliliğini arttırmak için farklı çözümler aramaktadırlar. Şirketler, yakıt verimliliğini artırmak için makine ve pervanelerin geliştirilmesi, LNG-makine teknolojisi, fosil içermeyen alternatif yakıtlar, elektrikli ve hibrid akü sistemleri gibi teknolojik inovasyonlara büyük yatırımlar yapıyorlar. Şirketler aynı zamanda, toplam yakıt tüketimini azaltmak için gemideki yakıt verimliliğini sürekli takip edecek stratejileri hayata geçirmiş durumdadırlar.

ICS ve diğer denizcilik kuruluşları tarafından MEPC toplantısında sunulan bir tebliğde, IMO'nun uluslararası denizcilik sektörü adına bir takım CO2 azaltma hedefi benimsemesi önerildi. Tebliğde özel olarak, 2008 yılı denizcilik sektöründen kaynaklanan emisyonlar için en yüksek yıl olarak belirlenmiş ve sektörün toplam CO2 emisyonlarının 2008 yılı seviyelerini aşmaması ve IMO'nun sektörden kaynaklanan toplam emisyonların azaltılabileceği bir oran üzerinde 2050 yılına kadar anlaşmaya varması önerilmiştir. (Kaynak: ECSA)

Avrupa Birliği, ortak bir sertifika sistemi kurarak içsuyolu taşımacılığını destekleyecek

AB Malta Başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu, AB dâhilindeki içsuyolu taşımacılığı sektöründe çalışanlar için ortak bir sertifika sisteminin oluşturulmasına yönelik henüz resmiyet kazanmayan bir anlaşmaya ulaştı. Buna göre anılan sertifikalara sahip olanlar, mesleklerini Avrupa'nın tüm iç sularında icra edebilecekler. Yeni sistem, sektördeki kariyer olanaklarını artıracak ve nitelikli insanların Avrupa'da nerede olursa olsun iş bulmalarını kolaylaştıracaktır.

Tek sertifika sistemi, miçodan bot kaptanına kadar tüm mürettebat üyelerini kapsayacaktır. Sistem coğrafi olarak, Ren Nehri dâhil olmak üzere, direktifin kapsamına giren AB içsuyollarında gerçekleştirilen faaliyetler için geçerli olacaktır. Karşılıklı tanıma hakkındaki mevcut AB mevzuatı, yalnızca Ren Nehri dışındaki nehir ve kanallarda çalışmaları durumunda bot kaptanlarını kapsadığı için, yeni sistem mevcut duruma açık bir ilerleme sağlayacaktır.

Şu anki durumda, bir terfinin mümkün olabilmesi için genellikle bir pozisyonda belirli bir sürenin tamamlanmış olması gerekmektedir. Yeni sertifikalar ise yeterliliklere dayanacak; yetenekli ve motive olmuş kişilerin kariyer basamaklarını daha hızlı tırmanması için esneklik sağlayacaktır.  Yetkinlik bazlı niteliklerin getirilmesi ile ayrıca, emniyetin artması ve kaza masraflarının azalması da beklenmektedir.

Yeni kurallar, orantısız idari yükleri engellemek amacıyla AB ülkelerinin farklı özelliklerini dikkate alacaktır. Bazı üye devletlerde içsuyolu taşımacılığı bulunmamakta, bazılarının iç suları diğer üye ülkelere bağlanmamakta, bazılarında ise içsuyolu taşımacılığı sadece mevsimlik ya da çok sınırlı bir faaliyet olarak sürdürülmektedir. Az da olsa iç suyolu taşımacılığı yapılan tüm AB Üyesi Devletler kendi ülkelerinde AB sertifikasını tanımak zorunda olacaktır; fakat diğer koşulları kendi ulusal mevzuatlarına ne ölçüde aktarmaları gerektiği, koşulların maliyeti ve ülkelerin bireysel durumlarına göre sağlayacağı katma değere bağlı olacaktır.(Kaynak: Avrupa Konseyi)

Avrupa Balıkçılık Fonu, AB filosunun rekabet edebilirliğini arttırdı ve 17.000 yeni istihdam yarattı

Avrupa Balıkçılık Fonu'nun (European Fisheries Fund – EFF) yeni bir çalışması, geçtiğimiz programlama döneminde (2007- 2013) balıkçılık sektörüne verilen desteğin yarattığı bazı başarılara dikkat çekiyor. Anılan çalışma, özellikle etki ve sürdürülebilirlik açısından balıkçılıkta geliştirilmeye açık alanları tanımlıyor. Çalışmada tanımlanan eksikliklerin çoğu ise, şu an devam etmekte olan 2014 - 2020 Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu programında ele alınmakta olan konulardır.

Avrupa Balıkçılık Fonu; filonun modernleşmesini desteklemiş, balıkçı barınaklarını ve iskeleleri geliştirmiş, pazarlama ve işlemeye yatırım yaparak balık ürünlerinin katma değerini artırmış ve balıkçılığa bağımlı bölgelerin yerel kalkınmasını desteklemiştir. Fon bu yolla, AB balıkçılığının rekabet edebilirliğini artırmış ve ayrıca yakıt tasarrufunda artışa ve avlanma metotlarında seçiciliğe katkıda bulunmuştur.

Tahminlere göre, programlama döneminde çoğunlukla işleme sektöründe (processing sector) olmak üzere, yaklaşık 17.000 iş yaratıldı ve daha fazla işin de varlığını sürdürmesi sağlandı. Her ne kadar AB su ürünleri üretimi, programlama döneminde dünya su ürünleri üretimine kıyasla daha az artış göstermiş olsa da, Avrupa Balıkçılık Fonu özellikle ekonomik gerileme dönemlerinde su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün desteklenmesi açısından çok önemli olmuştur. Su ürünleri yetiştiriciliği ve işleme sektörlerinde rekabeti destekleyen Fon'un kriz dönemlerinde sağladığı katkı belirgindir.

Avrupa Balıkçılık Fonu, 92.000'i balıkçı gemisi sahibine ya da mürettebatına yönelik olmak üzere, 134.000'in üzerinde faaliyeti destekledi. Ayrıca KOBİ'ler, su ürünleri yetiştiriciliği yapan çiftçiler, üretici kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve liman idareleri de Fon'dan yararlananlar arasındadır. Balıkçılık Yerel Eylem Grupları (Fisheries Local Action Groups) tarafından balıkçığa bağımlı bölgelerdeki yerli halkın yararına 11.500 faaliyet desteklenmiştir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

BIMCO ve Shipdex, verilerin dijitalleşmesi konusunda birlikte çalışacak

BIMCO ve Shipdex, denizcilik sektöründe teknik ve lojistik verilerin geliştirilmesini ve paylaşılmasını desteklemek üzere bir anlaşma imzaladı. BIMCO'yu Shipdex yönetim kurulu üyesi haline getirecek olan söz konusu Anlaşma, BIMCO'nun Kopenhag'da bulunan merkez ofisinde, BIMCO Genel Sekreter Yardımcısı Lars Robert PEDERSEN ve dokuz yönetim kurulu üyesinin temsilcileri tarafından imzalandı.

BIMCO ve Shipdex, denizcilik endüstrisindeki veri paylaşımının standart hale getirilmesi ve dijitalleştirilmesi konularına yönelik ortak bir ilgiye sahiptir. BIMCO Başkanı olarak seçilen Anastasios PAPAGIANNOPOULOS da bu konuyu kendi başkanlık dönemi için bir ana tema olarak belirlemiştir.

BIMCO Genel Sekreter Yardımcısı Lars Robert PEDERSEN konu ile ilgili olarak şunları söyledi: "Bu yeni girişim, üyelerimizin büyük yararına olacak ve BIMCO'nun mevcut ürün ve hizmet portföyünü tamamlayacaktır. Shipdex, gemiler ve kaptanlar için idari yükleri hafifletme hedeflerimizle uyumludur. Yeni sistem, denizdeki geminin işleyişini sekteye uğratmaksızın daha hızlı ve kolay şekilde kullanıldığı için, armatörlerin zaman ve maliyetlerden tasarruf etmesini sağlamaktadır" dedi.  

Shipdex Başkanı Giancarlo COLETTA da şunları söyledi: "Shipdex ™ Protocol'ün teknik bilgilerin paylaşılması konusunda evrensel standart olmaya en uygun aday olduğuna inandık. Gerçek elektronik dokümantasyonun dağıtımı için sıradaki adım, son kullanıcının desteğini almaktır. Bu gerçekleştiğinde denizcilik endüstrisi; para, zaman, kâğıt ve mekândan tasarruf edecektir; çünkü Shipdex ™  Protocol denizcilik endüstrisine yönelik evrensel bir standart olmak için gerekli tüm özelliklere sahiptir."

Shipdex ™  Protocol; armatörler, tersaneler, imalatçılar, klas kuruluşları ve uygulama hizmeti sağlayıcılarının kullanması için dizayn edilmiş olup, tüm denizcilik topluluğunu kapsayacak şekilde teknik ve lojistik verilerin depolanması, kurtarılması, yayımlanması ve paylaşılması için bir ortak veri tabanı kullanmaktadır. (Kaynak: World Maritime News)

EMSA'nın teknik yardımı Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgelerine kadar uzanıyor

Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgeleri Projesi'nin ilk yürütme komitesi 13-14 Haziran 2017 tarihlerinde EMSA'nın Lizbon'daki merkezinde toplandı ve Proje'nin faydalanıcı ülkelerinden (Azerbaycan, Gürcistan, İran, Kazakistan, Moldova, Türkiye, Türkmenistan, Ukrayna) 19 temsilci anılan toplantıya katıldı. Avrupa Komisyonu'ndan DG NEAR (Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü), DG MOVE (Mobilite ve Ulaştırma Genel Müdürlüğü) ve DG MARE (Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü) temsilcilerinin yanı sıra, Karadeniz Memorandumu Sekreteryası ve Romanya Denizcilik İdaresi'nden temsilciler de toplantıya katıldı. Toplantıda Komisyon temsilcileri, bahse konu Proje'nin dahil olduğu Avrupa Komşuluk Politikası'nın vizyon ve hedeflerini aktarırken, EMSA da, bayrak devleti sörveyörlerine yönelik mesleki eğitim, liman devleti kontrol seminerleri, CleanSeaNet ve AIS gibi EMSA araçları hakkında planladığı proje faaliyetlerini sundu. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Proje'den yararlanan ülkelerin temsilcileri, toplantıda ülkelerinin konu kapsamındaki durumlarını ve teknik yardım ve destek almak istedikleri alanları belirttiler. Yürütme Komitesi, EMSA'nın Eylül 2017 sonuna kadar çalışma planı haline getireceği bir eylem listesini onaylayarak toplantısını sonuçlandırdı. (Kaynak: EMSA)

01.01.2017 – 07.08.2017 tarihleri arasındaki Türk bayraklı gemi tutulmaları

01.01.2017 – 07.08.2017 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında 8 Türk Bayraklı gemi (Hırvatistan-Split; İtalya-Cenova; İspanya-Castellon de la Plana; Romanya-Köstence; Yunanistan-Rodos; İtalya-Taranto, İtalya – Monfalcone; Almanya-Hamburg) tutulmuştur. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/gemitutulmalari.aspx ) yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Türk Armatörler Birliği                                            Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-İMEAK DTO Şubeleri                                              Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

-Türk Loydu Vakfı                                                     -Sn. Sefer KALKAVAN                    

-GİSBİR                                                                     TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-GESAD                                                                     -Meclis Başkanlık Divanı       

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.        -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri            

-TÜRKLİM                                                                -Sn. Erol YÜCEL

-GEMİSANDER                                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.         

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                   -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu       

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                       -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Gemi Mühendisleri Odası                                         -Denizcilik Eğitimi Veren Üniversiteler         

-Gemi Sahibi Firmalar                                                -WISTA Türkiye Derneği

                                                                                   -TAIS

 

Ayrıntılı bilgi: Selin YELESER, Dış İlişkiler Birimi Yetkilisi  Telefon:252 0130-462   E-mail: selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr

ABTemmuz.pdf