• Home
  • |
  • IMO Bulletin

Ocak-Şubat 2021

IMO ve WISTA International, denizcilik sektöründe çalışan kadınlara yönelik ilk anketi başlattı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization- IMO) ve Uluslararası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneği (the Women’s International Shipping and Trading Association Limited –WISTA International), denizcilik sektöründe tüm seviyelerde çalışan kadınların oranı ve dağılımını incelemek amacıyla “IMO/WISTA International: Denizcilik Sektöründe Kadınlar Anketi”ni (the Women in Maritime – IMO and WISTA International Survey) başlatmış bulunmaktadır.

Söz konusu anket, sürdürülebilir bir gelecek için esas teşkil eden cinsiyet eşitliğine dayalı bir iş gücünün denizcilik sektörü için de inşa edilmesi amacıyla daha fazla tartışmaya zemin hazırlamayı amaçlayan bir dizi faaliyetin parçasıdır. Bahse konu anket ile elde edilen veriler, sektördeki çeşitlilik ve cinsiyet eşitliğine dair mevcut durumun bir resmini ortaya koymaya yardımcı olacaktır.

Söz konusu çalışma, denizcilik sektöründe işbirliği faaliyetlerini artırarak daha fazla çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik etmeye yönelik 2020 yılında IMO-WISTA Memorandumu’nun (Memorandum of Understanding- MoU) imzalanmasından sonra başlatılmıştır. Söz konusu MoU, IMO ve denizcilik, ticaret ile lojistik sektörlerinde yönetici pozisyonunda yer alan kadınları desteklemeyi ve daha fazla kadını yönetici pozisyonlarda çalışmaya teşvik etmeyi hedefleyen uluslararası bir örgüt olan WISTA International tarafından imzalanmıştır. Bahse konu MoU, deniz taşımacılığı için dünya çapında sürdürülebilir bir gelecek sağlanmasında hayati öneme sahip olan cinsiyet çeşitliliğini ve kapsayıcılığı desteklemek amacıyla hem IMO’ya hem de WISTA’ya bir çerçeve oluşturmayı amaçlamaktadır.

IMO Genel Sekreteri Sayın Kitack LIM, denizcilikte çeşitliliğin önem arz ettiğini belirterek; “Kadınların güçlenmesi tüm dünya genelinde gelişen ekonomilere ivme kazandırmakta, büyüme ve kalkınmayı teşvik etmekte ve küresel denizcilik topluluğunda ve diğer sektörlerde çalışan herkese fayda sağlamaktadır. Kadın katılımcılara yönelik gerçek bir veriye ihtiyacımız bulunmakta ve söz konusu veriler geleneksel olarak erkek egemen sektörümüze ilişkin hedeflerimizi takip etmemizi ve ölçmemizi sağlayacaktır. Üye Devletleri ve denizcilik paydaşlarını söz konusu önemli anketin bir parçası olmaya davet etmekten memnuniyet duyarım.” ifadelerinde bulunmuştur.

WISTA International Başkanı Sayın Despina Panayiotou THEODOSIOU ise; “Karşılaştırılabilir veriye sahip olmak, kadınların denizcilik sektörüne katılımını arttıracak politikaların teklif edilmesinde ve programların oluşturulmasında tamamlayıcı bir bileşendir. [Söz konusu veriler] sektörümüzde daha çeşitli ve kapsayıcı bir ortam oluşturmak açısından önemli bir adımdır. Küresel çaptaki varlığımızdan hareketle bu anketin gerçek sonuçlar sunmaya yönelik gücünü artırabilir ve daha kapsayıcı bir denizcilik sektörüne doğru adımlarımızı güçlendirebiliriz.”  ifadelerini kullanmıştır.

IMO ve WISTA International tarafından hazırlanan anket, IMO Üye Devletlerine, hükümetlerarası örgütlere (Intergovernmental Organizations – IGOs,) sivil toplum kuruluşlarına (Non-government Organizations – NGOs), denizcilik sektöründeki kamu ile özel sektörün yanı sıra denizcilik eğitimi veren kuruşlara açıktır.

IMO, Gine Körfezi’ndeki deniz haydutluğunu engellemeye yönelik harekete geçme çağrısında bulundu.

IMO Genel Sekteri Sayın Kitack LIM, Gine Körfezi bölgesindeki gemi personellerine ve gemilere yönelik saldırıların şiddeti ve sayısındaki artışa ilişkin endişelerini dile getirmiştir. Sayın LIM, söz konusu bölgede faaliyette bulunan gemiler ile gemi personellerinin emniyeti ve güvenliğine ilişkin tehditleri azaltmak ve güvenliği yeniden sağlamak amacıyla tüm paydaşların bir arada çalışması gerektiği hususunu bir kez daha vurgulamıştır.

Söz konusu durumun aciliyeti, Mozart isimli konteyner gemisinin 23 Ocak 2021 tarihinde uğradığı, 15 gemi personelinin kaçırılması ve bir gemi personelinin öldürülmesi ile sonuçlanan saldırı ile ortaya çıkmıştır.

Sayın Kitack LIM 10 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan bir genelgede şunları ifade etmiştir:

“IMO, Nijerya Denizcilik İdaresi ve Güvenlik Kurumu (Nigerian Maritime Administration and Safety Agency – NIMASA) ile Batı ve Orta Afrika’daki Deniz Emniyeti ve Güvenliği için Bölgesel Stratejinin Uygulanmasına ilişkin Bölgelerarası Koordinasyon Merkezi (Interregional Coordination Centre for the Implementation of Regional Strategy for Maritime Safety and Security in Central and West Africa – ICC) gibi sektör temsilcileri ile olan toplantıların yürütülmesi de dahil olmak üzere paydaşlar arasındaki girişimlerin koordinasyonunu geliştirmek amacıyla adımlar atmaktadır.”

IMO Genel Sekreteri Sayın Kitack LIM ayrıca, gemilerin kendilerine yönelik saldırıları önlemek, caydırmak, ertelemek ve raporlamak amacıyla IMO tarafından onaylanan Batı Afrika için En İyi Yönetim Uygulamalarını (Best Management Practices – BMP)  takip etmeleri gerektiğinin altını çizmiştir.  En İyi Yönetim Uygulamaları; risk değerlendirmesini, gemi koruma tedbirlerini ve raporlamayı kapsamaktadır.

IMO, 2021 Mayıs ayında gerçekleştirilmesi planlanan 103’üncü Deniz Güveliği Komitesi’nin (Maritime Safety Committee – MSC) bir sonraki oturumunda, Gine Körfezi’ne odaklanan bir deniz güvenliği çalışma grubunu bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Böylelikle, Üye Devletler ve uluslararası örgütler daha fazla iş birliğine ve mevcut problemlerin çözümüne yönelik olası adımları tartışma fırsatı yakalayabilecektir.

IMO, deniz güvenliği tedbirlerini uygulamak için bölgedeki Üye Devletlere teknik yardım sağlamaya devam edecektir.

IMO, deniz güvenliğini geliştirmeyi ve deniz haydutluğunu, gemilere yönelik silahlı soygunu, yasadışı balıkçılık ile diğer yasadışı deniz faaliyetlerini ele almayı amaçlayan bölgesel bir kod olan Yaunde Etik Kurallarının (Yaoundé Code of Conduct -YCC) uygulamasına yardımcı olmak için şu an Bölgelerarası Koordinasyon Merkezi (Interregional Coordination Centre - ICC) ile birlikte çalışmaktadır.

IMO sempozyumu, gemilerin karbonsuzlaştırılmasına yönelik yöntemlerin altını çizdi.  

Deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılmasına yönelik düşük ve sıfır karbonlu yakıt seçeneklerine dair mevcut durum, 9-10 Şubat 2021 tarihinde IMO ev sahipliğinde düzenlenen sanal bir sempozyumda ele alınmıştır.

Söz konusu sempozyumda her bir yakıta özgü değişken nitelikler göz önüne alınarak, yeni yakıtların depolanması, ikmali ve kullanılması konularında sektör çapında yaşanan güvenlik endişelerini tartışmaya ve ele almaya yönelik duyulan ihtiyaç vurgulanmıştır.

Birçok konuşmacı, pazara yeni giren yakıtlara uyum sağlamak amacıyla Gaz veya Diğer Düşük Parlama Noktasına Sahip Yakıt Kullanan Gemiler için Uluslararası Emniyet Kodu’nun (International Code of Safety for Ships Using Gases or Other Low-Flashpoint Fuels –IGF Code) daha da geliştirilmesi konusunda daha fazla çaba gösterilmesine yönelik ihtiyacın olduğunu belirtmiştir.

IMO’nun Yük ve Konteyner Taşımacılığı Alt Komitesi (Sub-Committee on Carriage of Cargoes and Containers – CCC) IGF Kodundan sorumludur. Kodun değiştirilmesi ve güncellenmesine yönelik çalışmalar çoğunlukla bu Alt Komitede, gerekli görüldüğü takdirde IMO’nun diğer kurumları ile iş birliği içinde gerçekleştirilmektedir.

Her bir yakıtın sıcaklık, akışkanlık, gemide depolama ve motor işlemleri için farklı gereksinimleri olduğundan, gemi personelinin alternatif yakıtların güvenli kullanımı hususunda eğitim almasının önemine de değinilmiştir.

Şeffaf politika ve uluslararası mevzuatlar ile birlikte paydaşlar arasındaki ortaklıklar, uluslararası deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılmasına doğru ilerlemede temel faktörler olarak tanımlanmaktadır.

Enerji geçişinde hiçbir ülkenin geri kalmaması gerektiği görüşünde olan IMO, Üye Devletler arasında bilgi alışverişinin gerçekleşmesi için çok sayıda imkânın yaratılmasına yönelik çalışmaktadır.  IMO sadece deniz taşımacılığının küresel düzenleyicisi olarak değil, aynı zamanda alternatif düşük veya sıfır karbon yakıtlar ile ilgili girişimlerin yürütücüsü ve destekleyici olarak da aktif bir rol oynayacaktır.

IMO Genel Sekteri Sayın Kitack LIM sempozyumun açılış konuşmasında şunları ifade etmiştir:

Deniz taşımacılığında düşük ve sıfır karbon hedefine ulaşmak için, yeni teknolojilere, yeni yakıtlara ve yeniliğe ihtiyacımız bulunmaktadır. Düşük ve sıfır karbonlu deniz yakıtları konusundaki heyecan uyandıran araştırma ve geliştirmeler halihazırda yürütülmektedir.

IMO, bu girişimleri bilginin paylaşımı için küresel bir platform sağlayarak hızlandırmak, Ar&Ge’yi desteklemek ve sadece deniz taşımacılığı sektörünün ve limanların değil, aynı zamanda özel ve kalkınma bankalarının; uluslararası, ulusal ve yerel düzeydeki akademik alanın da dahil olduğu kamu sektörünün ve özel sektörün birlikte yer aldığı paydaşlar arası ortaklıklar inşa etmek istemektedir.”

Hırvatistan, Gemi Geri Dönüşüm Sözleşmesi’ne taraf oluyor.

Hırvatistan, IMO’nun emniyetli ve çevreye uyumlu gemi geri dönüşüm anlaşması olan Hong Kong Sözleşmesi’ne taraf olan en son ülkedir.

Söz konusu sözleşme, gemilerin emniyeti ve operasyonel verimliliğinden ödün vermeden emniyetli ve çevreye duyarlı şekilde geri dönüşümünü kolaylaştırmak amacıyla gemilerin tasarımı, inşası, işletimi, bakımı ve geri dönüşüme hazırlanması konularını kapsamaktadır.

Söz konusu anlaşma uyarınca, geri dönüşüm için gönderilen gemilerin, kendilerine özgü tehlikeli maddelerin yer aldığı bir envanteri bulundurması gerekmektedir. Gemi geri dönüşüm tersanelerinin, her bir geminin özelliklerine ve envanterine bağlı olarak ne şekilde dönüştürüleceğini belirten bir Gemi Geri Dönüşüm Planı sunması gerekmektedir.

Söz konusu sözleşmeye taraf olan 16 Devlet dünya deniz ticareti tonajının % 29.58’ini temsil etmektedir.  

Bahse konu sözleşmeye Taraf Devletler; Belçika, Kongo, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Fransa, Almanya, Gana, Hindistan, Japonya, Malta, Hollanda, Norveç, Panama, Sırbistan ve Türkiye’dir.

FAL Sözleşmesi, yasadışı vahşi hayvan ticaretine yönelik IMO müdahalesinin merkezinde yer almaktadır.

Deniz yolu ile taşınan diğer mallarda olduğu gibi, dünyadaki çoğu yasadışı vahşi hayvan ticareti de gemiler ile yapılmaktadır. Bu da yasadışı vahşi hayvan ticaretine karşı mücadelede IMO’nun müdahalesine olan ihtiyacı gözler önüne sermektedir.

“Deniz Taşımacılığında Vahşi Hayvan Kaçakçılığına Müdahale Edilmesi Üzerine Asya Diyaloğu” (Asia Dialogue on Responses to Wildlife Trafficking in Maritime Transport) konulu webinarda, Doğu Asya’da Teknik İşbirliği Bölgesel Varlığı IMO Bölgesel Koordinatörü (IMO Regional Coordinator, Regional Presence for Technical Cooperation in East Asia) Sayın Josephine URANZA, COVID-19 salgınının neden olduğu ticaret kısıtlamalarından dolayı tekrar yükselişe geçen vahşi hayvan ticaretini önlemeye yönelik çabaları vurgulamıştır.

IMO’nun söz konusu amaca yönelik çalışmalarının altına çizen Sayın URANZA; “IMO, yasadışı vahşi hayvan ticareti veya uyuşturucu kaçaklığının önlenmesinde ve baskılanmasında doğrudan sorumlu bir kurum olmamasına rağmen, gemilerin yasadışı ticarete dahil olması hiç şüphesiz IMO’nun ilgi alanına girmektedir. Çünkü stratejik amaçlarımızdan bir tanesi uluslararası deniz ticaretinin güvenliğini ve küresel ölçekte kolay işlerliğini sağlamaktır.” ifadelerini kullanmıştır.

Sayın URANZA, bu alanda çalışan diğer kurumlarla koordinasyonlu çalışan ve webinar gibi araçlarla vahşi yaşam ticareti konusunda farkındalık yaratan IMO Kolaylaştırma Komitesi’nin  (Facilitation Committee - FAL Committee) bu sorunun çözümünde oynadığı kritik role vurgu yapmıştır. Kenya Hükümeti tarafından gelen bir öneri sonrası, Komite tarafından uluslararası deniz trafiğine katılan gemilerdeki vahşi hayvan kaçakçılığının önlenmesi ve baskılanması amacıyla kılavuz oluşturma kararı alınmıştır.

Söz konusu IMO çalışması, yasadışı vahşi hayvan ticaretine yönelik bir mevzuat yönlendirmesinin en iyi uygulamaya küresel bağlılığı sağlamak için gerekli teşviki sağlayacağına işaret eden paneldeki diğer konuşmacılar tarafından kabul edilmiştir. Daha büyük bir iş birliğinin ve sınır ötesi bilgi paylaşımının, tıpkı özel şirketlerin yanı sıra tedarik zincirleri ve hükümetlerden gelen güçlü destek gibi, bölgesel bir kaçakçılık karşıtı mevzuatın uygulanabilmesinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dair ortak bir karar çıkmıştır.

IMO, gemi personellerine ilişkin Neptün Deklarasyonu’nu memnuniyetle karşıladı.

IMO Genel Sekreteri Sayın Kitack LIM, gemi personellerinin kilit çalışan olarak belirlenmesi ve gemi personellerini çaresiz bırakmakla kalmayıp aynı zamanda dünya ticaretini ve deniz taşımacılığı emniyetini tehdit eden gemi personelleri değişikliği krizinin sona ermesi için iş birliği çağrısında bulunan, sektörün öncülüğünde ortaya konan Neptün Deklarasyonu’nu memnuniyetle karşılamıştır. COVID-19 salgını sonucunda dayatılan seyahat kısıtlamaları nedeniyle dünya çapında yüzbinlerce gemi personeli gemilerinden ayrılamazken, bazı gemi personelleri de gemilerine katılamamaktadır.

Sayın Kitack LIM, “Sektörün gemi personeli değişimi krizinin çözüm yollarını desteklemek için Neptün Deklarasyonu altında bir araya geldiğini görmekten son derece memnunum. Söz konusu durum IMO’nun, Birleşmiş Milletler’in (United Nations – UN) kardeş kuruluşlarının ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun (United Nations General Assembly) gemi personellerine ilişkin son kararında yapılan çağrıların bir yansımasıdır. Gemi kiracıları da dahil olmak üzere daha fazla şirketi bu çağrıya katılmaya ve gemi personellerine yönelik desteklerini sunmaya davet ediyorum.”  ifadelerinde bulunmuştur.

Aralık ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, COVID-19 salgını sırasında küresel tedarik zincirinin devamlılığını sağlayan gemi personellerinin karşılaştığı sorunları ortaya koymak için uluslararası iş birliğine yönelik bir karar almıştır.

Bugüne kadar gemi personellerinin kilit çalışan olarak belirlendiğine ilişkin olarak IMO Genel Sekreterine 55 Üye Devletten ve 2 Kısmi Üye’den bildirim gelmiş olup, IMO Genel Sekreteri LIM, daha fazla hükümetin gemi personellerini kilit çalışan olarak belirlemeleri çağrısında bulunmuştur.

Sayın LIM ayrıca, IMO’nun 2021 yılı Dünya Denizcilik Temasının “Gemi personelleri: Deniz taşımacılığının geleceğinin merkezinde” (Seafarers: at the core of shipping’s future) olduğunun da altını çizmiştir. Söz konusu tema seçimi, dünyanın karşılaşmış olduğu ve daha önceden tahmin edilememiş olan güncel durum süresince küresel ticaretin devam etmesini sağlamak için muazzam bir dayanıklılık ve azimle çalışmaya devam eden gemi personellerinin katkısına atıfta bulunmaktadır.