Üye Aidat İşlemleri

ÜYE AİDAT ÖDEME İŞLEMLERİ

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 24 ve 25’ inci Maddeleri ile Kayıt Ücreti İle Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında yönetmeliğinin 5, 6, 7 ve 8’inci  Maddelerinde Kayıt Ücreti, Yıllık aidat ve Munzam aidatların ödenmesi ile ilgili usul, tarife ve ödeme zamanı düzenlenmiş bulunmaktadır.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT: 

5174 sayılı Kanunun 24’üncü, Kayıt Ücreti İle Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında yönetmeliğinin 5’inci Maddesinde; “ Üyenin Oda veya Borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler Oda veya Borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.”

- Kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarları, bu Yönetmelikte gösterilen usullere göre belirlenecek dereceler üzerinden ve tarifelere göre tespit olunur. Yıllık aidat tahakkuk işlemleri, Şubat ayı sonuna kadar yapılır.

Kayıt ücreti ile yıllık aidat miktarı, o yıl için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz.

- Kayıt ücretinin alındığı yıl için ayrıca yıllık aidat alınmaz. Ancak kaydı silinmek suretiyle Oda veya Borsadan ayrılanların tekrar kaydedilmeleri halinde, aynı yıl içinde dahi olsa yeniden kayıt ücreti alınır. 

- Birden fazla Odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar.​

KAYIT VE YILLIK AİDAT ÜCRETİ TARİFESİ İçin Lütfen Tıklayınız… 

MUNZAM AİDAT: 

5174 sayılı Kanunun 25’inci, Kayıt Ücreti İle Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında yönetmeliğinin 6’ıncı Maddesinde; “ Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.” 

- Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler.

- Gerçek kişi sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı ifadesinden; Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi'ndeki Tablo II Gelir Bildirimi Bölümü, 17 no.lu satırdaki "Ticari Kazançlar" toplamı, 

- Tüzel Kişi sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen "Ticari Bilanço Karı" ifadesinden de; Kurumlar Vergisi Beyannamesinin, Tablo V Kazanç ve Matrah Bildirimi Bölümü 29 no.lu satırdaki "Ticari Bilanço Karı" toplamının anlaşılması gerekmektedir. 

- Yukarıda belirtilen satırdaki toplam tutar matrah kabul edilerek, binde beş oranı ile çarpımı sonucunda bulunacak meblağ Munzam aidat olarak tahsil edilmektedir. 

- Bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının on katını geçemez. 

- Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve vergi dairesinden de sağlanamaması halinde, yıllık aidat tavanının üç katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir. 

- Birden fazla Odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili Odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır. Bu durumda üye, birden fazla Odaya üye olduğunu belgelemek zorundadır. ​

MUNZAM AİDAT TAVAN ÜCRETİ İçin Lütfen Tıklayınız…

ÜCRET VE AİDATLARIN ÖDEME ZAMANI

Yıllık ve munzam aidat her yılın Haziran ve Ekim aylarında eşit iki taksitte ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt ücreti ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatları, durumun kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Resmi tatil günleri süreye dâhildir ancak sürenin son günü resmi tatil gününe gelmesi durumunda tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde ödeme süresi biter.

Süresinde ödenmeyen kayıt ücreti, yıllık ve munzam aidata 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir.