Kasım 2018

IMO, uzay çöplüğü ve deniz çevresi ile ilgili çalışmalar yürütüyor

Uzay araçlarının fırlatıldığı esnada dökülen materyallerin deniz çevresine etkisi olabilir. Bahse konu etkiler, atıkların denize verilmesini denetleyen sözleşmelerin taraflarınca tartışılan konulardan bir tanesidir. Londra Anlaşması ve Londra Protokolü Bilim Grubu, süregelen uzay çöplüğü değerlendirmelerini, tarafların 5-9 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen yıllık toplantısına rapor etmiştir. Bahse konu toplantıda, muhtemelen karada atık imha tesisi eksikliği nedeniyle denize atılmış balıkçı tekneleri ve tatil gemileri de dâhil olmak üzere çok sayıda terk edilmiş veya artık kullanılmayan FRP (elyaf takviyeli plastik - fibre-reinforced plastic) deniz araçlarının imhasına da değinilmiştir. Gemilerden Kaynaklanan Deniz Plastik Çöplerine yönelik IMO'nun Eylem Planına katkı sağlama ve platformların ya da diğer insan kaynaklı yapıların denize atılması hakkındaki özel kuralların süregelen incelemeleri gündemin diğer maddeleri arasındaydı. Londra Anlaşmasını akdeden tarafların 40. Danışma Toplantısının ve Londra Protokolünü akdeden tarafların 13. Toplantısının açılışı, IMO Genel Sekreteri Kitack Lim'i temsilen IMO Yöneticisi Hiroyuki Yamada tarafından yapılmıştır. Bahse konu toplantıya Gana'dan Azara Prempeh başkanlık etmiştir.

 

Türkiye'de tehlikeli ve zararlı maddeler hakkında bir eğitim kursu düzenlendi

Tehlikeli ve zararlı maddelerin (hazardous and noxious substances –HNS) ve genellikle kimyasalların dâhil olduğu kazaları yönetmek ve kazalara müdahale etmek, IMO'nun önemli çalışma alanlarından biridir. IMO başta ''OPRC-HNS Protokolü'' olmak üzere, söz konusu meseleler ile ilgili küresel düzenlemeler oluşturmanın yanı sıra, uygulamalı eğitimler de yürütmektedir.

13-16 Kasım tarihleri arasında, IMO Akdeniz Bölgesel Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi (Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for Mediterranean –REMPEC) tarafından Türkiye'de bu kapsamda bir eğitim düzenlenmiştir. Kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren bahse konu eğitim programında, Türkiye'de HNS olaylarına müdahale sürecinde karşılaşılan belirli durumlar ve zorluklar ele alınmıştır.  

Eğitim kapsamında, 2018 Haziran ayında Malta'da REMPEC tarafından düzenlenen bölgesel HNS müdahale çalıştayı (MEDEXPOL 2018) süresince tanımlanan önerilerden yola çıkılarak, kapasite eksikliklerine değinilmiştir. Bahse konu etkinliğin, daha detaylı müdahale stratejileri geliştirme ihtiyacı ve petrol döküntülerinin etkisi hakkında toplumu bilinçlendirme gibi sonuçları ve önerileri, IMO'nun Kirlilik Önleme ve Müdahale Alt Komitesi'nin (Sub-Committee on Pollution Preventation and Response (PPR) 2019 Şubat ayında gerçekleştirilecek olan bir sonraki toplantısına rapor edilecektir.

Söz konusu eğitim kursu, Entegre Teknik İşbirliği Programı kapsamında ve Türk Hükümeti ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

''Liman İşletmeciliğinde Kadın'' Kursu

Daha fazla kadın birçok alandan denizcilik sektörüne girmektedir. Kadınların denizcilik sektörüne girmesini teşvik etmek için IMO, denizcilik ve liman idarelerinden kadın yetkililere yönelik eğitim kurslarına destek vermektedir.

12-23 Kasım tarihleri arasında Fransa Le Havre'de gerçekleştirilen ''Liman İşletmeciliğinde Kadın'' adlı kursa, 18 gelişmekte olan ülkeden toplam 27 kadın katılım sağlamıştır.* Bahse konu kurs; liman işletmeciliği, liman güvenliği, deniz çevresi, deniz trafiğini kolaylaştırma, pazarlama ve liman lojistiği gibi birçok konuyu kapsayan derslerden oluşmuştur.  Kurs ile katılımcılara, limanlarının yönetimsel ve operasyonel verimliliğini iyileştirmek için gerekli becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.

Kurs kapsamında Le Havre ve Rouen Limanlarına ziyaretler düzenlenerek, günlük liman operasyonlarına dair bilgi ve tecrübeler de katılımcılara aktarılmıştır.

Bahse konu etkinlik, Liman Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (the Port Institute for Education and Research -IPER) ve Le Havre Liman İdaresi ortaklığı ile IMO'nun Denizcilikte Kadın (Women in Maritime) toplumsal cinsiyet programı kapsamında verilmiştir. Etkinlik, IMO'nun Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında olan 5 numaralı cinsiyet eşitliği ve kadınları güçlendirme hedefini desteklemek adına süregelen ve artan çabaların bir parçasıdır.

Bahse konu etkinlik, aynı amaçla düzenlenen 14. Eğitim etkinliğidir ve kursa yönelik talep artmaya devam etmektedir.

*Antigua ve Barbuda, Bangladeş, Beliz, Brezilya, Kamboçya, Dominik, Guyana, Jamaika, Kenya, Morityus, Moğolistan, Pakistan, Filipinler, Saint Lucia, Seyşel Adaları, Sudan, Uganda ve Vietnam.

IMO, sürdürülebilir Mavi Ekonomi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor

 

IMO'nun Sürdürülebilir Mavi Ekonomi kapsamında gerçekleştirdiği bir yan etkinliğinde, denizcilik sektörü ile ticaret ve kalkınma alanlarından uzmanlar* bir araya gelmiştir. ''Devletlerin mavi ekonomiyi ulusal politikalarına uygulama yöntemlerine'' ilişkin bahse konu etkinlik, IMO'nun Afrika gibi ülkelerde sürdürülebilir mavi ekonomiyi desteklemek için süregelen çabalarının bir parçası niteliğindeydi.

Katılımcılar, konuşmasında ''Okyanuslarımızdaki faaliyetlerin sürdürülebilir gelişimini garantilemek için daha yakın iş birliği ve irtibat'' gereksinimini vurgulayan Kitack Lim tarafından karşılanmıştır. Bahse konu etkinlikte, birçok katılımcı dört ayrı alt tema hakkında konuşma yapmıştır.

Görüşmeler sırasında, IMO'dan Chris Trelawny devletlerin ulusal denizcilik kalkınma politikalarında ''yekpare devlet, bütünleşik yaklaşım'' ilkesini benimsemeleri gerektiğini vurgulamıştır. ''Afrika'da yetenek açığı olmadığını'' belirten Trelawny, hükümetlerin üniversiteler ile iletişim kurmaya devam etmesi gerektiği yönünde tavsiyeler de vermiştir. Bahse konu görüşmelere ek olarak, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulu'ndan (United Nations Economic Commission for Afrika –UNECA) Adeyinka Adeyemi, denizcilik konularında ülkelere yaptığı birlikte çalışma çağrısında ''çöplerin sınırlarda durmadığını'' vurgularken,  Norveç Uluslararası Kalkınma Bakanı Sayın Nikolai Astrup, ''denizler ile ilgili herhangi bir ulusal stratejinin özel sektöre ihtiyacı olduğunu'' eklemiştir.

Bahse konu yan etkinlik, IMO Teknik İşbirliği Dairesi Vekil Yöneticisi Juvenal Shiundu tarafından yönetilmiştir.

*Afrika Birliği Üye Devletleri, Birlemiş Milletler acenteleri, ulusal hükümetler, bölgesel ve uluslararası kalkınma acenteleri, kalkınma ve finans kurumları, denizcilik sektörü profesyonelleri ve uzmanları, sivil toplumlar, liman idareleri, liman işletmeciliği birlikleri, armatörler ve balıkçı tekne sahipleri örgütlerinin yanı sıra ilgili üniversiteler, eğitim kurumları, ilgili işletmeler ve özel sektörden uzmanlar.

Alternatif yakıt tüketimi teşvik ediliyor

Teknolojik inovasyon ve uluslararası deniz taşımacılığı için alternatif yakıtların ve/veya enerji kaynaklarının küresel olarak uygulanması, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması hakkındaki IMO Başlangıç Stratejisinin başarıya ulaşmasının ayrılmaz bir parçası olacaktır. Düşük Karbonlu Deniz Taşımacılığını Desteklemeye yönelik IMO Küresel Sektör Ortaklığı'nın (Global Industry Alliance - GIA), 27 Kasım tarihinde Londra'da gerçekleştirilen toplantısında, geleceğin deniz yakıtları konusu ele alınmıştır. Toplantıda ayrıca, düşük karbonlu yakıtların kullanımını artırabilecek tedbirlerin gelişimi konusunda GIA'nın IMO'yu nasıl destekleyebileceği tartışılmıştır. Bir sonraki aşama olarak, GIA yuvarlak masa toplantısının, erken harekete geçenlerin alternatif yakıt yatırımına nasıl teşvik edilebileceğini tartışmak amacıyla 2019'dan önce gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Düşük karbonlu deniz taşımacılığı ve enerji tasarrufu sistemini desteklemek için denizcilik sektörü liderlerini bir araya getirmeyi amaçlayan GEF-UNDP-IMO GloMEEP Projesi çerçevesinde IMO'nun bir kamu-özel sektör ortaklık girişimi olan GIA'nın üyelerinden temsilciler de GIA Çalışma Kolu'nda yer almaktadır. Bahse konu toplantı kapsamında, gemiadamları ve kıyıda çalışan personele yönelik Enerji Tasarruflu Gemi Operasyonları E-Öğrenim Kursu gelişmeleri ve Tam Zamanında Gemi Operasyonlarının küresel kavrayışını destekleyebilecek kısa ve orta vadeli çözümler dâhil olmak üzere GIA'nın hâlihazırda başlamış olduğu farklı çalışma alanlarının değerlendirilmesi yapılmıştır.

GloMEEP Projesinin zaman cetveli ile uyumlu olarak çalışmalarını 2019 Aralık ayına kadar yürütmeye karar vermiş olan GIA'nın şuan hâlihazırda önde gelen armatörleri ve operatörleri, klas kuruluşlarını, motor ve teknoloji geliştiricilerini ve sağlayıcılarını, büyük veri sağlayıcılarını, yakıt şirketlerini ve limanları temsil eden 15 üyesi mevcuttur.

Kaynak: IMO internet sitesi

http://www.imo.org/en/Mediacentre/WhatsNew/Pages/default.aspx