• Anasayfa
  • |
  • TCDD’ne Ait Derince Limanı İşletme Hakkının Devri Hk.

TCDD’ne Ait Derince Limanı İşletme Hakkının Devri Hk.

İstanbul
Sayı
Our Reference
 3694
Konu
Subject
TCDD’ne Ait Derince Limanı İşletme Hakkının Devri Hk.

Sirküler No:      576              /2014

Sayın Üyemiz,

            Özelleştirme Yüksek Kurulunun; 30/12/2004 tarih ve 2004/128 sayılı Kararı ile özelleştirme programına alınan ve Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2/6/2005 tarih ve 2005/54 sayılı Kararı ile de “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilen T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD)’ne ait Derince Limanının” bahse konu kararlar çerçevesinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

1. 543.000.000.- (Beşyüzkırküçmilyon) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine, Safi Katı Yakıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ikinci teklifi veren Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne çağrıda bulunulmasına,

- 542.000.000 (Beşyüzkırkikimilyon) ABD Doları bedelle ikinci teklifi veren Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine, Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve üçüncü teklifi veren Yılport Holding A.Ş.’ne çağrıda bulunulmasına,

- 510.000.000 (Beşyüzonmilyon) ABD Doları bedelle üçüncü teklifi veren Yılport Holding A.Ş.’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde işletme hakkının devredilmesine, Yılport Holding A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve Derince Limanının özelleştirilmesi ihalesinin iptal edilmesine

dair verilen kararın onaylanmasına,

2. Derince Limanının işletme hakkının devrine ilişkin her türlü işlemin, İhale Şartnamesi ve Ek’leri ile İşletme Hakkının Devrine İlişkin Sözleşme Taslağı çerçevesinde gerçekleştirilmesine ve bu karara ilişkin gereklerin yerine getirilmesi hususunda İdare’nin yetkili kılınmasına

karar verildiği,

belirtilen, 29.08.2014 tarih ve 29103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ Ek’li olup, bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

EK: Tebliğ (1 Sayfa)                                    

                     (Odamız Web Sayfasında)


Saygılarımızla

Murat TUNCER

Genel Sekreter

DAĞITIM  

GEREĞİ                                                                 BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                       - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                                

- Türk Armatörler Birliği                                          - İMEAK DTO Şube YK Başkanları                                - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                    - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk.                                  - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                                                             

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri    

  - TÜRKLİ

- ZEYPORT

 - 33 No’lu Meslek Grubu            

  - Gemi Sahibi Firmalar