2019/5 Sayılı Genelge

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 08.05.2020 tarih ve E. 21785 sayılı yazısı ile Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıktından sonra Dünyada yayılan COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde ilgili kurum/kuruluşlar da gerek kurum içi işleyiş gerekse kurum/kuruluşun hizmet verdiği sektöre yönelik düzenlemeler yapmış ve yapmaya devam ettiği belirtilmiştir.

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkındaki Genelge (2019/5) ile Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi ve Limanlar Yönetmeliği dikkate alınarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından mevcut kıyı tesisi vaziyet planı onayı ve proje revizyonu hakkında usul ve esaslar belirlenmiştir.

COVID-19 salgını ile ilgili tedbirler de dikkate alınarak; mevcut kıyı tesisleri proje revizyonlarının ve vaziyet planları onayları işlemlerinin aksatılmaması amacıyla, bahse konu Genelgenin 3. ve 4. maddesinde yer alan sürelerin 1(bir) yıl süre ile uzatıldığı bildirilmiştir.

Söz konusu süre uzatım yazısı ekte sunulmakta olup ayrıca Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat, Genel Duyurular, Koronavirüs (Covid-19) ve Kıyı Yapıları" bölümlerinde yayınlanmakta ve e-posta ile gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.

Saygılarımla,                        

İsmet SALİHOĞLU                   

Genel Sekreter                      

577_1334_2019_5_say_l_genelge_113109.pdf