• Anasayfa
  • |
  • 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu Kapsamında 2024 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Kontrolörler Kurulu Başkanlığı tarafından Odamıza gönderilen 22.12.2023 tarih ve 4561909 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7175 ve 7334 sayılı Kanunlarla değişik 33 üncü maddesinde yer alan idari para cezalarının, 25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 554 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olan %58,46 ( elli sekiz virgül kırk altı ) artışı ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu' nun 17 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmü esas alınarak 01.01.2024 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanmasının gerektiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Turizm Teşvik Kanunu Madde-33'e göre 2024 yılında uygulanacak İdari Para Cezaları;

a) 32'nci maddenin birinci fıkrasının (a) "Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti"veya (b) "Tesisin isim değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması" bentlerine göre verilen  uyarma ve eksikliğin giderilmesi için verilen süreye rağmen, bu süre içinde kusur, aksaklık veya eksikliklerin giderilmediğinin tespiti veya uyarmanın tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı bentlere göre yeni uyarma gerektiren kusur, aksaklık veya eksikliklerin tespiti halinde 694 TL idari para cezası,

b) 32'nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtildiği üzere "Tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılmasına"göre verilen uyarmaya rağmen otuz gün içerisinde yanıltıcı tanıtıma son verilmemesi halinde 086 TL idari para cezası,

c) Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi hallerinde 694 TLidari para cezası,

d) Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi halinde 694 TLidari para cezası,

e) Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmaması veya bu hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde hizmetin sağlanamadığı her bir oda için 694 TL idari para cezası,

f) Bakanlığa bilgi verilmeksizin yatırım veya işletmenin tümünün devredilmesi, kiraya veya işletmeciye verilmesi hallerinde 694 TL idari para cezası,

g) İşletme sahibi veya sorumlusu ya da personelin kastı veya ihmali nedeniyle müşteriye karşı suç işlendiğinin yargı kararı ile tespiti halinde 694 TL idari para cezası

h) Deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve/veya kapasiteye aykırı olarak faaliyette bulunmasıhalinde 344 TL idari para cezası,

ı) Turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmenin Bakanlıkça belirlenen koşullara aykırı olarak faaliyette bulunması halinde 64.344 TL idari para cezası,

j) Salgın hastalık durumunda, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde 952 TL idari para cezası,

k) Usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen sertifika programları çerçevesinde sertifikaların alınmaması halinde 952 TLidari para cezası,

l ) 32 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde  belirtildiği üzere "Belgeli işletmeler veya seyahat acentaları tarafından 7183 sayılı Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin on beş gün içerisinde Bakanlığa ibraz edilmemesi veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmamasına" göre uyarmayı takiben verilecek onbeş günlük süre içerisinde 7183 sayılı Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin ibraz edilmemesi halinde 64.952 TL idari para cezası,

m) Deniz turizmi tesislerinin 26 ncı maddede belirtilen süre olan "1 yıl"içerisinde turizm işletmesi belgesi almaması halinde 226 TL idari para cezası,

n) Basit konaklama turizm işletmesi belgeli tesislerin 34 üncü maddenin birinci fıkrasının (d), (f) ve (k) bentlerine göre; "Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi", "Bakanlığa bilgi verilmeksizin yatırım veya işletmenin tümünün devredilmesi, kiraya veya işletmeciye verilmesi" ve"Usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen sertifika programları çerçevesinde sertifikaların alınmamasına" ilişkin aykırılıklarının tespiti halinde, belge iptali yaptırımı yerine, ilk tespitte 952 TL para cezası, bir yıl içinde her tespitinde ise bir önceki cezanın iki katı tutarında para cezası,

Sekizinci fıkrasına göre Turizm işletmesi belgesi olmaksızın deniz turizmi araçlarıyla ticari faaliyette bulunanlar ile izinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanlara mahallin en büyük mülki amiri tarafından 64.344 TL idari para cezası, şeklindedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

102_405_2634_say_l_turizm_te_vik_kanunu_kapsam_nda_2024_y_l_nda_uygulanacak_idari_para_cezalar_.pdf