• Anasayfa
  • |
  • Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)

Sayın Üyemiz,  

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca; "Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 63)" 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 (3. Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır. 

01.01.2019 itibariyle yürürlüğe giren bahse konu Tebliğ'de (Seri No: 63) özetle; 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir. 

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilmiş ve 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 503 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 62 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2019 tarihinden itibaren 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur. 

şeklinde olup, söz konusu Tebliğ Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Genel", "Teknik" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmaktadır. 

 Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                        

 Saygılarımızla

 

                                                                                                                        Murat TUNCER    

              

 

                                                                                                                        Genel Sekreter   

11_24_24_11.pdf