• Anasayfa
  • |
  • Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Kumanya ve İhrakiye Teslimleri

Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Kumanya ve İhrakiye Teslimleri

Sayın Üyemiz,

Odamızca duyurusu yapılan 09.08.2021 tarih ve 2207/828 sayılı sirkülerimizde belirtilen, 2013/28 Sayılı Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri Genelgesi kapsamında üyelerimizin yaşadığı sorunların çözümüne yönelik olarak, Odamızca yapılan yazışmalar ve girişimler sonucu Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nce 2013/28 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılarak, 2021/22 Sayılı Genelge yayınlanmıştır.

Buna göre;

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliği’nin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme malzemelerinin dış sefere çıkan gemi, bot ve diğer deniz taşıtları ile hava gemilerine verilmesinin ihracat hükmünde olduğu,

Anılan Kanunun 71 inci maddesi hükümleri uyarınca, gümrük idarelerinin basitleştirilmiş usulle beyanda bulunulmasına izin vermelerinin mümkün olduğu, bu çerçevede, ihracat rejiminde beyanname yerine ticari veya idari belge verilmesine ilişkin usul ve esasların, Gümrük Yönetmeliği’nin 156 ncı maddesinde düzenlendiği, mezkur Kanunun 150 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü çerçevesinde Ticaret Bakanlığınca, gerektiğinde ihraç eşyasının cinsine, niteliğine ve ihracatın özelliğine göre ihracatın daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemeye yetkili bulundukları,

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, dış sefere çıkan Türk ve yabancı bayraklı deniz ve hava taşıtlarına serbest dolaşımdaki eşyadan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 176 ncı maddesi ve Gümrük Yönetmeliği’nin 418 inci maddesi çerçevesinde yapılan kumanya, yakıt, yağlayıcı madde ile işletme ve donatım eşyası teslimlerinde 2021/22 Sayılı Genelge’de belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılacağı,

hususları belirtilmektedir. 

Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Hükmünde Kumanya ve İhrakiye Teslimleri konulu 2021/22 Sayılı Genelge ekte yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

969_2525_deniz_ve_hava_ta_tlar_na_ihracat_h_km_nde_kumanya_ve_ihrakiye_teslimleri_2525_969.pdf