• Anasayfa
  • |
  • Gemi Tedarik Sektöründe Sorunlar Hk

Gemi Tedarik Sektöründe Sorunlar Hk

Odamızca yapılan yazışmalar ve Bakanlıklarına intikal ettirilen raporda yer alan konuların çözümüne yönelik olarak, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Odamıza muhatap 01.09.2021 tarihli yazısında, Gemi Tedarik sektöründe faaliyette bulunan üyelerimizin yaşadığı sorunlar hakkında tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine gönderilmiş olan yazılarında;

Transit beyannamelerinin kabul ve muayene işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasının gecikmelere yol açtığı hususunda, gemilere yapılan kumanya ve gemi aksamı teslimlerinde, tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine intikal eden benzer talep veya şikayetlerin olup olmadığının bildirilmesi ile transit iş akış süreçlerinden kaynaklı herhangi bir sorun ve gecikme yaşanmaması ve işlemlerin hızlı bir şekilde tekemmül ettirilmesi adına gerekli idari tedbirlerin alınması (personel planlaması, mesai vb.) gerektiği,

Gemilere kumanya teslimi yapmak için antrepolardan çıkış yapmak üzere transit refakat belgesi REL_TRA statüye gelmiş taşıtlara ilişkin olarak gemilerin program ve saatlerindeki değişikliklerden dolayı bazı sorunlar yaşanabildiği aktarılarak, gemilerin hareket ve yanaşma programlarında değişiklikler olabildiğinden antrepodan çıkarak limandaki gemilere verilmek üzere kumanya taşıyan araçlara ilişkin transit beyannamelerinde, transit süre sınırının söz konusu durum göz önünde bulundurularak belirlenmesi önem arz ettiği, diğer taraftan, bu gibi program değişikliği durumlarında plaka değişikliği yapılması gereken haller olduğu da belirtildiğinden, kumanya cinsi eşyanın ulusal transit rejimi altında taşınması durumu ile sınırlı olarak, REL_TRA statüsündeki beyannamelerde sadece plaka değişikliği gerekçesiyle iptal işlemi yapılmaksızın, antrepodan sevki henüz gerçekleştirilmemiş transit beyannameleri üzerindeki plaka bilgisinin antrepoda görevli Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri (YGM) tarafından manuel olarak kağıt üzerinde şerh düşülerek güncellenmesinin mümkün olduğu,

Aynı gemiye verilecek aynı havalimanındaki farklı geçici depolama yerlerinde bulunan gemi parçalarının tek araçla ve tek beyanname ile sevk edilmesi hususuna yer verildiği, bu kapsamda gözetim memurları tarafından mühür takma ve sökme işlemleri gerçekleştirilmek, yükleme işlemlerine refakat edilmek ve transit refakat belgeleri üzerinde yeni takılan mühür bilgileri gösterilmek suretiyle, aynı gemiye verilecek aynı havalimanındaki farklı geçici depolama yerlerinde bulunan eşyanın tek araç ve tek transit beyannamesi ile sevkinin mümkün bulunduğu,

Serbest dolaşımda olan ve olmayan gemi aksamı ve kumanyanın aynı taşıt içerisinde sevk edilebilmesi talep edildiği, aynı gümrük idaresinden yüklenerek aynı gemiye verilecek ihracat kapsamındaki kumanya ile geçici depolama yerindeki serbest dolaşımda bulunmayan gemi aksamı ve gemi kumanyasının tek taşıt ile sevk edilmesi, taşıta öncelikle ihracat eşyasının yüklenmesi, geçici depolama yerindeki serbest dolaşımda olmayan eşyanın yüklenmesinin ise bilahare burada görevli memur tarafından mühür takma ve sökme işlemleri gerçekleştirilmek, yükleme işlemlerine refakat edilmek ve transit refakat belgeleri üzerinde yeni takılan mühür bilgileri gösterilmek suretiyle gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu, bu durumda, ihracat eşyası ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın taşıt içerisinde birbirlerinden ayırt edilebilecek şekilde yüklenmiş olmalarına dikkat edileceği,

Gemilere kumanya ve gemi aksamı tedarikine ilişkin teslim işlemlerinin, doğası gereği, hızlı bir şekilde sonuçlandırılması zorunluluğunun yanı sıra, ülkemizin gemi tedarik ve kumanya sektörünün rekabet gücünün arttırılmasının önem taşıdığı da göz önünde bulundurularak, yukarıda açıklamalar çerçevesinde işlem yapılması,

hususları belirtilmektedir. 

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

934_2433_gemi_tedarik_sekt_r_nde_sorunlar_hk_2433_934.pdf