• Anasayfa
  • |
  • GEMI VE DENIZ ARAÇLARININ İNŞASI, TADILATI....

GEMI VE DENIZ ARAÇLARININ İNŞASI, TADILATI....

“Gemi ve Deniz Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” T.C.Ulaştırma Bakanlığı tarafından 15.03.2004 Tarih ve 24403 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Yönetmelik WEB Sayfamızda yayınlanmaktadır. Bilgilerinize arz ve rica ederiz. Saygılarımızla, Murat TUNCER Genel Sekreter TARİH.15.03.2004 SAYI:24403 (ASIL) RESMİ GAZETE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelik Gemi ve Deniz Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Ulaştırma Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, denizde seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin temini için gemi ve deniz araçlarının sahip olması gereken teknik nitelik ve yeterliliklerinin belgelendirilmesi ile denetimlerine yönelik olmak üzere inşa, tadilat ve bakım-onarımlarında; İdare, tesis sahibi ile gemi sahibi veya temsilcilerinin uyacakları usul ve esasların belirlenmesidir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri; a) Türk bayraklı veya Türk Bayrağı çekebilecek gemi ve deniz araçlarından, 1) Tam boyu 15 metre ve daha uzun olan, 2) Boyuna bakılmaksızın 12 kişiden fazla yolcu taşıyan, 3) Sivil kullanıma tahsis edilen/edilecek olan, 4) Yurt içinde klaslı veya klassız olarak inşa veya tadil edilecek yahut bakım ve onarımları yapılacak olanlarını, b) Yukarıdaki bentte yazılı gemi ve deniz araçlarından yurt dışında inşa veya tadil edilecek olanlarını, kapsar. Yukarıdaki fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlara uymak kaydıyla; Yurt içinde yabancılar için veya serbest bölgelerde inşa veya tadil edilecek yahut bakım ve onarımları yapılacak gemi ve deniz araçları bu Yönetmelik kapsamındadır. 2/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamına giren gemi/deniz araçlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ile 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmümde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; İdare: Denizcilik Müsteşarlığını, Liman Başkanlığı: İdareye bağlı ve tesisleri sınırları içerisinde bulunduran Liman Başkanlığını, IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütünü (International Maritime Organization), Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka aletle seyredebilen her tekneyi, Deniz aracı: Gemi, yat ve tekne dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, tahrikli veya tahriksiz tek parça halinde hareket imkanına sahip her türlü araç ve yapıyı, Klas kuruluşu: Gemi ve deniz araçlarının emniyetli bir yapıya sahip olabilmeleri için kendine mahsus yapım ve denetim kuralları ile uzman pers