• Anasayfa
  • |
  • GEMIADAMLARINA MÜEYYIDE UYGULANMASI HK.

GEMIADAMLARINA MÜEYYIDE UYGULANMASI HK.

Sayın Üyemiz, 1. İlgi yazımız ile; Gemilerde çalışan gemiadamları için trafik ehliyetlerinde olduğu gibi; gemiadamı yeterliliklerinde ceza puanı veya gemiadamı cüzdanlarına belirli periyodlar için el konulması yönünde bir uygulamaya gidilmesi hususları Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden talep edilmişti. 2. Söz konusu talebimiz ile ilgili olarak Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan 08.12.2009 tarih ve 42217 sayılı cevabi yazıda; Türk Ticaret Kanununun 1469 uncu maddesinin; “ Aşağıda sayılan suçlardan birini işleyen gemiadamları, kaptan veya donatanın şikayeti üzerine on beş günden bir yıla kadar hapse ve en az iki aylık ücretleri tutarınca ağır para cezasına ve hapis müddeti kadar meslek ve sanatı ifadan memnuniyet cezasına mahkum edilirler. Şu kadarki, memnuniyet cezası iki aydan aşağı olamaz: - Gece nöbetlerini hiç veya gereği gibi tutmamak, - Kaptan, gemi zabitleri veya diğer amirlerin hizmet emirlerini yerine getirmemek, - İzin almadan gemiden çıkmak veya izin müddeti bittiği halde haklı bir mazeret olmaksızın gemiye dönmemek, - Müsaade almadan gemiden şahsına veya başkasına ait eşyayı çıkarmak veyahut gemiye gizlice yük, eşya veya insan sokmak, - Hizmet sırasında sarhoş bulunmak, - Kumanyayı israf etmek veya salahiyeti olmadan satmak veya saklamak veyahut yok etmek, - Hizmetten kaçınmak maksadiyle saklanmak, - Gemide emniyet veya inzıbatın temini, itaatsizliklerin önlenmesi veya bastırılması için istekte bulunmalarına rağmen kaptana, gemi zabitlerine veya diğer amirlerine yardımda bulunmamak, - Gemi aksamını, aletleri veya cihazları isteyerek hasara uğratmak veya geminin makine bilcümle alet veya cihazlarının normal surette işlemelerini bozacak veya aksatacak çarelere başvurmak, - Kaptan veya diğer gemiadamlarını vazife görmemeye teşvik etmek veya onların veya onların vazife görmelerine tehdit, menfaat vaadi veya diğer herhangi bir suretle engel olmak, - Gemi hizmetlerinin esaslı şekilde aksaması neticesini doğurmuş olan ve yapmaması gereken ve yukarıdaki bentler şümulüne girmeyen bir hareketi bilerek yapmak veya ihmal edilmesi aynı mahiyette bulunan ve yapması gereken bir hareketten bilerek kaçınmak, - Birden fazla gemiadamının anlaşarak aynı fiili işlemeleri halinde ceza yarısı kadar arttırılır. - Şikayette bulunan, sikayetini hüküm kesinleşinceye kadar her zaman geri alabilir” hükümlerine amir olduğu, - Ayrıca, Türk Ticaret Kanununun madde 1470 de “ Disiplin Salahiyetinin Kötüye Kullanılmasının ve Kaptanın Vazifesini Yapmamasının Cezaları” ve madde 1471 de “Suçların Yurt Dışında İşlenmesi” ne ilişkin hukuki yaptırımların belirtilmiş olduğu, gemi sahiplerinin bu hükümlerin uygulanmasında titizlik göstermesi durumunda, konunun yaptırıma yönelik olarak çözülebileceği, bildirilmektedir. Bilgilerinizi arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EK: Yazı Örneği (1 sayfa) DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Denizcilik Meclisi Bşk. - Koster Armatörleri Derneği - Meclis Başkanlık Divanı - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kum Üretim - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri ve Pazarlama Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - T.D.İ. A.Ş. - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - İDO A.Ş. - Meclis Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Kumanyacıları Derneği - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği - İ.T.Ü. Denizcilik Fakültesi Mezunları Derneği - RODER - UND