• Anasayfa
  • |
  • Geri Gelen Eşyaya Dolaşım/Menşe İspat Belgesi Düzenlenmesi

Geri Gelen Eşyaya Dolaşım/Menşe İspat Belgesi Düzenlenmesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 08.11.2021 tarih ve 9993 sayılı   yazıda ;

 İhracat rejimi kapsamında yurtdışı edilmiş ancak muhtelif sebeplerle geri gelen eşyanın, ülkemizde serbest dolaşıma girmeden tercihli ticaret kapsamında başka bir ülkeye yeniden ihracat işlemine konu olabildiğine dair, Odalardan TOBB'a muhtelif tarihlerde yazılı/şifahi olarak bildirimler yapıldığı, mezkûr eşyaya dolaşım/menşe ispat belgelerinin tercihli ticaret kapsamında hangi şartlarda/hangi tevsik edici dokümanlarla düzenlenebileceğine yönelik mer'i mevzuatta müphem bir durum olduğu da, söz konusu bildirimlerde ayrıca belirtildiği,

 Bu itibarla, tercihsiz ticarete konu eşya veya tercihli ticarete konu Türk veya kümülasyona dahil bir ülke menşeli eşyanın ihracat beyannamesi/transit beyannamesi ile ihracından sonra, geri gelen eşya kapsamında geldiği ülkeden bir belgesi olmaksızın antrepoya veya gümrüklü sahaya alınıp, tekrar ihraç edilmesi halinde;

1. Söz konusu eşyaya tercihli veya tercihsiz ticaret kapsamında dolaşım/menşe ispat belgelerinin düzenlenip düzenlenemeyeceği,

2. Bu konuda müspet bir durum söz konusu ise, hangi tevsik edici belgelerin ilave olarak Odalar tarafından talep edilmesi gerektiği hususlarında TOBB tarafından Ticaret Bakanlığı'nın görüşüne başvurulduğu, konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan gelen cevabi yazının bir örneğinin ekte sunulduğu,

bildirilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

1175_3026_geri_gelen_e_yaya_dola_m_men_e_ispat_belgesi_d_zenlenmesi_1_.pdf