• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:22

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:22

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde http://www.istanbul.gov.tr/kurumlar/istanbul.gov.tr/il_Hifzissihha_Meclis_Karari_No_22.pdf yayınlanan, Ekte sunulan İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:22'de özetle;

Yeni varyant SARS-CoV-2 virüsünün görüldüğü İngiltere, Danimarka, Brezilya ve G.Afrika ülkelerinden gelecek kişilere ülkemize girişte PCR testi uygulanmasına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 15.03.2021 tarihli ve 4704 sayılı Genelge çerçevesinde Türkiye'ye girişlerde;

1-İngiltere ve Danimarka'dan gelen ve belirttikleri ikamet adresinde karantina altına alınan kişiler için İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 12.02.2021 tarihli ve 7 No.lu karar ile belirlenen 14 günlük karantina sürelerinin 10 güne düşürülmesi, karantina sürelerinin 7. gününde PCR testlerinin yapılarak test sonuçları negatif çıkanların 7. günün sonunda karantinasının sona erdirilmesi, PCR testi yapılmayanların karantinalarının 10 güne tamamlanması, PCR testi pozitif çıkanların tedavilerinin ise Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi doğrultusunda yapılmasına,

2-G.Afrika ve Brezilya'dan gelen kişilere yönelik uygulamanın ise İçişleri Bakanlığının 12.02.2021 tarihli ve 2556 sayılı genelgesi ekinde yer alan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yazısı ve bu çerçevede İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 12.02.2021 tarihli ve 7 No.lu karar doğrultusunda aynı şekilde devam etmesine,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

319_910_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no_22.pdf