• Anasayfa
  • |
  • İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:57

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No:57

İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan 03.09.2021 tarih ve 6495 sayılı Ek'te sunulan İl Hıfzıssıhha Kararı No:57'de özetle;

İçişleri Bakanlığının 02.09.2021 tarihli ve 13940 sayılı Genelgesi çerçevesinde; salgının seyrinde dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler ile ilgili Bakanlıkların görüşleri doğrultusunda 01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarına uygulanacak ülkeye giriş tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleri ile getirilen ülkeye giriş tedbirlerinin (Afganistan ile ilgili kısımları hariç) yürürlükten kaldırıldığı ve 4 Eylül 2021 Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak şekilde aşağıda belirlenen yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği,

Bu hususlara ilişkin olarak;

1-Hâlihazırda durdurulmuş olan Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarına ilişkin uygulamanın yeni bir karar alınıncaya kadar aynen devam edilmesine ve bu ülkelerden ülkemize doğrudan seyahat edilmesine izin verilmemesine,

Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazının talep edilmesine ve bu kişilerin İstanbul Valiliğince belirlenen yerlerde (ücretlerini kendileri karşılamak kaydıyla) 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, karantinanın 14. gününde yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbirinin sonlandırılmasına, PCR test sonucu pozitif çıkanların ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınmasına ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbirin sonlandırılmasına,

2-Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan ülkemize gelen kişilerden ülkemize girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test sonucunun ibrazının talep edilmesine,

Bangladeş, Hindistan ve Pakistan'dan doğrudan gelenler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılanlardan;

-Dünya Sağlık Örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyenlerin ise ülkemize girişte karantina uygulamasından muaf tutulmalarına,

-Dünya Sağlık örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini belgeleyemeyenlerin ise ikametgâhlarında veya beyan edecekleri adreslerde karantinaya alınmalarına, karantina sürecinin 10. gününde PCR testine tabi tutulmalarına, 10. gün yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantinanın sonlandırılmasına, 10. günde PCR testi yaptırmayanların 14 gün süreyle karantinada tutulmalarına, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce yayınlanan güncel pandemi rehberleri doğrultusunda hareket edilmesine,

3-Afganistan'dan ülkemize gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkede bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkeye girişlerine ilişkin olarak İçişleri Bakanlığının 28.06.2021 tarihli ve 10582 sayılı Genelgesi ve bu doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 29.06.2021 tarihli ve 54 no.lu kararı ve İçişleri Bakanlığının 05.08.2021 tarihli ve 12593 sayılı Genelgesi ile getirilen hükümlerin uygulanmasına aynen devam edilmesine,

4-Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazının talep edilmesine,

5-İlk dört maddede sayılanlar dışında diğer ülkelerden gelenlerden tüm sınır kapılarımızdan (kara, hava, deniz, demiryolu) ülkemize girişlerde; Dünya Sağlık örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR/hızlı antijen testi raporu ibrazının talep edilmemesine ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmamasına,

Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazının istenilmesine,

6-12 yaş altındaki çocukların ülkemize girişlerde PCR/Antijen test raporu ile aşı sertifikası uygulamalarından muaf tutulmasına,

7-Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve TIR şoförlerinin SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulmasına,

8-Yukarıdaki maddeler çerçevesinde ülkemize girişlerde talep edilecek aşı sertifikası, PCR/Antijen test sonucu gibi belgelerin havayolu ve deniz yolu ile gelen yolcular ile kara/demir yolundan toplu taşıma araçlarıyla gelen yolcular için yolculuk öncesinde çıkış ülkesinde, taşıyıcı şirket tarafından kontrol edilmesine, belgesi olmayanların sefere kabul edilmemesinin sağlanmasına, belgesi olmayanların sefere kabul edilmesinden ötürü ortaya çıkan sorumluluğun taşıyıcı şirket tarafından karşılanmasına,

9-Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak kişilerin, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabileceği,

Bu kapsamda gelen kişilerin test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilmesine, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı Covid-19 rehberi doğrultusunda tedavilerinin yapılmasına, test sonuçları pozitif çıkan kişiler ile yakın temasta bulundukları kişilerin kendilerinin belirledikleri adreslerde 14 günlük süre ile izolasyona alınmasına ve 10. günün sonunda yapılacak PCR test sonuçlarının negatif olması durumunda izolasyon koşullarının sonlandırılmasına, bu kişilerden delta varyantı taşıdığı tespit edilenlerin izolasyon koşullarının 14. günün sonunda PCR testi yapılmaksızın sonlandırılmasına,

10-Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapacak vatandaşlarımızdan;

10.1-Dünya Sağlık örgütü veya ülkemizce acil kullanım onayı verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson & Johnson için tek doz) yaptırdıklarını ve son dozdan en az 14 gün geçtiğini veya ilk PCR pozitif test sonucunun 28. gününden başlamak üzere son 6 ay içinde hastalığı geçirdiğini belgeleyenler ile girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporunu ya da girişten azami 48 saat önce yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunu ibraz edenlerin ülkemize girişlerine izin verilmesine,

10.2-Madde 10.1'de belirtilen belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen vatandaşlarımıza sınır kapılarında PCR testi uyguladıktan sonra ikametlerine gitmelerine izin verilmesine ve test sonucu pozitif çıkanların ikametlerinde izolasyona alınmalarının sağlanmasına,

10.3-Bu şekilde ülkeye girişlerine izin verilen vatandaşlarımızın, uygulama esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenecek şekilde varış noktalarında izolasyona alınmasına ve negatif sonuçlu PCR test raporu ibraz edene kadar izolasyonun sürdürülmesine,

Kaymakamlar, Sınır Kapısı Mülki idari Amirleri ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

979_2544_il_h_fz_ss_hha_meclis_karar_no57.pdf