Milli Emlak Genel Tebliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 10.03.2023 Tarih ve 32128 Sayılı Resmi Gazete’de “Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 414)” yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı;  127 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Alımları, Alacakları ve Sosyal Tesislerine İlişkin Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında; 6/2/2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin olarak olağanüstü hal süresince sözleşmeye istinaden tahsil edilmesi gereken satış, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira bedelleri, hasılat payları ve benzeri bedeller ile ecrimisillerin olağanüstü hal süresince ertelenmesine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

Bahse konu Tebliğ’de; Hazine taşınmazlarına ilişkin idarece yapılan satışa esas tebligat tarihinden itibaren süresi içerisinde peşinat veya satış bedelini ödemesi gerektiği bildirilenlerden son ödeme tarihi, daha önce taksitli satış sözleşmesi imzalananlardan taksitlerinin vade tarihi, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira bedelleri ile hasılat payları ve benzeri bedellerin vade tarihi ve erteleme dönemi içerisinde olanların ödeme sürelerinin  erteleneceği, hazine taşınmazlarından 6.2.2023 (bu tarih dâhil) tarihi itibarıyla işgale uğradığı tespit edilip henüz bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilmeyen veya tespit ve takdir edilip henüz tebliğ edilmeyen ecrimisil işlemleri, hasat ve sezon dönemi ile zamanaşımı süresi de dikkate alınmak suretiyle erteleneceği ayrıca bu Tebliğ kapsamındaki kullanım bedelleri ve ecrimisiller idarece başvuru şartı aranmaksızın erteleme süresi kadar ertelendirileceği ve taksitlendirilerek tahsil edileceği belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230310-9.htm linki üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

198_769_milli_emlak_genel_tebli_i.pdf