• Anasayfa
  • |
  • Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 409)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 409)

28 Nisan 2022 tarih ve 31823 sayılı Resmi Gazete'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No 396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No 409)" yayınlanmış ve yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ düzenlemesinde özetle;

1- 26/12/2019 tarihli ve 30990 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 396)'nin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 14 üncü maddesinde yer alan "Çevre ve Şehircilik" ibareleri "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği" şeklinde, 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ve 8 inci maddesinde yer alan "çevre ve şehircilik" ibareleri ise "çevre, şehircilik ve iklim değişikliği" şeklinde değiştirilmiştir.

2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2019" ibaresi "31/12/2022" şeklinde değiştirilmiştir.

3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "resmi kurum yazıları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", tapu kayıtlarında bulunan yapı sahipliğine ilişkin kayıt, ecrimisil ihbarnamelerinde yer alan yapı sahipliğine ilişkin bilgi, elektrik-telefon-su ve benzeri abonelik işlemlerinin dayanağına ilişkin mülkiyet belgeleri, muhtar ve en az iki bilirkişi tarafından verilen imzalı beyan" ibaresi eklenmiştir.

4- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "yapı," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

5- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere "Satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi hâlinde yüzde yirmi, en az yarısının ödenmesi hâlinde yüzde on indirim uygulanır." cümlesi eklenmiş ve sekizinci fıkrasının birinci cümlesi "Satışlardan elde edilen gelirlerin yüzde yirmi beşi Bakanlığın dönüşüm projeleri özel hesabına gelir olarak kaydedilir, kalanı ise genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere, Bakanlığın merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır." şeklinde değiştirilmiştir.

İlgili Tebliğ Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Genel, Mevzuat ve Kıyı Yapıları Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

361_1900_milli_emlak_genel_tebli_i_s_ra_no_396_nde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_tebli_s_ra_no_409_eimza.pdf