• Anasayfa
  • |
  • ÖTV’SIZ AKARYAKIT ALIMI NEDENIYLE VERILEN TAAHHÜTNAMELER NEDENIYLE TARH EDILEN DAMGA VERGISI HK.

ÖTV’SIZ AKARYAKIT ALIMI NEDENIYLE VERILEN TAAHHÜTNAMELER NEDENIYLE TARH EDILEN DAMGA VERGISI HK.

01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesinde; Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlemek kaydıyla verilecek akaryakıtın özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiştir. Anılan Kararname eki Kararın uygulama usul ve esasları 6 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile açıklanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile özel tüketim vergisi tutarı sıfıra indirilmiş akaryakıt kullanıcılarının tebliğin 1 no.lu ekinde yer alan “Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi” ni dört örnek olarak doldurmaları gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu taahhütnamenin doldurularak Vergi Dairesine ve diğer ilgili yerlere verilmesi sırasında daha önceleri hesaplanarak ödenmeyen Damga Vergileri nedeniyle Vergi Dairesi Damga Vergisi Raporları Düzenleyerek cezalı tarhiyatlar yapmaktadır. Bu raporlarla ilgili olarak Odamız Mali Müşavirler ve Hukukçularına inceletilerek hazırlattırılan mükelleflerce izlenebilecek uzlaşma veya iptal davası ile ilgili bilgi notu ve yöntemler Ek’te açıklanmaktadır. Bu Sirküler tavsiye niteliğinde olup, Odamız Üyesi şirketler kendi mali müşavirlerine danışarak bu Yöntemlerden birini veya kendilerinin önerdiği yöntemi belirleyebilirler. Ayrıca, Odamızca bu konuda ilgili kurumlar nezdinde girişimlere başlanmıştır. Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla Murat TUNCER Genel Sekreter EKLER : Ek-1 : Bilgi Notu Ek-2 : Dava Dilekçe Örneği DAĞITIM GEREĞİ BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Sn. Sefer KALKAVAN - Türk Armatörler Birliği TOBB DTO’ları Konsey Başkanı - S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop. - Sn. Erol YÜCEL - Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk. - Koster Armatörleri Derneği - Meclis Başkanlık Divanı - S/S İstanbul Anadolu Yakası Kumcular Kooperatifi -Yönetim Kurulu Başkanı ve Ü. - T.D.İ. A.Ş. - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - İDO A.Ş. - İMEAK DTO Meslek Komite Bşk. - GİSBİR - Meclis Üyeleri - GESAD - İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikler - TÜRKLİM - Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği - S.S. Deniz Tankerleri Akaryakıt Taş. Koop. - Gemi Kumanyacıları Derneği - ZEYPORT - GEMTAC - Balık Müstahsilleri Derneği - S.S. Marmara Bölgesi Balıkçılık Kooperatifi Birliği - S.S. Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taş. Koop. - S.S. Turizm ve Yolcu Deniz Taşıyıcılar Koop. - S.S. Boğaziçi Yolcu ve Tur. Den. Mot. Taş. Koop. - S.S. Beykoz Mot. Taş. Koop. - S.S. Mavi Marmara Deniz Yolcu ve Turizm Mot. Taş. Koop. - S.S. Kartal Deniz Yolcu Yük ve Tur. Mot. Taş. Koop. - RODER - UND