P&I Teyit Mektubu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 02.02.2023 tarihli ve 957879 sayılı yazıda, Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Yönergesinin 13'üncü maddesinde, Boğazlardan geçecek tehlikeli yük taşıyan tüm gemilerin, 300 GT ve üzeri gemilerin ve yedek çeken gemilerin geçerli bir P&I poliçesine sahip olacakları hükmünün amir olduğu, konuyla ilgili olarak son zamanlarda birçok P&I sigorta kuruluşu tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, sorumluluk doğuran bir zarar öncesinde, yasa dışı bir ticari eylem yapılmış olması veya yasaklara uyulmamış olması veya bunlar gibi diğer durumlarda, geminin geçerli bir P&I poliçesi olsa dahi zararların tazmin edilmeyeceği şeklinde ibarelerin görüldüğü ve nitekim bu kuralların, genel olarak sigorta kurallarında ve poliçelerinde yer alan matbu metinler olduğu, ancak bu uyarı niteliğindeki açıklamaların güncel gelişmelerle ilgili olarak gemi sahiplerine hatırlatıcı nitelikte ilave tedbirler olduğunun da bilindiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, deniz egemenlik alanlarımıza girecek olan bir gemi açısından ülkemiz özelinde değerlendirildiğinde ise; oldukça dinamik bir sektör olan 100 binden fazla geminin oyuncusu olduğu ve ekseriyeti uluslararası boyutta cereyan eden deniz ticaretinde herhangi bir geminin ülkemiz deniz egemenlik alanlarına gelmeden önce, yasaklanmış veya yasa dışı olan bir eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin takip edilebilmesinin mümkün görünmemekte olduğu; diğer yandan olası bir kaza halinde ülkemiz, değerlerimiz ve halkımız için katastrofik sonuçlarının olma olasılığı yüksek olan petrol ve petrol ürünleri gibi yükleri taşıyan yüklü gemilerin Türk Boğazlarından geçişleri esnasında, P&I sigortalarının halen geçerli ve kapsayıcı olduğunun bir şekilde teyit edilmesinin gerektiği; aksi bir durumda olası bir kaza sonrasında, P&I sigorta kuruluşunun bulunamaması veya sigorta kuruluşunun yukarıda belirtilen sebeplerle tazmine ilişkin iş ve işlemleri reddetmesi veya bütün bunlara ilişkin süreçlerin zaman alması ve gerekli müdahalelerin gecikmesi hallerinde  öncelikle ülkemizin, değerlerimizin ve halkımızın zarar görebileceği; bunun yanında ise önemli bir su yolu olan Boğazlarımızın bu süreçte kapalı kalması halinde de tedarik zinciri ve lojistik hareketliliğin durma noktasına geleceği ve küresel bir kriz durumunun meydana gelebileceği ifade edilmektedir.

Bu sebeplerle, geminin yaptığı bu sefer esnasında halen geçerli P&I sigortası kapsamında olacağına ilişkin ilave bir teyit mektubu alınmasının en maliyet-etkin ve makul çözüm olacağının değerlendirildiği ve 17.11.2022 tarihli ve 841 sayılı Sirkülerimiz ile duyurulan 16.11.2022 tarihli ve 779495 sayılı yazılarındaki uygulamaya ilaveten,

06/02/2023 tarihi itibariyle; Türk Boğazları'ndan yüklü olarak geçecek, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesinin (MARPOL) Ek-1, Lahika 1'inde yer alan petrol ürünlerini P&I sigorta kuruluşlarından, gemi detayı, yükü ve seferinin taşıyan gemilerin yer aldığı ve P&I sigortasının bu gemi, sefer ve yük için geçerli ve kapsayıcı olacağını belirtir bir mektubun alınmasının, bu mektubun yine bu sigorta kuruluşları veya temsilcileri tarafından geminin vereceği Seyir Planı-1 (SP-1) raporuna eklenmesi ve ayrıca istcan.gth@kiyiemniyeti.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi, konuyla ilgili iş ve işlemlerin olası zaman kayıplarını önlemek ve geminin geçişini geciktirmemek amacıyla mümkün olduğunca erken şekilde gemi acenteleri tarafından koordine edilmesi,

istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

94_348_348_eimza.pdf