• Anasayfa
  • |
  • Seyir İzin Belgesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Seyir İzin Belgesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 19.01.2023 tarih ve 907375 sayılı Ek'te sunulan yazıda;

24.07.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği'nde 6229 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 19.10.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Deniz Turizmi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Seyir İzin Belgesinin elektronik olarak düzenlenebilmesinin yanı sıra sistemin çalışma usul ve esaslarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenleneceğinin hükme bağlandığı,

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün (THSSGM) 2018 yılından bu yana dahil olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesindeki elektronik ortamda işletilen Seyir İzin Belgesi Sistemine imzalanan protokoller çerçevesinde Ticaret Bakanlığı (TB) ile Emniyet Genel Müdürlüğünün de (EGM) dahil olduğu, bu çerçevede yatların yurda giriş ve yurttan çıkış işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için iş birliğinin sağlandığı ve Seyir İzin Belgesinin (SİB) elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin uygulamanın başlatılmış olduğu,

Seyir İzin Belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin uygulamanın başlatılması ile birlikte iş birliği protokolleri de göz önünde bulundurularak aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde Seyir İzin Belgesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin olarak;

  1. a) Daha önce fiziki olarak düzenlenmişve elektronik ortamda bulunan Seyir İzin Belgelerinindeğişiklik işlemleri ve Y2 nüshalarının kullanılmasına imkân verileceği, onay sürecinin fiziksel ve elektronik olarak tamamlanacağı, satın alınmış ancak kullanılmamış, sisteme girilmemiş fiziki Seyir İzin Belgeleri'nin ise kullanılmayacağı,
  2. b)Yurda giriş işlemlerinde iş birliği protokolleri çerçevesinde sırasıyla THSSGM, EGM, TB ve Bölge Liman/Liman Başkanlığı onayını, yurttan çıkış işlemlerinde ise sırasıyla Bölge Liman/Liman Başkanlığı, EGM, TB onayını müteakip SİB geçerlik kazanacağı,
  3. c)SİB Sisteminde yurda giriş ve yurttan çıkış işlemlerinde ilgili idarelerce verilen onaylarda düzeltme yapılması veya iptal edilmesi taleplerinin onay veren idare tarafından Bölge Liman/Liman Başkanlığına ivedilikle bildirileceği ve Bölge Liman/Liman Başkanlığı yetkili personeli tarafından gerekçesi not edilerek, SİB iptal işleminin yapılabileceği, bu durumda SİB onay sürecinin yeniden başlatılacağı ve Bölge Liman/Liman Başkanlığınca ilgili idarelerin konu hakkında bilgilendirileceği,

ç) Mahallin ilgili idarelerinin sistemde onay vermelerine ilişkin sürecin işleyişi ve onay verme işlemleri hakkında gerekli destek ve bilgilendirme faaliyetlerinin, birbirleriyle sürekli iletişim kurabilecekleri e-posta, telefon gibi iletişim bilgileri dahil olmak üzere gerekli koordinasyon ve iş birliği hususları Bölge Liman/Liman Başkanlıklarınca sağlanacağı,

  1. d)Seyir İzin Belgesi üzerinde mürettebat, yatçı, yolcu bilgilerinin yer aldığı kısımda yer alan "Pasaport No ve Geçerlik Tarihi" kısmında ilgili mevzuatı gereğince pasaport yerine geçmek üzere usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgenin "Belge Numarası" girişinin yapılabileceği,
  2. e)SİB Sisteminde yurda giriş işlemini tamamlamış deniz araçlarının Seyir İzin Belgeleri'nin Bölge Liman/Liman Başkanlığı yetkililerince adı soyadı, unvanı ve imzası belgede yer alacak şekilde fiziki olarak verileceği, yurttan çıkış işlemlerinde de işlemini tamamlamış olan deniz aracının ilgililerinin talebi halinde aynı usulle imzalı SİB verilebileceği,
  3. f)Yat sahibi değişikliği işleminde Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı ile Bölge Liman/Liman Başkanlıklarının onayını müteakip elektronik ortamda Bölge Liman/Liman Başkanlıklarınca gerekli bilgi güncellemesinin yapılacağı,
  4. g)2023 yılında uygulanmak üzere Seyir İzin Belgesi ücretinin Türk bayraklı yatlar için 300 TL, yabancı bayraklı yatlar için ise 60 Avro karşılığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca uygulanan günlük Efektif Döviz Satış Kuru üzerinden Türk Lirası olarak belirlenmiş olduğu, Seyir İzin Belgesinin Y1 nüshasına bağlı her düzenlemede (Türk Limanlarına Giriş, Dahili Sefer, Yenileme ve Türk Limanlarından Çıkış) bu ücretin tahsil edildiğine ilişkin kontrolün başvuru esnasında yapılarak ödemenin teyidinden sonra başvurunun kabul edileceği,

ğ) Seyir İzin Belgesi ücretinin ödemesi ile ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde bulunan E-Tahsilat Sistemi (odemeler.uab.gov.tr) üzerinde Denizcilik Genel Müdürlüğü Gelir Kalemleri başlığı altında yer alan Seyir İzin Belgesi Ücreti kısmından seçime bağlı olarak ilgili bankaya ödemenin yapılacağı,

Bu çerçevede, SİB Sistemi https://atlantis.uab.gov.tr/ adresinde uygulamaya alındığı belirtilerek, yukarıda açıklanan hususlara uygun olarak iş ve işlemlerin yürütülmesi, SİB Sistemi paydaşları arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanarak uygulamaların uyum içerisinde devamlılığını teminen konu hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü taşra teşkilatlarının, Bölge Liman Başkanlıklarınca diğer sistem kullanıcılarının bilgilendirilmesi istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

59_256_seyir_izin_belgesinin_elektronik_ortamda_d_zenlenmesi.pdf