• Anasayfa
  • |
  • Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6834)

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6834)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, 23 Şubat 2023 Tarihli ve 32113 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 6834 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nın, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54 üncü maddesi gereğince yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

MADDE 1- 9/11/1984 tarihli ve 18570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ana Statüsünün 4 üncü maddesine;

a (1) numaralı bendinin sonuna “deniz alanlarında arama, üretim, taşıma ve depolama faaliyetlerinin gerektirdiği sismik, sondaj, kuyu tamamlama, workover ve diğer her türlü servis hizmeti faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak, gemi ve liman işletmeciliği yapmak veya yaptırmak, gemi ve liman işletmeciliğinin gerektirdiği her türlü tesisi, müştemilatını inşa etmek/ettirmek, kurmak/kurdurmak ve işletmek/işlettirmek”,

b (7) numaralı bendinin sonuna “kendi sahalarından ürettiği petrol ve doğal gazdan elektrik enerjisi üretmek ve elektrik üretim faaliyetinde bulunmak, bu suretle ürettiği elektrik enerjisini iletim ve dağıtım sistemini kullanarak faaliyet konusu işlerinin ihtiyaçları için kullanmak,” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 2- “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ana Statüsünde bu Karar ile yapılan değişiklikler, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girer.” şeklindedir.

Bahse konu Cumhurbaşkanlığı Kararı’na Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde Genel/Teknik ve Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

160_690_690_160_t_rkiye_petrolleri_anonim_ortakl_ana_stat_s_nde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_karar_karar_say_s_6834_.pdf