• Anasayfa
  • |
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü YYS Soru Formu V3.3.1

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü YYS Soru Formu V3.3.1

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 11.03.2022 tarih ve 2619 sayılı yazıda özetle;

 T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden Birliklerine gönderilen yazıya atfen 10.03.2022 tarih ve 72610756 sayılı yazıda 21.05.2014 tarih ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin on dördüncü fıkrası "Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan soru formu Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yayımlanan format kullanılarak düzenlenir ve 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca güvenli elektronik imzalı ibraz edilir." hükmüne amir olduğu, mevcut formda zaman zaman yaşanan çift imza sorunun giderilmesine yönelik olarak Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü YYS Soru Formu V3.3.1  nun revize edildiği ve Bakanlığın internet sitesinde https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresinde yayımlandığı, zaman kaybı yaşanmamasını teminen söz konusu güncel başvuru formunun kullanılması ve üyelerimize duyuru yapılması istenmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

222_1531_yetkilendirilmi_y_k_ml_stat_s_yys_soru_formu_v331.pdf